Folkebibliotekenes fysiske fall?

Publisert Sist oppdatert

Bibliotekstatistikken viser at utlånet faller, det samme gjør bibliotekenes mediesamlinger. Er det en sammenheng mellom disse to tallene – eller tvert imot? 

Utlån av fysisk materiale er fortsatt en viktig aktivitet for folkebibliotekene. Likevel har den fysiske mediebestanden vært synkende i flere år. Ved århundreskiftet hadde folkebibliotekene over 22 millioner fysiske eksemplarer av bøker og annet materiale til utlån, nå er tallet 18,7 millioner. Et lignende fall kan vi også se på utlånstallene, fra 23,5 millioner ved århundreskiftet til et høydepunkt på 25 millioner i 2009, og ned til 22 millioner i 2016. 

Fallet i bibliotekenes mediebestand har ikke kommet av seg selv, bibliotekene skal drive aktiv kassering for å kunne vedlikeholde en aktuell mediebestand. Buskerudgeriljaen med nåværende BF-leder Jannicke Røgler i spissen har gjort bibliotekenes kassering kjent langt utenfor bibliotekenes egne rekker. Politisk har ønsket om å redusere biblioteksamlingene også støtte i Nasjonal bibliotekstrategi, der det 
står at:

Det har i en årrekke vært en bibliotekfaglig anbefaling å rydde i bibliotekenes samlinger. Både for å gi rom for andre aktiviteter i biblioteklokalene og for å skape en tydeligere profil for aktiv formidling. Norske bibliotek kan overføre bøker og annet materiale til Depotbiblioteket for å frigjøre plass og samtidig sikre at litteraturen fremdeles er tilgjengelig.  (Nasjonal bibliotekstrategi kap. 7.4)

Det fysiske materialet som er til utlån kan deles i to. Den største andelen, ca. 90 prosent av materialet, er papirbøker (p-bøker). Den øvrige delen er det som på 80-tallet kom inn i bibliotekstatistikken som «nye medier» med lyd og bilde. Først i form av musikkassetter, plater og videobånd, deretter i form av musikk og bøker på CD, og film på DVD. 

I løpet av de siste 20 årene har andelen av film, musikk og lydbøker blitt mer enn fordoblet i folkebibliotekene. Utlånet av «nye medier» har også i perioden etter år 2000 vært mye høyere enn andelen det utgjør i bibliotekenes samlinger. Godt over 20 prosent av utlånet i 2016 var CD-er og DVD-er, mens dette materialet utgjorde om lag 10 prosent av samlingene. 

 

Bestand og utlån av p-bøker og annet fysisk materiale i folkebibliotek 

På et overordnet nivå ser vi at utlånet av fysisk materiale synker, samtidig som det er en nedgang i den totale fysiske bestanden. Men som grafen viser skyldes nedgangen i bibliotekenes bestand at det nå er færre bøker, mens fallet i utlån skyldes færre utlån av «nye medier». 

 

Utlånet av «nye medier» synker kraftig fra ca. 2010. Det som i sin tid var «nye medier» er audiovisuelle medier på fysisk bærer. Nye forretningsmodeller og bedre nettløsninger gjør det lettere å distribuere innholdet elektronisk. Dette har ført til at videoutleie og platebutikker langt på vei er borte. Bakgrunnstallene viser at fallet er større for CD-plater, både musikk og lydbøker, enn for film. Så viser også SSBs mediebarometer at andelen av befolkningen som bruker CD-spiller har falt fra 86 prosent i 2006 til 12 prosent i 2016. 

 

Bestanden av «nye medier» er stabil. Denne utviklingen kan være utrykk for en viss treghet i bibliotekenes kassering. Det kan muligens også forklares med at mindre bruk gir mindre slitasje og dermed mindre grunn til kassasjon. 

 

Bokbestanden synker. Færre filialer gir mindre behov for flere eksemplarer av samme tittel. Bibliotekene kasserer for å rydde plass til annen aktivitet, i tråd med Bibliotekstrategien, og tjenester som depotbiblioteket og NBs digitale bokhylle gjør at bøkene fortsatt er tilgjengelige. 

 

Bokutlånet er stabilt. P-bøkene holder stand både i markedet og på bibliotekene. Litteraturen er viktig for bibliotekene, som har jobbet systematisk med formidling av bøker i en årrekke. Bak det stabile bokutlånet skjuler det seg forskjeller i utviklingen for fag- og skjønnlitteratur og voksen- og barnebøker. Men på landsnivå er det ingen indikasjoner på at bestandsnedgang har påvirket utlånet negativt.

Utlånet av de «nye» mediene, som stod for en stor del av utlånsveksten i folkebibliotekene gjennom 90-årene og første tiår på 2000-tallet, faller nå. Samtidig ser vi at utlånet av p-bøker er stabilt, på tross av minkende bokbestand. Svaret på spørsmålet vi stilte innledningsvis må derfor være at det ikke er en direkte sammenheng mellom fall i bestand og fall i utlån. 

 

Takk til Erlend Ra og Jannicke C. Wold Rød for statistikkfaglig bistand i forbindelse med artikkelen. 

 

 

Hovedkilde for artikkelen er:

Nasjonalbibliotekets nettsted for folkebibliotekstatistikk: https://bibliotekutvikling.no/statistikk/statistikk-for-norske-bibliotek/folkebibliotek/

 

Andre kilder:

Buskerudgeriljaen fra Buskerud fylkesbibliotek 
https://buskerud.fylkesbibl.no/produkt/kassering-med-buskerudgeriljaen/ 

Bibliotekene kaster 1,4 millioner bøker i året, NRK 29.04.18 https://www.nrk.no/telemark/bibliotekene-kaster-over-1_4-millioner-boker-pa-et-ar.-1.14012138

Bibliotek 2002 : med bibliotekstatistikken 2001: Statens bibliotektilsyn, 2002 
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011061008062 

Nasjonal bibliotekstrategi 2015 – 2018 
https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/09/nasjonal_bibliotekstrategi_2015-2018.pdf

Norsk mediebarometer 2017
https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-mediebarometer-2017

 

Powered by Labrador CMS