Etikk – Valg: ETISKE RETNINGSLINJER FOR BIBLIOTEKARER OG BIBLIOTEKANSATTE

Publisert Sist oppdatert

Utarbeidet av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe
oppnevnt av RBT – Riksbibliotektjenesten

Bibliotekarer og bibliotekansatte (i fortsettelsen brukes bibliotekar om begge) spiller en sentral rolle i utviklingen av nasjonens samlede kunnskap og kultur. Med sikte på at denne rollen skal fylles best mulig, har sentrale bibliotekorganisasjoner i mange land vedtatt etiske retningslinjer. Disse er ment å hjelpe og bevisstgjøre bibliotekaren i verdimessige og etiske dilemmaer som erfaringsmessig oppstår i informasjonssamfunnet, og som ofte ikke er tydelig nok regulert i lovverket.

OPPGAVER I FORHOLD TIL BRUKEREN

Bibliotekaren
· skal arbeide for å gjøre brukerens tilgang til informasjon og litteratur best mulig uten å sensurere lovlig materiale
· skal på et så objektivt grunnlag som mulig skaffe til veie informasjon som er mest mulig fullstendig og tilpasset brukerens behov
· skal la brukertilbudet være likeverdig, uavhengig av brukerens kjønn, etniske tilknytning, nasjonalitet, sosiale status, religion, politisk tilhørighet, seksuelle orientering eller grad av funksjonsdyktighet
· skal sikre at innsikt i brukerens litteratur- og informasjonsbehov behandles konfidensielt
· skal sikre at interne saker ikke diskuteres i publikumsarealet
· skal fremme bibliotekets uavhengighet i forhold til eventuelt press fra individer, grupper og organisasjoner

OPPGAVER I FORHOLD TIL YRKE

Bibliotekaren
· skal se sitt yrke som verdifullt og være seg bevisst dets samfunnsmessige betydning
· skal stadig videreutvikle sin kompetanse for å kunne tilby service av høy kvalitet og gjøre best mulig bruk av tilgjengelige ressurser
· skal i alle yrkesmessige sammenhenger omgås andre med respekt og utvise god samarbeidsånd
· skal bevare sin uavhengighet i forhold til leverandører av varer og tjenester
· skal i sin utøvelse av yrket verne om sin integritet

OPPGAVER I FORHOLD TIL DOKUMENTER OG INFORMASJON

Bibliotekaren
· skal arbeide for å vedlikeholde og utvikle gode samlinger og annen informasjon etter objektive kriterier
· skal gjøre formidling av kunnskap best mulig ved å gjøre samlinger og annen informasjon godt tilgjengelig
· skal verne om miljøet ved å arbeide for mest mulig effektiv materiell- og ressursbruk
· skal være seg bevisst den globale sammenheng yrket fungerer i, og arbeide for å fremme samarbeid mellom ulike informasjonssystemer samt å redusere geografiske og organisasjonsmessige hindringer for fri flyt av dokumenter og annen informasjon

Utfyllende kommentarer til retningslinjene finnes på URL: www.abm-utvikling.no/regelverk/retningslinjer/etiskeretningslinjermedkommentarer.pdf 

Powered by Labrador CMS