Ikke organisatorisk krise, men ressurskrise

Publisert Sist oppdatert

Stortingsmelding 23 (2008-2009). Fylkesråden for kultur og næring i Troms er skuffet over at departementet ikke vil legge
det nasjonale ansvaret for russisk litteratur til Sør-Varanger slik det har
vært ønsket fra de nordnorske fylkeskommunene.
Stortingsmelding 23 (2008-2009). Fylkesråden for kultur og næring i Troms er skuffet over at departementet ikke vil legge
det nasjonale ansvaret for russisk litteratur til Sør-Varanger slik det har
vært ønsket fra de nordnorske fylkeskommunene.

 
Uttalelse om meldinga fra fylkesråd for kultur og næring i
Troms, Knut Werner Hansen

 

Strukturendringer er meldingas viktigste strategi for å
utvikle folkebibliotekene. Det oppfordres til at kommuner i større grad
samarbeider om bibliotektjenestene og at det prøves ut forskjellige modeller
for slikt samarbeid. Fylkestinget i Troms har tidligere påpekt behovet for en
organisatorisk reform for å etablere større bibliotekenheter, og kommunene i Troms
har lang erfaring med å utprøve forskjellige samarbeidsmodeller for
biblioteksektoren. Utredningen av vertskommunemodellen som for tida pågår i Senja-kommunene
er også omtalt i meldinga.

 

Erfaringene har vist at samarbeid og samordning både
innenfor og mellom kommuner bidrar til bedre ressursutnytting og til å utvikle
fagmiljøer. Krisen i folkebibliotekene er likevel ikke primært ei
organisatorisk krise, men ei ressurskrise. Tiltakene i denne meldinga er derfor
ikke tilstrekkelig til å oppnå at folkebiblioteksektoren kommer opp på nivået
til andre nordiske land. Ved behandlinga av kulturmeldinga i 2003 sa
stortingskomiteen at det måtte være målsettinga å oppnå et slikt nivå innen
2014.

 

Troms fylkeskommune har i innspill til meldinga uttalt at
realisering av Norgesbiblioteket på regionnivå, med samordning av kommunale,
fylkeskommunale og statlige bibliotektjenester, må være forankret i et
regionalt planverk og i regional politisk styring. Fylkesråden er derfor positiv
til at meldinga foreslår å opprettholde fylkeskommunen som regional
utviklingsaktør på bibliotekfeltet og styrke samarbeidet og samspillet mellom
forvaltningsnivåene. Fylkesråden forutsetter at et slikt samarbeid også
omfatter forvaltning av statlige utviklingsmidler i regionen.

 

Meldinga påpeker behovet for økt kompetanse på flere felt
uten å ta stilling til hvordan dette skal følges opp. Fylkesrådet i Troms har i
januar i år påpekt behov for og bedt om at de nødvendige kompetansetiltak blir
iverksatt.

 

Fylkesråden er skuffet over at departementet ikke vil legge
det nasjonale ansvaret for russisk litteratur til Sør-Varanger slik det har
vært ønsket fra de nordnorske fylkeskommunene. Dette særlig sett i lys av at
tjenesten som tilbys fra Kirkenes er mer omfattende og har en større nærhet til
Russland enn tilsvarende ved Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske i Oslo,
som ifølge meldinga skal fortsette å ha det nasjonale ansvaret.

 

 

Powered by Labrador CMS