Fengselsbibliotekene hørt

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram den 13. mai foretatt en ekstrabevilgning til fengselsbibliotek på 1 million kroner. Pengene skal brukes til opprettelse av to nye fengselsbibliotek.

– Vi er veldig glade for at regjeringen har sett at fengselsbibliotektilbudet trenger å styrkes ved opprettelse av nye enheter, sier direktør i ABM-utvikling, Leikny Haga Indergaard.

I 2003 var det 90 utlån pr. innsatt ved fengselsbibliotek som hadde avtale med ABM-utvikling om drift, mens gjennomsnittet pr. innbygger i Norge var 5,45 utlån. På tross av den store populariteten har ikke bevilgningene holdt følge med økningen i bibliotekenes utgifter til lønn og medier. Fra 1989 og fram til i dag har det også bare blitt bevilget penger til at to nye fengselsbibliotek er kommet med i ordningen.

På skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til Valgerd Svarstad Haugland 17. desember i fjor skrev kulturministeren blant annet "Det er behov for både å utvide ordningen til å omfatte flere fengsler og for å øke bevilgningene til de fengsler som omfattes av ordningen i dag (….) Det er likevel klart at en økning i de statlige bevilgningene vil være nødvendig for å kunne gi innsatte i norske fengsler et fullgodt bibliotektilbud." Mye engasjement og oppmerksomhet rundt problematikken har nå tydeligvis ført frem, og i revidert nasjonalbudsjett er det altså satt av penger til utvidelse av ordningen.

– Det er godt at de har gjort noe, sier Anne Sophie Berge, bibliotekar ved Oslo fengsel. – Men mye står igjen. Større og større andel av budsjettet vårt går til lønn, samtidig som bokprisene øker. Det er vanskelig å drive bibliotek uten innhold. Vi er avhengige av å låne inn fra Deichman for i det hele tatt å kunne ha et tilbud. Ellers må vi gjøre som best vi kan og tigge litt penger her og der, nå har vi bl.a. fått penger til et lesestimuleringsprosjekt. Men det hadde vært fint å ha litt penger til bøker også.

– Det som holder motet oppe hos oss fengselsbibliotekarer er at det er verdens mest takknemlige jobb. Man gjør faktisk noe som brukerne virkelig trenger og setter pris på. Jeg syns det er en skam at Trondheim og Stavanger fengsler ikke har bibliotek, sier Berge.

Fengslene som er med i ordningen for statlig finansierte fengselsbibliotek, omfatter i overkant av 50 pst. av soningsplassene. Men fordelingen av de knappe midlene som allerede finnes er ganske skjev. Etter som nye bibliotek er kommet inn i ordningen har man kompensert for økte utgifter til personale og bøker, slik at de som har vært med en stund relativt sett har blitt hengende etter.
– Vi er klar over at fengselsbibliotekene opererer under svært ulike forhold, sier Leikny Haga Indergaard. – I forbindelse med den pågående bibliotekutredningen vil ABM-utvikling i tillegg til å se på utvidelse av tilbudet til flere fengsler, også ta tak i ressursbehovene som de eksisterende fengselsbibliotekene har for å kunne tilby tjenester av god kvalitet.

SIK

———————-
Regjeringen fremmer forslag om tilleggsbevilgninger på til sammen 4,5 mill. kroner til språk-, bibliotek- og arkivformål i revidert nasjonalbudsjett for 2005. I tillegg til 1 million ekstra til bibliotektjeneste i fengslene får Norsk Ordbok 2014 1 million ekstra, KKD foreslår tilskudd på 0,5 mill. kroner for å styrke driften ved Det Norske Misjonsselskaps arkiv ved Misjonshøgskolen i Stavanger og Sør-samisk bokbuss får 2 millioner mer som skal gå til innkjøp av ny buss i det sørsamiske området.
– Regjeringen ønsker å styrke tilfanget av litteratur i dette området. Dette løftet er ikke bare god kulturpolitikk, men også viktig i arbeidet for å sikre at det samiske språket sin posisjon styrkes, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

 

Powered by Labrador CMS