Revidert nasjonal bibliotekstrategi på plass

Kultur- og likestillingsdepartementet har revidert den nasjonale bibliotekstrategien. Under dagens lansering dreg dei sjølve fram fem millionar meir til arbeidet for lesestimulering i bibliotek, og initiativ til likere digitale tenester i biblioteka.

Publisert Sist oppdatert

– Biblioteka gjer ein kjempejobb for å vekkje leselyst og nå ut til folk. Vi vil styrke dei i det viktige arbeidet dei gjer, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. 

LES STRATEGIEN HER:

I samanheng med dette vert tildelinga av prosjekt- og utviklingsmidlar til bibliotekfeltet auka med 5 millionar kroner. Midlane skal gå til lesestimuleringstiltak i biblioteka, og vil lysast ut av Nasjonalbiblioteket.

Leseglede til alle

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Regjeringen

I 2023 er totalt 54,7 millionar kroner av spelemiddeloverskotet frå Norsk Tipping fordelt til bibliotektiltak.

– Litteratur og lesing er enormt viktig for deltaking i samfunnet og for demokratiet vårt, men òg for kvar og ein av oss. Som eit opent og gratis tilbod for alle, har biblioteka våre ein heilt unik moglegheit til å spreie leseglede hos barn, unge og vaksne i heile Noreg. Difor er det så viktig for oss å fortsette å styrke biblioteka, seier kultur- og likestillingsministeren i pressemeldinga.

Biblioteka skal bli betre digitalt

Nytt i strategien er óg at Nasjonalbiblioteket skal samarbeide med biblioteka for å betre tilgangen på digitalt innhald, som aviser, tidsskrift, film og e-bøker.

Folkebibliotek rundt i landet opererer i dag med ulike nettsider og apper, og tilbyr ulikt digitalt innhald. Dette fører til skilnadar for brukarane. Strategien legg opp til at Nasjonalbiblioteket saman med biblioteka skal arbeide saman for å finne fram til betre løysningar slik at folk i heile landet kan få tilgang til eit større og likare bibliotektilbod.

Tiltak

I samandragskapittelet til strategien blir tiltaka presentert slik:

Formidling

  • Nasjonalbiblioteket skal årlig lyse ut midler til aktiv formidling, slik at folkebibliotek og fylkesbibliotek kan skape gode leselysttiltak og litteraturformidling i bibliotek i hele landet (oppdatert) 
  • Nasjonalbiblioteket skal utvikle en nettressurs for videregående skoler knyttet til Nasjonalbibliotekets samling og formidling av norsk kulturhistorie (oppdatert) 
  • Nasjonalbiblioteket skal tilgjengeliggjøre egne arrangementer digitalt, og legge til rette for kompetanseutveksling med andre bibliotek knyttet til digital sceneformidling (oppdatert) 
  • Nasjonalbiblioteket skal synliggjøre bibliotektilbud for personer med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker, slik at bibliotekene aktivt formidler tilbudet i møte med alle brukere som har rett til tilrettelagt bibliotektjeneste (nytt) 

Samarbeid og utvikling

  • Nasjonalbiblioteket vil lyse ut prosjekt- og utviklingsmidler (oppdatert) 
  • Nasjonalbiblioteket vil samarbeide med relevante aktører om å følge opp aktuelle tiltak i den kommende leselyststrategien (nytt)

Infrastruktur 

  • Nasjonalbiblioteket skal realisere en infrastruktur som legger til rette for en overgang til sentral produksjon og deling av metadata for norske bibliotek (oppdatert) 
  • Nasjonalbiblioteket skal i samarbeid med Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør videreutvikle Felles autoritetsregister (oppdatert) 
  • Nasjonalbiblioteket skal i tett dialog med bibliotekfeltet bidra til etableringen av en felles nasjonal digital infrastruktur i norske folkebibliotek (nytt) 
  • Nasjonalbiblioteket skal i tett dialog med bibliotekfeltet utrede ulike modeller for organisering og finansiering av digital infrastruktur for folkebibliotekene for perioden etter 2025 (nytt)

Alle skal ha tilgang

– Gjennom biblioteket skal alle ha tilgang til eit stort og variert innhald både av fysisk og digitalt materiale. Innhaldet skal formidlast til brukarane i brukarvenlege digitale system. Dette er målet for satsinga på felles digital infrastruktur, seier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Den utvida bibliotekstrategien skal gjelde ut 2025. Det er Nasjonalbiblioteket som følger opp tiltaka i strategien. Utvidinga må sjåast i samanheng med regjeringas kommande leselyststrategi for å auke leselyst og bygge god lesekultur. Denne strategien kjem i 2024.

Powered by Labrador CMS