– Må finne andre inndekningsmåter

Publisert Sist oppdatert

Å kutte Ringerike Biblioteks driftsbudsjett med 1 mill, er en reduksjon på
25 % . Det samsvarer ikke med "Å beholde kommunen som en viktig aktør på et
felt som i stor grad handler om livskvalitet i et samfunn", slik rådmannen
skriver.

Bok og Bibliotek gjengir her Bibliotekarforbundet, avd. Buskerud, sin uttalelse i forbindelse med Ringerike-saken.

 
«Bibliotekarforbundet (BF) ser innsparingsbehovet Ringerike kommune har,
for å få utgifter og inntekter til å balansere. Ringerike kommune er en
Robek-kommune. Robek-kommuner skal opprettholde lovpålagte tjenester samtidig
som en nedbetalingsplan for å komme ut av Robek skal ligge i budsjettenkinga.

Budsjettframlegget for Ringerike kommune gir rammer for virksomheten i
Ringerike Bibliotek i 2010 og åra framover. Driftsramma for Ringerike Bibliotek
i 2010 og for perioden er et økonomisk strupetak og gir nedbygging av
tjenestetilbudet, nedbemanning og fører til en faktisk rasering av kommunens
bibliotektjenester.

Ringerike Bibliotek har gjennom flere år fått kutt i
rammebevilgninga.  For 2009 er
bibliotekets budsjett på 4, 8 mill, for 2010 og resten av perioden fram til
2013 kuttes dette med hhv 1 mill. og 1,25 mill. Dette kuttet tilsvarer å kutte
med 25% av det budsjettet Ringerike Bibliotek har for 2009.

VI har ikke funnet andre lovpålagte tjenester i Ringerike kommune som
blir pålagt 25 % kutt i budsjettene sine. 
Det bør være et samsvar mellom totalbudsjett og omfang av kutt i den
enkelte virksomhet, ellers oppstår det slike urimeligheter som her.
Budsjettframlegget forutsetter også at Ringerike Bibliotek skal øke sine
inntekter på inntektssida betraktelig i perioden. At inntektssida skal øke
virker urealistisk, så vi spør: Blir det reelle kuttet i kommunens
bibliotekbudsjett i virkeligheten enda større enn rådmannens budsjettforslag
viser?

(Til sammenligning har en mangeårig Robek-kommune som Kongsberg et
bibliotekbudsjett for 2009 på 6 mill, for perioden 2010 – 2013 er det
budsjettert med 6,5 mill. Kongsberg har et noe lavere innbyggertall en
Ringerike)

Ringerike kommunes viktigste kulturtilbud fortjener ikke å være et av
landets dårligste tilbud målt i kroner og øre mot innbyggertall. Åpningstider,
bemanning og midler til innkjøp av bøker og annet informasjonsbærende materiale
blir redusert gjennom budsjettforslaget og biblioteket vil ikke klare å tilby
informasjon eller tjenester til en kommune med jevn befolkningsvekst.

"Det er en utfordring å beholde kommunen som en viktig aktør på et felt
som i stor grad handler om livskvalitet i et samfunn" skriver rådmannen i sitt
grunnlagsdokument om Kultur.

Kommunen må møte denne utfordringa på en god måte. Det har aldri vært
sånn at skole "lønner seg", at helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester
"lønner" seg. Biblioteksektoren er heller ikke en sektor som "lønner" seg.
Biblioteket er forsvinnende lite i kommunaløkonomisk sammenheng med sitt
budsjett på 4,8 mill, men er likevel den største kommunale aktøren på
kultursektoren når det gjelder å dekke hele befolkningens behov for
utdanningslitteratur, lesetrening, leseopplevelser, informasjon og veiledning.
Biblioteket yter service til grunnskoleelever, elever fra vg skoler, studenter
fra HiBU, foreldre, barnehagebarn, godt voksne, kort sagt til alle. Biblioteket
i kommunen er en særs viktig integrerende møteplass for innvandrergrupper, det
viser forskning i Norge og Norden.

Kommuner kan ikke gå konkurs. Robek-kommuner blir ikke nedlagt. Å få
kontroll over kommunens utgiftsside er viktig. Det er likevel feil tilnærming å
kutte veldrevne, små og kostnadseffektive lovpålagte og viktige tjenester til
beinet, – særlig når tjenesten er av stor kulturell betydning for alle
aldersgrupper og er en hjørnestein i det norske demokratiet gjennom å sikre
alle innbyggere gratis tilgang til informasjon.

Ringerike bibliotek har i alle år lojalt holdt seg innafor vedtatte
budsjettrammer, selv når kuttene har vært store. Biblioteket har store
vedlikeholdsutfordringer i dag når det gjelder oppdatering av bok / mediastamme
for alle befolkningsgrupper i Ringerike kommune.

Å kutte Ringerike Biblioteks driftsbudsjett med 1 mill, er en reduksjon på
25 % . Det samsvarer ikke med "Å beholde kommunen som en viktig aktør på et
felt som i stor grad handler om livskvalitet i et samfunn", slik rådmannen
skriver.

Bibliotekarforbundet ber rådmannen og kommunestyret om å finne andre
inndekningsmåter.

Finnes ikke andre inndekningsmåter, bør Ringerike kommune vurdere å
redusere nedbetalingstakten på lån med 1 mill årlig for budsjettperioden. Det
vil opprettholde et minimumstilbud til innbyggerne i Ringerike Bibliotek.»

 

For styret i Bibliotekarforbundet, Buskerud:

Bror v. Krogh, leder

13.11.2009

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS