Utgave: 1/2020

Tilgang til Nasjonalbibliotekets materiale

«Kan kun åpnes i Nasjonal­bibliotekets lokaler».Om du har irritert deg over den meldingen i Nasjonalbiblio­tekets nettbibliotek finnes det nå en løsning. Det er fullt mulig å få tilgang også til dette materialet.

Bibliotek

«Føre­må­let med den­ne lova (Plikt­av­le­ve­rings­lo­ven, red.anm.) er å tryggja av­le­ve­rin­ga av do­ku­ment med all­ment tilgjengeleg in­for­ma­sjon til na­sjo­na­le samlingar, slik at des­se vit­ne­må­la om norsk kul­tur og sam­funns­liv kan verta be­var­te og gjor­de tilgjengelege som kjeldemateriale for fors­king og do­ku­men­ta­sjon».

Plikt­av­le­ve­rin­gen er ut­gangs­punk­tet for Na­sjo­nal­bib­lio­te­kets sam­ling. Alt som er ut­gitt for all­menn­he­ten i Norge, skal av­le­ve­res. Ho­ved­hen­sik­ten med den­ne inn­sam­lin­gen er be­va­ring – en vak­ker tan­ke om at alt som pro­du­se­res skal be­va­res for et­ter­ti­den. Men ma­te­ria­let skal også gjø­res til­gjen­ge­lig for forsk­ning og do­ku­men­ta­sjon. Og hvor­dan skal det­te gjø­res? Be­tyr det at en må opp­sø­ke Na­sjo­nal­bib­lio­te­kets lo­ka­ler for å få til­gang? Må man rei­se til Oslo for å få sett det­te ma­te­ria­let?

Di­gi­ta­li­se­ring

Det sto­re di­gi­ta­li­se­rings­pro­gram­met og Na­sjo­nal­bib­lio­te­kets mål om å di­gi­ta­li­se­re hele sam­lin­gen er knyt­tet til be­va­ring og sik­ker­het, men også til­gjen­ge­lig­het – at en skal slip­pe å måt­te ta tu­ren til ho­ved­sta­den, og i ste­det få til­gang der en er, over hele lan­det. End­rin­gen i plikt­av­le­ve­rings­lo­ven be­tyr også at Na­sjo­nal­bib­lio­te­ket fra nå av kan kre­ve å få tryk­ke­fi­ler, slik at vi slip­per å di­gi­ta­li­se­re det nye som kom­mer inn.

Opp­havs­ret­ten

Øns­ket er å gjø­re alt til­gjen­ge­lig for alle, men opp­havs­ret­ten må re­spek­te­res. Når noe ikke er til­gjen­ge­lig for alle, er det for­di det ikke er an­led­ning til det. Det­te sty­res av norsk lov, men også av av­ta­ler med ret­tig­hets­ha­ve­re. Der­for har mye ma­te­ria­le kun vært til­gjen­ge­lig fra våre lo­ka­ler i Oslo.

Høs­ten 2019 star­tet Na­sjo­nal­bib­lio­te­ket et ett­årig prø­ve­pro­sjekt som gir bru­ker­ne enk­le­re til­gang til mer ma­te­ria­le. Den nye til­gan­gen gis på bru­ker­nes egen pc. De må bare møte opp i sitt lo­ka­le bib­lio­tek, og sen­de inn en søk­nad.

Det­te er en helt unik til­gang til et me­get rikt ma­te­ria­le. Be­tin­gel­sen er at det skal bru­kes til forsk­ning og do­ku­men­ta­sjon.

Opp­skrif­ten

Så når en bru­ker stop­pes av be­skje­den «Kan kun åp­nes i Na­sjo­nal­bib­lio­te­kets lo­ka­ler», så fin­nes det alt­så en løs­ning. Opp­skrif­ten fin­nes her: https://www.nb.no/hjelp-og-in­for­ma­sjon/til­gang-til-pliktavlevert-ma­te­ria­le-i-bib­lio­tek/

(Se skjerm­bil­de over.)

På­log­ging

Bru­ke­ren log­ger seg på med sin MinID. Det­te kan gjø­res fra egen pc el­ler te­le­fon. Om det gjø­res fra den­ne si­den, vil søk­nads­skje­ma­et duk­ke opp, og bru­ke­ren må bare vel­ge rett bib­lio­tek å sen­de søk­na­den til. Søk­na­den går til det bib­lio­te­ket som er valgt. En an­satt ved det bib­lio­te­ket går inn med rett biblioteksnummer og pass­ord fra Base bib­lio­tek. Der duk­ker søk­na­de­ne opp i en lis­te. Søk­na­de­ne god­kjen­nes ved å skyve på knap­pen slik det er be­skre­vet over.

Når søk­na­den er god­kjent har bru­ke­ren til­gang til ma­te­ria­let som om han var i Na­sjo­nal­bib­lio­te­kets lo­ka­ler, på sin egen pc el­ler te­le­fon. Til­gan­gen gjel­der for åtte ti­mer, men går ut et­ter to ti­mer ved in­ak­ti­vi­tet.

Når bru­ke­ren åp­ner det før­s­te do­ku­men­tet blir han bedt om å be­kref­te at det skal bru­kes til forsk­ning el­ler do­ku­men­ta­sjon. Ma­te­ria­let til­bys gjen­nom strøm­ming, og kan ikke las­tes ned el­ler skri­ves ut.

En bedre til­gang i alle bib­lio­tek

Ved den­ne ut­vi­de­de til­gan­gen kan alle lan­dets bib­lio­tek åpne for bruk av ma­te­ria­le som til nå har vært for­be­holdt be­sø­ken­de i Na­sjo­nal­bib­lio­te­kets lo­ka­ler i Oslo. Slik har de et enda stør­re til­bud til sine bru­ke­re, og det håper vi de vil vi­de­re­for­mid­le.

Powered by Labrador CMS