Fattige blir bibliotektapere

Publisert Sist oppdatert

BRUKERBETALING Innføring av brukerbetaling i folkebibliotek vil i første rekke ramme personer med lav utdannelse og lav inntekt. Dette går fram av Pål Knudsens ferske hovedoppgave, som tar for seg hvilke velferdsvirkninger innføring av betaling for en bibliotektjeneste vil få. Knudsen viser at informasjonstjenestene må være tilgjengelige for at en rekke av de øvrige tjenestene biblioteket tilbyr i det hele tatt skal kunne benyttes. Dersom brukeren ikke er i stand til å betale for å innhente den nødvendige informasjonen i forkant, betyr det at hun blir avskåret fra tilgangen til bibliotektjenester som fortsatt er gratis.

Et argument for betaling av enkelte bibliotektjenester er at dette vil frigjøre midler som kan benyttes til å styrke bibliotekenes øvrige tjenester. I følge Knudsen vil resultatet snarere bli at etterspørselen vris bort fra det som reflekterer konsumentenes nyttemaksimerende atferd, fordi de vil måtte ta hensyn til den kostnaden som påløper ved bruk av tjenesten. I tillegg vil inntektene fra betalingsordningen i større eller mindre grad måtte anvendes til å dekke utgifter til innkreving. Etablering av slike systemer er også en kilde til kostnader som vil veltes over på forbrukerne.

Lite gjennomtenkt
Et ofte oversett faktum i diskusjonen rundt brukerbetaling på informasjonstjenester er at disse tjenestene gjerne blir benyttet av brukerne som kilde til å finne frem til materiale i bibliotekenes samlinger. For å kunne si noe om hvilke brukere som blir berørt hvis en betalingsordning innføres, har Knudsen gjennomført en statistisk analyse. Analysen viser at de som etterspør informasjonstjenester, også benytter seg av noen av de øvrige tilbudene fra folkebibliotekene. Dette tyder på at andre muligheter til å innhente informasjon enn de potensielle betalingstjenestene allerede er uttømt. Analysen viser også at personer med lav utdannelse etterspør disse tjenestene i større grad enn de med høy utdannelse

Årsaken til at temaet i det hele tatt settes på dagsordenen er at folkebibliotekenes begrensede budsjetter ikke gjør et fullgodt tilbud mulig. At myndighetene forsøker å plassere ansvaret for dette på brukerne virker lite gjennomtenkt, påpeker Knudsen.

SIK

Se også artikkel av Pål Knudsen i "Sømløs"

Powered by Labrador CMS