– For deling og inspirasjon!

Publisert Sist oppdatert

{jcomments on}Høsten 2012 var 53 bibliotekansatte fra de fem nordiske landene samlet på Leangkollen konferansehotell rett utenfor Oslo. Sammen skulle de arbeide, spise og ha det gøy i tre intense dager med fokus på bibliotekutvikling i folkebibliotek. Les mer om: Nordisk biblioteknettverk – Network of Nordic Public Libraries.

Høsten 2012 var 53 bibliotekansatte fra de fem nordiske landene samlet på Leangkollen konferansehotell rett utenfor Oslo. Sammen skulle de arbeide, spise og ha det gøy i tre intense dager med fokus på bibliotekutvikling i folkebibliotek. Les mer om: Nordisk biblioteknettverk – Network of Nordic Public Libraries.

Det Nordiske Bibliotek-nettverket startet som en idé på en konferanse i Helsinki i 2008 der flere store nordiske folkebibliotek møttes fordi de alle jobbet med planlegging av nye hovedbibliotek. Med et felles ønske om også å utvikle nytt innhold søkte man sammen prosjektstøtte fra Nordisk Kulturråd. Det ble søkt om 3 samlinger, fordelt på 3 år – for å bygge nettverk på tvers av landegrensene. Århus bibliotek har hatt prosjektledelsen i nettverket. Den første samlingen ble holdt på Island i 2010, og ble organisert av prosjektledelsen ved Århus bibliotek. Den andre samlingen ble holdt på Skytteholm utenfor Stockholm i 2011 og ble organisert av Stockholms stadsbibliotek. Siste og avsluttende samling ble avholdt i Oslo høsten 2012, og ble organisert av Deichmanske bibliotek.

 

Hovedformålet med Nordisk biblioteknettverk er:

To strengthen a shared Nordic understanding, culture and tone about innovative libraries

To co-create innovative ideas for common Nordic concepts for public libraries

«Den kreative metode»

Ansatte ved Århus bibliotek har jobbet mye med ”Den kreative metode” sammen med Universitetet i Århus. Metodetenkingen har også vært sentral i planleggingen av campene, da det var viktig at møtene ikke skulle fungere som typiske konferanser der man passivt lyttet til foredrag og presentasjoner. I stedet ønsket man å lage samlinger der deltakerne aktivt bidrar inn i prosessene ved å jobbe sammen i større og mindre grupper og deler sine resultater i plenum.

 

Camp Island 2010 og Camp Stockholm 2011

Camp 1 på Island fokuserte på hvordan den kreative metode kunne brukes som metodikk for bibliotekutvikling. Deltakerne på campen ble plassert i grupper utfra sine interesseområder og jobbet sammen om å finne løsningsforslag til ulike problemstillinger i bibliotek. Resultatet skulle presenteres som små skuespill eller sketsjer. Workshopen varte i 48 intense timer der man kun skiltes for å sove. Under slike prosesser er det klart at man blir godt kjent!

Mange av deltakerne fra Island møttes igjen på camp 2 i Stockholm, og noen nye deltakere kom til. Campen startet med at de ulike bibliotekene presenterte aktuelle og fremtidige egne prosjekter. Under resten av samlingen jobbet man med en nordisk modell for bibliotekutvikling og trender i samfunnet. Deltakerne delte seg i grupper etter interessefelt – denne gangen skulle man jobbe med utviklingen av mer konkrete samarbeidsprosjekter. Resultatet skulle bli en presentasjon bestående av en kort innledning og en filmsnutt. Det kom fram mange kreative forslag i den avsluttende presentasjonsrunden.

 

Camp Oslo 2012

I 2012 var det Oslos tur til å arrangere camp. Under et formøte i Helsinki med biblioteklederne i de respektive prosjektlandene ble det enighet om 11 felles utfordringer. Utgangspunktet var : «Folkebibliotekene i de nordiske landene går gjennom felles samfunnsmessige endringer. Bibliotekene trenger å være innovative og finne svar på hvordan en skal forholde seg til disse endringene. Ambisjonen for nordiske bibliotek er å være en hjørnestein for kunnskapssamfunnet. Kan bibliotekene være svaret på hva innbyggerne og samfunnet trenger i forhold til erfaring, kompetanse, involvering og innovasjon?

Av disse 11 ble det valgt 5 utfordringer det skulle jobbes med på campen:

Kompetanse: I framtiden vil biblioteket få nye brukere med behov for annen type kompetanse enn i dag. Hvordan kan vi utvikle kompetansen til bibliotekansatte til å være fasiliterende, engasjerende, inspirerende, innovative, utfordrende og…?

(Competences: In the future the library space will be alive with many new players and there will be a need for a great variety of competences. How do we develop the competences in the libraries to be facilitating, engaging, inspiring, innovative, challenging and…?)

Biblioteksbranding/Bibliotekets merkevare: Biblioteket er som regel oppfattet som et sted med bøker. Hvordan kan vi endre dette bildet slik at det reflekterer relasjonsbygging og behov for utvikling og nytenking isteden?

Endringsfokuserte forretningsmodeller: Hvordan kan bibliotek forholde seg til nye distribusjons modeller og påvirke dette og hvordan kan bibliotekene evaluerer kvalitet, tilgjengelighet og format?

Samarbeidspartnere: Hvordan kan nordiske bibliotek samarbeide om bibliotekstjenester?

Fellesskap/Community: Hvordan kan vi være relevant for alle, reflektere befolkningens ulike interesser og samtidig være med på å skape en fellesskapsfølelse?

Mer om de 11 utfordringene her: http://nordiccamps.ning.com/page/challenges-2012

Det ble nedsatt en Deichman-prosjektgruppe 1 år i forveien som skulle arbeide med programmet. Samtidig var det tett oppfølging av en felles planleggingsgruppe satt sammen av fasilitatorer fra hvert av prosjektlandene. Deichmans prosjektgruppe laget detaljert program for campen der hvert minutt var beskrevet i en dreiebok. Programmet ble så framlagt på skypemøter med de andre fasilitatorene som kom med sine innspill. Dreieboken fikk sin endelige form da planleggingsgruppen kom sammen et par dager før campen, for en siste finpuss.

Arbeidsformen på campen vekslet mellom gruppearbeid i større og mindre grupper, men det var også fellessamlinger for utveksling av erfaringer og fysiske aktiviteter utendørs. Fasilitatorene fulgte hver sin gruppe. Deres oppgave var å bidra til at prosessen var kreativ og ikke stoppet opp.

Deltakerne ble presentert for de 5 utfordringene og valgte seg ut den oppgaven man hadde lyst til å jobbe videre med i form av ideer som skulle svare på utfordringen. Gruppene jobbet ut fra et bredt spekter av kreative metoder som til sammen skulle være med å gi en variert og aktiv deltakelse i prosessen og samtidig frigjøre tankene fra dagliglivets tankesett.

 

Metodene var blant annet:

AT-ONE – er en workshop-basert metode som bruker fem innfallsvinkler som grunnlag for å skape nye eller forbedrede tjenester.

Gallery metoden – her går deltagerne rundt ideene(som I et galleri) og gir kommentarer.

Speed dating-metoden – her oppfordrer en folk til å møtes og snakke om ideen og få tilbakemeldinger under tidtaking. Formålet er å formilde ideen og om å snakke med flest mulig mennesker.

Walk and talk – metoden er basert på teorien om at mennesker tenker bedre når de går.

Thinking hats – her får deltakerne utdelt en rolle om å være negativ, positiv, vilt begeistra, drømmende for å få fram flere aspekt ved idéen.

Village square er en metode som åpner opp for kreativ samtale for en felles interesse om å finne en dypere forståelse for tema.

PechaKucha – er en presentasjonsmetode der en skal vise et budskap ved hjelp av 20 lysbilder, hvert bilde vises i 20 sekunder. Samtidig som man holder en muntlig presentasjon.på 6 min og 40 sekunder. Formatet skal forsøke å produsere en konsis og sammenpakket presentasjon.

 

Nettverksbygging

Nettverk er en måte å dele kunnskap og erfaring på og de nordiske landene har mye å hente ved å lære av hverandre. Deichmanske bibliotek har hatt stort utbytte av å være en del av dette nettverksprosjektet. Både metodene for kreativ tenkning om videreutvikling av bibliotekvirksomheten og kunnskapsdelingen har hjulpet oss videre i eget utviklingsarbeid. Vi bruker den kreative metode på områder som handlingsplanarbeid, planlegging av større arrangementer/jubileer, markedsføringsstrategi og nye nettsider. Samtidig har arbeidet med nordisk nettverk gitt oss en mulighet til å jobbe på tvers av avdelinger og med andre oppgaver enn de vi ellers gjør i hverdagen. Dette åpner opp for nye samarbeidsprosjekter og økt kreativitet. Som et direkte resultat av dette samarbeidet har det åpnet opp et nordisk nettverk med vekt på digitale utfordringer. I planleggingen av de nye hovedbibliotekene i Helsinki, Århus og Oslo er det også jevnlig møter hvor man utveksler ideer og forslag.

I alt har 150 ansatte i nordiske bibliotek jobbet kreativt sammen i 3 intense dager. På disse dagene har en blitt godt kjent og fått pratet mye, formelt og uformelt. Å ha et slikt biblioteksamarbeid med de nordiske landene opplever vi som både fruktbart og nyttig, vårt på mange måter felles ståsted gir en god dimensjon og er en god mulighet for deling og læring. 

 

Fakta:

Nettverket er representert fra: Helsingfors Stadsbibliotek, Århus folkebibliotek, 
Stockholm Stadsbibliotek, Island – Borgarbókasafn Reykjavíkur, 
Bókasafn Kópavogs og Amtsbókasafni á Akureyri og Deichmanske bibliotek i Oslo. Hvert land sender ca 10 deltakere til hver camp, pluss minst en fasilitator.

Dokumentasjon og ferdigstilling av samarbeidet: http://nordiccamps.aakb.dk/#2012-oslo

Mellom campene har nettverket også et eget nettsted – en ning – der hver deltaker har en egen side og all dokumentasjon fra campene legges ut. På den måten kan man holde kontakten mellom campene.

Den nordiske bibliotek(utviklings)modellen

Som rammeverk for campen i Stockholm brukte man modellen for folkebibliotekene i vitensamfunnet, utviklet av en rekke forskere ved Danmarks Biblioteksskole for Styrelsen for bibliotek og medier.

http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib_i_vidensamfundet/pdf/Folkebib__i_videnssamf.pdf

Her finner du presentasjoner: http://www.slideshare.net/NordicPublicLibraries

 

– Av Heidi Grytten, Annike Selmer, Cecilie Bergh og Kari Bjørklid (alle ved Deichmanske bibliotek)

 

 (Artikkelen sto på trykk i Bok og Bibliotek nr 1/2013.)

 

 

Powered by Labrador CMS