Stopp nedbyggingen av ABM-utvikling

Publisert Sist oppdatert

Hensikten med dette brevet er å uttrykke
fylkesbiblioteksjefenes bekymring for svekking av ABM-utvikling ved eventuell
overføring av bibliotekoppgaver til Nasjonalbiblioteket,
skriver fylkesbiblioteksjefene i et brev til Stortingets Familie- og kulturkomite.

 
Hensikten med dette brevet er å uttrykke
fylkesbiblioteksjefenes bekymring for svekking av ABM-utvikling ved eventuell
overføring av bibliotekoppgaver til Nasjonalbiblioteket,
skriver fylkesbiblioteksjefene i et brev til Stortingets Familie- og kulturkomite. Vi gjengir her brevet i sin helhet.

 

«Stortingsmeldingen om bibliotek (St.meld.nr.23 (2008-2009)
gir et godt bilde av dagens bibliotekvesen, og trekker opp viktige
utviklingslinjer for å styrke bibliotekenes tjenester og gjøre dem mer robuste
og omstillingsdyktige.

I bibliotekmiljøet var forventningene til statsbudsjettet
for 2010 relativt store etter framleggingen av stortingsmeldingen. Vi er
skuffet over at så lite utviklingsmidler kanaliseres inn mot
førstelinjetjenesten i folkebibliotekene. Staten forventer at kommunene og
fylkeskommunene skal løfte folkebibliotekene opp på det nivået som
stortingsmeldingen beskriver, uten at det følger midler med fra statlig hold.

Nasjonalbiblioteket tildeles størsteparten av
statsbudsjettets bibliotekmidler for å etablere språkbanken, fortsette
digitaliseringsstrategien, videreføre Bokhylla.no og realisere nasjonalt
biblioteksøk. Et felles biblioteksøk vil bli et gode for hele
biblioteksektoren, og kan bidra til samordning og effektivisering på alle nivå,
hvis det utvikles i samarbeid med de som kjenner bibliotekbrukernes behov.
Nasjonalbiblioteket sin digitaliseringsstrategi er offensiv og omfattende, men
den betyr lite for de store utviklingsbehovene i det enkelte bibliotek. Likevel
er dette hovedsatsingen i bibliotekløftet. Statsbudsjettet legger opp til et
bibliotekløft på 58 millioner, der bare 4 millioner er relevante for
stortingsmeldingens mål om folkebibliotekutvikling.

Biblioteksvar er en av de nasjonale digitale tjenestene hvor
folkebibliotekene virkelig spiller en rolle, og bidrar med sin kompetanse og
får en mulighet for faglig utvikling i et stort faglig nettverk. Denne
tjenesten er ikke tilgodesett i årets statsbudsjett.  Etter vår mening bør
driftsmidler til denne viktige tjenesten legges til Nasjonalbibliotekets
budsjett.

Nasjonalbiblioteket er vår største aktør når det gjelder
drift og utvikling av nasjonale bibliotektjenester. Påplusningene i årets
statsbudsjett understreker dette, og både innbyggerne og ulike deler av
bibliotekmiljøet skal forvente høy kvalitet og god publikumstilpasning på
tjenestene som leveres. Det er stort behov for en aktør som kan fremme
folkebibliotekenes og bibliotekbrukernes krav og behov overfor Nasjonalbiblioteket.
Det er store oppgaver Nasjonalbiblioteket har tatt på seg, og det er viktig å
sikre gode kanaler for både kvalitetssikring og kritisk blikk på virksomheten.
Fylkesbibliotekene og ABM-utvikling er begge viktige kanaler i denne
sammenhengen.

Norge trenger en balansert organisering av bibliotekvesenets
statlige organer, og formuleringen i stortingsmeldingen om overføring av
oppgaver fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket vil ramme folkebibliotekene
hardest. Staten trenger et uavhengig direktorat for bibliotekene, og man
trenger institusjoner som kan være pådrivere og arbeide med utvikling av
folkebibliotekene. Fylkesbibliotekene er regionale rådgivere og
utviklingsaktører, og har en posisjon mellom lokalt og statlig nivå som er helt
avgjørende for at folkebibliotekene sine behov skal bli sett og ivaretatt. 
Et nært og godt samarbeid med ABM-utvikling er nødvendig for å ivareta
målsetningene i Bibliotekmeldingen.

Fylkesbiblioteksjefene ber om at Stortingets Familie- og
kulturkomité tar hensyn til våre synspunkt i sin behandling av statsbudsjettet
og stortingsmeldingens forslag om oppgavefordeling mellom ABM-utvikling og
Nasjonalbiblioteket. Styrking av det kommunale folkebibliotekvesenet
forutsetter en statlig institusjon uavhengig av Nasjonalbiblioteket.

Vi ber om en tilbakemelding om kulturkomiteens ståsted i
saken.»

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Gunhild Aalstad, fylkesbiblioteksjef Oppland

Agust Magnuson, fylkesbiblioteksjef Sogn og Fjordane

Kari Skibenes, konst. fylkesbiblioteksjef Vest-Agder

Birgit Larsen, konst. fylkesbiblioteksjef Troms

Ellen Kristin Molvær, fylkesbiblioteksjef Møre og Romsdal

Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef Hordaland

Sissel Jakola, fylkesbiblioteksjef Finnmark

Svein Nilsen, fylkesbiblioteksjef Østfold

Randi Nilsen, fylkesbiblioteksjef Aust-Agder

Unni W. Minsås, fylkesbiblioteksjef Vestfold

Merete N. Vinningland, fylkesbiblioteksjef Rogaland

Solvor Kjellingtveit, fylkesbiblioteksjef Hedmark

Trond Minken, fylkesbiblioteksjef Buskerud

 

Powered by Labrador CMS