Vinn eller forsvinn for engelske bibliotek

Publisert Sist oppdatert

– En kartlegging av tilstanden i engelske folkebibliotek viser at i løpet av tre år har blant annet det tradisjonelle utlånet blitt redusert med hele 25 %. For bibliotekene kan det bli vinn eller forsvinn hvis man ikke bedrer sin evne til å lage allianser og bidra med løsninger på lokale og sentrale samfunnsproblemer.

Det er Chris Batt, direktør i ABM-utviklings engelske søsterorgan Resource – snart under navnet MLA (Museums, libraries and archives)- som sier dette. Med bakgrunn i kartleggingen har Resource laget en offensiv plan for utvikling av bibliotekene: Framework for the Future. Planen er en handlingsplan over tre år – med ti års perspektiv på visjonene.

– Bibliotekene må knytte seg mye tettere opp til den politiske agendaen. Et dominerende problem er også at kvaliteten på bibliotekene varierer sterkt og at ledelsen generelt sett er for svak og for dårlig, sier Batt

I Norge skal ABM-utvikling starte opp arbeidet med en biblioteksutredning, på oppdrag fra Kirke og Kulturdepartementet.

I januar har ABM-utvikling eksistert i et år, mens Resource har en tre-årig historie. Ikke overraskende er oppgavene mye av de samme i Norge og i England, men Resource har kommet lenger:

– Resource har utarbeidet et program for styrking av museene, det såkalte "Renaissance in the Regions". I Norge er ABM-utvikling i ferd med å gjennomføre den såkalte Museumsreformen etter pålegg fra Storting og departement. I Norge innebærer det man kaller "konsolidering" at museer slås sammen. I England nøyer man seg med å oppfordre og friste med midler for å fremme tettere samarbeid.
– Også i England er arkivene lillebroren i ABM-samarbeidet. Men det er laget en offensiv plan "Archive Task Force" som blant annet bygger på en kartlegging av arkivene, et arbeid som ABM-utvikling er i ferd med å starte opp i Norge.

Der det er mest å lære av Resource er kanskje når det gjelder nettopp læring, som gis en bred definisjon: Læring er en prosess med aktivt engasjement og erfaring. Læring er hva folk gjør når de vil forstå verden. Det kan dreie seg om utvikling eller forbedring av ferdigheter, forståelse, ideer og følelser, – eller en økning i evnen til å reflektere. Effektiv læring fører til endring, utvikling og lysten til å lære mer.

Læring er altså mer enn det som foregår i skolen og i undervisningssystemet, det er kanskje nettopp når det gjelder den frie og uformaliserte læringa at abm-institusjonene har sin styrke. Abm-institusjonene må ikke undervurdere sin egen betydning for denne læringa, mener Resource. Nå lanserer de et system nettopp for å forsøke å måle læringsutbyttet og gjøre dette kjent. Nesten 1000 lærere og over 20.000 elever har blant annet blitt spurt detaljert ut om læringseffekten etter besøk i et bibliotek eller et museum. Svarene bekrefter hvor viktige institusjonene er for læring, mens undersøkelsen ellers bekrefter hvor viuktig det også er at abm-institusjonene setter seg mål om å bidra til læring hos brukerne. Styret i abm-utvikling vedtok for øvrig at læring og formidling nettopp skal være et av ABM-utviklings hovedsatsinger de to kommende årene.

Lars Egeland

Les også
Resource blir til MLA

Powered by Labrador CMS