Klippe, klippe – lime, lime

Publisert Sist oppdatert

Å klippe og lime informasjon, er
ikke det samme som å tilegne seg dyp kunnskap.

 

– Av Maren Brit Baadshaug, bibliotekar, sosiolog og lektor
Å klippe og lime informasjon, er
ikke det samme som å tilegne seg dyp kunnskap.

 

– Av Maren Brit Baadshaug, bibliotekar, sosiolog og lektor 

 

 

På landskonferansen for skolebibliotekarer 2009 i regi av
Biblioteksentralen var vi så heldige å få to forelesninger av en av de store
internasjonale kapasitetene på skolebibliotek, Dr. Ross J. Todd fra Rutgers
University, New Jersey, og leder av CISSL – Center for International Scholarship
in School Libraries. Et av mottoene hans, lyder: "Don’t water rocks!"

     I en mindre gruppesamtale
seinere spurte Ross hva deltakerne ville ta med seg hjem til sine egne skoler,
og da var det spontane svaret fra en av deltakerne nettopp: "Don’t water rocks!"
– " ikke kast bort krefter på gold grunn".

 

Utfordringene

Todd presenterte de viktigste ufordringene skolebiblioteket står
overfor i dag slik:

 

Fra informasjon til kunnskap:
Uten elevenes utforskning, ingen begrunnelse for skolebiblioteket.

"Evidence-based practice": Vi
må dokumentere at vår praksis gir resultater, hvis ikke blir det bare
påstander.

Bygge team og partnerskap: Uten
samarbeidspartnere er det begrensede muligheter for endringer.

Bruke Web 2.0 verktøy: Vi må
kjenne disse verktøyene for å knytte læring til barnas virkelighet.

Tenke helt nytt om
skolebiblioteket.
Vi må skape nye visjoner for morgendagens bibliotek.

 

Dette skiller seg ikke stort ut fra utfordringene slik vi møter dem i
det daglige i den norske skolehverdagen, men vi har ingen forskningstradisjon
for å løse problemer og forbedre våre tjenester.

 

Nedlasting og transport

Ross’ utgangspunkt var at
forskningen viser at elevenes bruk av biblioteket og nettbaserte kilder i
oppgaver og prosjekter ofte bidrar lite til læring og dannelse av ny kunnskap.
Det vanlige er at læreren introduserer emnet med noen referanser i
klasserommet, bibliotekaren følger opp med kilder i biblioteket og på nettet.

     Elevene
laster ned store mengder informasjon, klipper og limer og prøver å gjøre
teksten til sin egen, og lærer seg forskjellige teknikker for å skrive om
tekster slik at plagiering ofte ikke blir oppdaget. Evnene til kritisk tenkning
og å utøve kildekritikk utvikles ikke.

     Vi
ser altså mye transport av informasjon, men ikke nødvendigvis transformering av
informasjon til ny kunnskap. Fokus legges gjerne på produktet snarer enn å
demonstrere grunnleggende forståelse. En viktig observasjon er at veiledningen
ikke følges opp under hele prosessen, og at elevene ikke har de nødvendige
ferdigheter til å gjennomføre prosjektene. Gruppearbeid fører gjerne til
arbeidsdeling mellom elevene, men lite samarbeid ut over det.

 

Fra informasjon til kunnskap

En undersøkende tilnærming til
læring innebærer at elevene engasjeres i å utforske ulike og ofte mostridende
kilder og ideer, for å bygge ny forståelse og utvikle egne synspunkter og
perspektiver. Det handler altså om læring, læring for livet. (Ross bruker
begrepet "deep learning".) Dette krever stimulerende møter med informasjon –
møter som kan fange elevenes interesser og motivere og styre den pågående
utforskningen.

     Det teoretiske grunnlaget for
et slikt paradigmeskifte i utviklingen av den internasjonale informasjons- og
bibliotekvitenskapen er lagt av Carol Collier Kuhlthau i boka Seeking meaning; a process approach to
library and information services.
Første utgave kom i 1993, 2.utgave 2004.
Hennes modell for informasjonssøkingsprosessen er basert på forskning gjennom
flere år og omfatter en rekke feltstudier med bruk av ulike metoder;
observasjon, intervjuer og kartlegginger ved spørreskjemaer til lærere, bibliotekarer
og elever. Brukerperspektivet, er sentralt og den pedagogiske tilnærmingen er
konstruktivistisk. Læring er en prosess der individet aktivt søker å utvide sin
forståelse av verden rundt seg.

     Kuhlthau deler prosessen inn
i seks faser. De seks hovedfasene kan ved første blikk minne mye om modeller vi
kjenner fra norsk skole for prosjektarbeid eller problembasert læring. Det nye
er at her trekkes hele mennesket inn i prosessen: Det handler både om følelser,
tanker og handlinger, og disse sidene påvirker prosessen på forskjellige måter
gjennom de ulike fasene. "Guided inquiry"
er den praktiske metoden utformet med utgangspunkt i denne modellen. (Jeg
etterlyser en god betegnelse for "Guided inquiry" på norsk. Veiledet utforsking er det nærmeste jeg
kommer. Innholdet er imidlertid klart; det handler om skolebiblioteket som en
arena for læring, og om veiledning knyttet til bibliotek og kildebruk gjennom
hele informasjonssøkeprosessen)

 

Når skal vi gripe
inn?

Et hovedpoeng er at elevene ikke overlates til seg sjøl i
utforskningsprosessen. Modellen forutsetter tett oppfølging av elevene av
lærer(e) og bibliotekar(er) som samarbeider om å lede elevene gjennom arbeidet
slik at dybdekunnskap og forståelse kan utvikles. Nederst på figuren ovenfor
ser vi at elevene kan ha behov for veiledning på alle stadier i prosessen.

 

Vekk med
martyrrollen!

Jeg begynte med ett av Ross Todds råd til oss – Don’t water rocks! – og
slutter med et annet: – Don’t play the victim! Skal vi følge hans strategier må
vi i mye større grad fokusere på det som er bra, ikke bare ved å peke på
skolebibliotekets potensial, men ved å vise hva vi faktisk får til.

     Jeg mener vi har mye god
praksis i Norge, og det er gjennom praksis at vi har fått mange skolebibliotek
av høy standard, ikke minst i de videregående skolene. Slike bibliotek er aldri
enkeltpersoners verk, selv om en ildsjel av en bibliotekar ofte er en viktig
innsatsfaktor. Støtte fra ledelse og samarbeidende lærere er nødvendig for at
skolebiblioteket skal bli en viktig ressurs for å realisere skolenes
pedagogiske målsettinger. Aktive skolebyråkrater og interesserte
skolepolitikere i kommuner og fylker er heller ikke å forakte. Det er gjennom
slikt samarbeid og slik alliansebygging vi har fått de mange gode
skolebibliotekene vi har.

      School
libraries works!

heter en liten publikasjon fra Research Foundation med data fra 19 amerikanske
stater og én kanadisk provins. Her dokumenteres at gode skolebibliotekopplegg
med kvalifisert personale, dvs. med personale som har både bibliotekfaglig og
pedagogiske kompetanse, har betydning for elevenes læringsutbytte. Det
planlegges å utvide denne undersøkelsen til et internasjonalt prosjekt, og Ross
etterlyste norske bidrag og oppfordret oss til å samle data for dokumentere
egne resultater.

 

Oppfølging,
nullkonferanse og deling

Konferansen samlet ca 125 deltakere på Olavsgård hotell
26.-27. mars 2009. Nesten halvparten kom fra bibliotek i grunnskolen, mens de
øvrige deltakerne fordelte seg på videregående skoler, folke- og
fylkesbibliotek, høyere utdanningsinstitusjoner, samt kommunale og
fylkeskommunale organer med pedagogiske funksjoner. Alle foredragene og
presentasjonene ligger tilgjenglig på http://skolebibliotek.ning.com/ Dette
omfatter PowerPoint-presentasjoner med lydopptak (SlideCast) og tre videoopptak
med Ross Todd og Ellen Sundt,
foredrag fra parallellsesjonene og referater fra Nullkonferansenes debatter.
Det skjedde altså mye annet spennende på konferansen, men jeg har valgt å
fokusere på Todds bidrag.

     Nullkonferansene (Unconferance) var en ny
erfaring for mange. Temaene var basert på ønsker fra deltakeren, gruppeledere
blei utpekt og hver gruppe valgte to referenter. Det hele fungerte veldig bra.
Gjennom den grundige dokumentasjonen av hele konferansen kan mange flere enn de
som deltok få glede av foredragene, og mulighet til å delta i de videre
diskusjonene om aktuelle skolebibliotekspørsmål. Det handler om deling av
kunnskap og erfaringer, og det er en utfordring til oss alle om å følge opp.

 

Kilder

Kuhlthau, Carol
Collier (2004) Seeking meaning: a process approach to library and information
services. 2. ed. Westport, CT.

Kuhlthau, Carol
Collier (2006) Guided inquiry: learning in the  21st century Westport, CT.

School libraries
works! Research Foundation

Todd, Ross James
(2009) School libraries and learning – What are the challenges?

Landskonferanse for
skolebibliotek 2009.

Todd, Ross James
(2009) Guided inquiry: learning in the school library

Landskonferanse for
skolebibliotek 2009.

 

 

 

Powered by Labrador CMS