Utgave: 1/2022

Ny opplæringslov på høring. Vi har gitt innspill til ny lovtekst.

Lov om folkebibliotek setter krav til bibliotekene når det gjelder å fremme opplysning, utdanning og kulturell virksomhet som kvalitet, aktualitet og allsidighet. Slike krav gjelder ikke for skolebibliotek hvor det er tilfeldigheter som avgjør elevenes tilbud.

Foreningen mener Kunnskapsde­partementets forslag til ny lovtekst om skolebibliotek i opplæringsloven dessver­re ikke vil sikre skoleelever et likeverdig tilbud. I dag varierer tilgangen til et godt skolebibliotek fra et velutviklet lærings­senter med fagutdannete bibliotekarer til en utdatert boksamling som er åpent noen timer i uka. Det er opp til dediker­te ildsjeler blant rektorer, lærere eller skolebibliotekarer om elever har et godt skolebibliotek. Det er med andre ord tilfeldigheter som spiller inn og avgjør tilbudet til elevene.

Vi vet at et godt skolebibliotek bedrer elevenes leseferdigheter og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Norsk Biblio­tekforening mener derfor det er uheldig at forslaget til ny opplæringslov ikke vekt­legger innhold, tilgang, formål og bruk av skolebibliotek.

Norsk Bibliotekforening har fore­slått følgende ny lovtekst:

§ 15-5 Skolebibliotek

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at elevane har tilgang til eit sko­lebibliotek eller har avtalefesta samarbeid med eit anna bibliotek. Eit skolebibliotek skal tilby aktuelle medier og vere tilgjen­geleg for elevar og lærarar i skoletida.

Eit skolebibliotek har som formål å fremje elevane sin lese-, media- og informasjonskompetanse og skal vere ein integrert del av skolen sitt pedagogiske virke.

Eit skolebibliotek skal driftast og utviklast av personale med bibliotek-fagleg kompetanse.

Powered by Labrador CMS