Kulturbudsjettet økes med over 10 prosent i 2009 – Kulturløftet holdes

Publisert Sist oppdatert

Kultur- og
kirkedepartementets totale budsjett for 2009 økes med 786,5 millioner
kroner i forslaget til statsbudsjett. 748,3 millioner kroner går til
oppfølging av Kulturløftet, hvorav 735,1 millioner kroner over Kultur-
og kirkedepartementets budsjett. I tillegg bevilger
Utenriksdepartementet 13,2 millioner kroner mer til kulturformål,
norgesfremme og informasjonsformål.

Kultur- og
kirkedepartementets totale budsjett for 2009 økes med 786,5 millioner
kroner i forslaget til statsbudsjett. 748,3 millioner kroner går til
oppfølging av Kulturløftet, hvorav 735,1 millioner kroner over Kultur-
og kirkedepartementets budsjett. I tillegg bevilger
Utenriksdepartementet 13,2 millioner kroner mer til kulturformål,
norgesfremme og informasjonsformål.

 


Regjeringen fortsetter satsingen på kultur og øker også i år
bevilgningen til kunst- og kulturformål mer enn noen gang tidligere. De
samlede overføringene til kulturformål har økt med nesten 2 milliarder
kroner siden regjeringsskiftet, sier kultur- og kirkeminister Trond
Giske.

Ved behandlingen av kulturmeldingen i 2004, lanserte de
tre rødgrønne partiene Kulturløftet. Målet for Kulturløftet er at én
prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014.


Kulturløftet har gitt et historisk taktskifte i kultursatsningen. Med
2009-budsjettet gjør vi det største løftet noensinne på kulturområdet,
sier statsråd Trond Giske.

Kultur- og kirkedepartementets totale
budsjettramme for 2009 er foreslått til 8,474 milliarder kroner. Dette
er en økning fra 2008-budsjettet på 10,2 prosent.

 

Hovedsatsinger i regjeringens kulturbudsjett er som følger:

 

73,5 millioner mer til språk, litteratur og bibliotek
I
vår la regjeringen fram St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining. 12
millioner kroner går til tiltak for å følge opp stortingsmeldingen,
blant annet får Språkrådet en økning på 4,3 millioner kroner.
Budsjettet innebærer i tillegg en kraftig styrking av støtteordningene
for produksjon og innkjøp av litteratur på 14 millioner kroner.
Sakprosaordningen gjøres permanent og økes med 3,5 millioner kroner. 
Regjeringen foreslår et tilskudd til Nasjonalbiblioteket på 332,7
millioner kroner, en økning på over 28 millioner fra 2008. 10 av de 28
millionene i økning går til oppfølging av Nasjonalbibliotekets
digitaliseringsstrategi. Blant annet skal 3 millioner kroner brukes til
å etablere et arkiv for pop og rock, samt til realiseringen av
prosjektet Musikkarv.

27,7 millioner kroner mer til kunst og arkitektur
Økningene
skal bidra til å styrke kjernevirksomheten ved flere institusjoner og
gi et løft for arkitekturen. Det iverksettes også tiltak som skal
stimulere næringslivet til å kjøpe inn mer kunst av samtidige kunstnere
og slik bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet, samt bedre
kunstnernes arbeids- og levekår. Det gis også 5 millioner kroner i
økning til Kunst i offentlig rom (KORO).

55 millioner kroner mer til frivillighet
Regjeringen
foreslår å øke tilskudd til frivillighetstiltak over Kultur- og
kirkedepartementets budsjett med til sammen 55,1 millioner kroner.
Blant annet skal økningen gå til å etablere 25 nye
frivillighetssentraler og å øke tilskuddet til de eksisterende
sentralene.

120 millioner kroner mer til musikk
Regjeringen
ønsker å satse på flere musikksjangre og øker tilskuddene på
musikkfeltet med 120 millioner kroner for 2009. Stortingsmeldingen om
rytmisk musikk, ”Samspill” følges opp. Samlet bevilgning til
musikkfeltet blir på 1,1 milliarder kroner.

120 millioner mer til museer og kulturvern
Museer
over hele landet styrkes og utvikles. 39 millioner kroner av økningen
er midler til konsolidering av museer i det nasjonale
museumsnettverket. I tillegg foreslås 15 millioner kroner til andre
kulturverntiltak, under dette nær 11 millioner kroner i tilknytning til
Kulturminneåret 2009.

50 millioner kroner til styrking av norsk film
2008
har vært et svært godt år for norsk film. Regjeringen fortsetter
satsingen, og vil styrke filmfeltet med 50 millioner kroner. Til sammen
603 millioner kroner bevilges til norsk film i 2009, 326,4 millioner
kroner er direkte støtte til filmproduksjoner.

142 millioner kroner mer til scenekunst (teater, opera og dans)

 • 83 millioner mer til teater
  Tilskuddet
  til de nasjonale teatrene øker med 19 millioner kroner. 2 millioner
  kroner av økningen i tilskuddet til Nationaltheatret går til
  Ibsenfestivalen og Samtidsfestivalen. Totalt øker støtten til
  scenekunst med 142,4 millioner kroner i budsjettframlegget for 2009.
 • 48,8 millioner kroner i økning til opera
  Den
  Norske Opera & Ballett har hatt stor suksess siden åpningen i april
  2008, og får økt tilskuddet med 40 millioner kroner til 386 millioner
  kroner. I tillegg styrkes region- og distriktsopera med 8,8 millioner
  kroner til 43,6 millioner kroner. 
 • 10 millioner kroner mer til dans
  I
  budsjettframlegget for 2009 øker støtten til dans med 10 millioner
  kroner. Blant annet får tilskuddsordningen for dans under Norsk
  kulturfond 2 millioner kroner mer.

72 millioner i økning til nasjonale kulturbygg
Rockheim,
Nasjonalt senter for pop og rock får 55 millioner kroner. Prosjektet
skal ferdigstilles i 2009. I 2009 starter byggingen av Kilden, Teater-
og konserthus for Sørlandet som får 25 millioner kroner og nytt
konserthus i Stavanger som får 20 millioner kroner. Samlet ønsker
regjeringen at det blir bevilget 141, 7 millioner kroner i tilskudd til
nasjonale kulturbygg i 2009.

Mer mangfold
Mangfoldsåret
2008 har økt bevisstheten om hvor viktig det er at alle blir inkludert
og regnet med. Pengene som er brukt for å bidra til dette blir
videreført også etter at Mangfoldsåret er over. I tillegg øker
bevilgningene med 22,1 millioner kroner neste år.

Idrett
Idretten
representerer viktige verdier og er landets største folkelige
bevegelse. En hovedutfordring i den statlige idrettspolitikken er i dag
å stimulere til økt aktivitet, både innen topp- og breddeidrett.
Regjeringen er opptatt av økt inkludering og deltakelse og å motvirke
alle former for diskriminering i samfunnet, også innenfor idretten.

Departementet
viderefører det anleggspolitiske programmet med satsning på
anleggsutbygging i pressområder, ekstra tilskudd til kostnadskrevende
anlegg og tilskudd til utstyr. Departementet vil også videreføre
tilskuddet til aktivitetsutvikling og sosial integrering i idrettslag.
Grasrotandelen innføres i 2009.

800 millioner kroner mer til vedlikehold av kirkene
Regjeringen
øker rammen for ordningen med rentekompensasjon for vedlikehold av
kirkene med 800 millioner kroner i 2009. Ordningen ble innført i 2005
og innebærer at staten kompenserer kommuner og kirkeeiere for
renteutgiftene ved investeringer til istandsetting av kirker, inventar
og utsmykking. Med forslaget til bevilgningsøkning i 2009 vil den
samlede investeringsrammen for ordningen nå være på 2,1 milliarder
kroner.

Nye 25 millioner kroner til videreføring av trosopplæringsreformen
Reform
av kirkens trosopplæring ble iverksatt fra 2004. Med en økning på 25
millioner kroner i 2009, blir den samlede bevilgningen til reformen 150
millioner kroner årlig.

 

Lenke til Kultur- og kirkedepartementets samleside om budsjettet

   

Powered by Labrador CMS