Mer til Nasjonalbiblioteket

Publisert Sist oppdatert

I statsbudsjettet for 2008 gjer Regjeringa framlegg om ein auke i løyvinga til Nasjonalbiblioteket på i alt 33 millionar kroner.

I statsbudsjettet for 2008 gjer Regjeringa framlegg om ein auke i løyvinga til Nasjonalbiblioteket på i alt 33 millionar kroner.

Av
dette er 11,8 millionar kroner knytt til overføringa av Filmarkivet frå
Norsk filminstitutt til Nasjonalbiblioteket frå 1. januar 2008.
Overføringa er ei oppfølging av St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren.

Nasjonalbiblioteket
tek i samband med dette over 12 årsverk frå Filminstituttet.
Nasjonalbiblioteket skal mellom anna ha ansvaret for alt fysisk
filmhistorisk materiale, elektroniske basar med metadata og
magasinlokala på Jar og Ensjø. Nasjonalbiblioteket skal òg restaurere
og digitalisere filmmateriale. I budsjettframlegget er det lagt inn ein
auke på 1 million kroner for å styrkje arbeidet med å restaurere film i
Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket har det overordna
ansvaret for å gjennomføre feiringa av at det i 2008 er 200 år sidan
Wergeland blei født og i 2009 er 150 år sidan Hamsun blei født.
Framlegget til løyving for Nasjonalbiblioteket i 2008 omfattar 6,1
millionar kroner til gjennomføring av Wergeland-jubileet og førebuing
av Hamsunjubileet.

Auken til Nasjonalbiblioteket omfattar vidare 3 millionar kroner til nye magasinlokale.

Powered by Labrador CMS