Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Publisert Sist oppdatert

Stortingsmelding 24 (2008-2009). Oppsummering.

 

10.8 Oppsummering av tiltak og strategier

For å nå målene i digitaliseringsstrategien
vil regjeringen gjennomføre følgende tiltak:

Tiltak for langtidslagring

 • Departementet legger til grunn at
  Nasjonal­biblioteket og Arkivverket skal samarbeide om etablering
  av en løsning for langtidslagring av digital kulturarv.

 • Et system for langtidslagring av digital kulturarv skal
  også omfatte museumssektoren. Det utarbeides en plan for
  dette arbeidet.

 • Nasjonalbiblioteket forutsettes å arbeide videre
  med avtaler om lagring av digitale ressurser fra forlag, aviser
  med mer.

Tiltak for kriterier og prioriteringer

 • Strategier og faglige prioriteringer
  for digitalisering skal utarbeides av de respektive institusjonene
  og aktørene, og det må legges til rette for en økt
  digitalisering i neste tiårsperiode.

 • Det forutsettes i nødvendig utstrekning samarbeid
  om digitaliseringsarbeidet i de ulike sektorene.

 • Det legges særskilt til rette for tverrsektorielt samarbeid
  om digitalisering og formidling av fotografi.

 • Digitalisering av film er svært kompetanse- og ressurskrevende.
  Ansvaret for dette arbeidet er nå samlet i Nasjonalbiblioteket
  etter omleggingen av den nasjonale filmpolitikken. Innsatsen er
  styrket i inneværende års budsjett.

 • Digitalisering av NRKs kringkastingsarkiv gis prioritet.

 • Nasjonalbibliotekets samarbeidsavtale med forlag og aviser
  om bevaring av digitale databaser bør utvikles videre.

 • Det må også arbeides med digitalisering
  av privatarkiv.

Tiltak for tilgjengeliggjøring

 • Nasjonalbiblioteket vil gjennomføre
  prøveprosjektet
  Bokhylla.no.
  Prosjektet kan danne modell for ordninger med avtalelisenser også for
  annen type opphavsrettslig vernet materiale.

 • Departementet vil vurdere mulighetene for en avtalelisenshjemmel
  som gir adgang til bruk ut over det som er hjemlet i dag.

 • Arbeidet med nasjonale lisenser vil bli videreført
  i samarbeid med berørte instanser. Dette kan gjelde nasjonale
  lisenser for universitets- og høyskolesektoren, for biblioteksektoren eller
  for alle via egen datamaskin.

 • Nasjonalbiblioteket må utrede personvernkonsekvenser
  ved innsamling og tilgjengeliggjøring av elektronisk materiale
  og vurdere mulige tiltak.

 • Det skal legges til rette for gode autorisasjons- og differensieringsordninger,
  blant annet ved å bygge videre på de ordningene
  som utvikles gjennom Min Side.

Tiltak for nasjonale søketjenester

 • Det vil bli lagt vekt på å utvikle
  både sektorspesifikke søketjenester og fellessøk
  på tvers av institusjonsgrenser og samlinger.

 • Samlingseiere skal sørge for at eget materiale kan
  nås og indekseres av de generelle søketjenestene.

Tiltak for formidling

 • Det skal legges til rette for utprøving
  av nye og innovative digitale tjenester på abm-feltet.

 • Den digitale formidlingskompetansen på abm-feltet
  skal styrkes.

 • Digitalt fortalt videreføres
  etter 2009.

 • Det arbeides med å utvikle innkjøpsordningen for
  musikk med sikte på å gjøre den medieuavhengig.

Tiltak for organisering

 • Nasjonalbiblioteket er hovedaktøren
  i digitaliseringsarbeid på bibliotekfeltet. I tillegg til
  de oppgavene som følger av pliktavleveringsloven, skal
  Nasjonalbiblioteket også ha eneansvar for nasjonale bibliografiske
  standarder og digitale løsninger for å søke
  på tvers av alle bibliotek.

 • Arkivverket skal være hovedaktør i digitaliseringsarbeid
  på arkivfeltet. I tillegg til oppgaver og myndighet som
  er tillagt Arkivverket og Riksarkivaren etter arkivloven, skal Arkivverket
  ha ansvaret for nasjonale katalogstandarder og digitale løsninger
  for søking i arkiv på tvers av alle typer arkivinstitusjoner.

 • ABM-utvikling skal ha koordinerende og tilretteleggende
  oppgaver for museene og privatarkiv utenfor Arkivverket, men ingen
  direkte operative oppgaver i digitaliseringssammenheng.

 • Departementet vil opprette et råd for digitalisering
  bestående av sentrale aktører og med et særskilt
  mandat. Gruppen skal gi innspill til Kultur- og kirkedepartementet
  og samordne arbeidet med Standardiseringsrådet nedsatt
  av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

    Les hele stortingsmeldingen her.    

 

Powered by Labrador CMS