Enklere med tilgivelse enn tillatelse

Publisert Sist oppdatert

Den 3. august i år flyttet Tromsø bibliotek inn i nye, storslagne lokaler og den tidligere informasjonssjefen i kommunen trådte inn i sin nye stilling som biblioteksjef – uten biblioteksfaglig bakgrunn, og på deltid.

AV Kristin von Hirsch

Ansettelsen har forårsaket høy sjø i bibliotek-Norge. Bibliotekarforbundet (BF) mener ABM undergraver profesjonsklausulen for så å frita seg for alt ansvar når de gir dispensasjon på formelt grunnlag. Hanne Brunborg, fungerende leder i BF utdyper:
– Det er helt uakseptabelt at ABM kan godta en søknad basert på et ”pent” brev fra kommunen uten noen form for dokumentasjon på vanlig saksgang. I og med at dokumentasjonskravet ikke er fulgt er heller ikke de normale prosessene innen arbeidslivet fulgt. Politikerne følte seg rett og slett lurt da denne løsningen ble presentert. Vi synes også det er veldig uheldig hvis alle de mest spennende jobbene innen norsk bibliotekvesen skal kunne gå til folk uten bibliotekfaglig bakgrunn,
og det er helt uakseptabelt at kommunen slår sammen stillingen som informasjonssjef og biblioteksjef med begrunnelse i at det blir en faglig bedre løsning både for biblioteket og kommunen. Man driver ikke et bibliotek av denne størrelsen på si!

Stillinger skal lyses ut
Hanne Brunborg gjør oppmerksom på at det er veletablert praksis innen offentlig tjeneste at stillinger lyses ut, også sjefsstillinger: – Når det i dette tilfellet er lovpålagt at den tilsatte skal ha biblioteksfaglig bakgrunn, kan ikke vi se noe annet enn at ABM og Tromsø kommune har kjørt et eget løp uten å ta hensyn til norsk lov og rett. I den anledning er det en del avklaringer som må til. Hvor trekker for eksempel ABM grensa i forhold til hva som er større biblioteker? Og hvordan kan det ha seg at Tromsøs kommunalråd, etter en muntlig kontakt med ABM, åpent kan si at en dispensasjonsøknad ville være uproblematisk å få innvilget? Det tilsier at noen i ABM har strukket seg veldig langt i det de da kun baserer seg på hennes ord uten noen form for dokumentasjon. – Så selv om vi er ferdige med Tromsø, er vi ikke ferdige med saken, sier Brunborg.

Dispensasjon
Direktør for ABM, Jon Birger Østby, opplyser om at det i forskriften finnes to grunnlag for dispensasjon fra loven om at biblioteksjef skal ha biblioteksfaglig kompetanse, og at det i Tromsøs tilfelle er §4, særlig dispensasjonsordning, som gjelder. Der heter det blant annet at ”… kommuner med godt utbygget bibliotektjeneste og bred bibliotekfaglig kompetanse (Jfr §2, 3. og 4. ledd) kan søke om adgang til å ansette biblioteksjef med andre kvalifikasjoner enn de bibliotekfaglig utdanning gir. Slik søknad om dispensasjon skal behandles av ABM-utvikling og eventuell dispensasjon vil bli gitt på grunnlag av en totalvurdering av bibliotektjenesten i kommunen.”
– Ut fra vår vurdering har Tromsø en så bred bibliotekfaglig tyngde i sitt personale at man kan ansette en sjef med andre kvalifikasjoner.

Østby tilføyer at dispensasjonen ABM gir er av generell art og at de ikke har ansvar for tilsettingsprosessene i slike saker.
– Hva med at stillingen ikke ble utlyst i det hele tatt?
– Gjennom BF fikk vi beskjed om at det var skjedd en tilsetting før dispensasjon ble gitt, noe vi selvfølgelig ikke er spesielt begeistret for, men det må kommunen selv stå for.
– Det blir også sagt at dere gav en muntlig forhåndsdispensasjon?
– Det stemmer ikke, men det er klart at når folk ringer og forhører seg, får de en generell orientering om hvordan vi vurderer. Hvilke konklusjoner folk trekker kan ikke vi ta ansvar for.

Etter forhandlinger mellom BF og Tromsø kommune er man kommet frem til et kompromiss der den nye biblioteksjefen er ansatt for et år. Stillingen skal så besettes av en person med biblioteksfaglig bakgrunn, noe som i praksis betyr at nåværende biblioteksjef, uansett hvor flink han måtte være, ikke kan fortsette.

Mellom barken og veden
Fra alle hold bedyres det at diskusjonen rundt ansettelse av ny biblioteksjef i Tromsø er en prinsippsak, ikke en personsak. Likevel er det et menneske av kjøtt og blod som nå har inntatt stillingen – for et år. Paul Henrik Kielland, overtallig informasjonssjef i Tromsø kommune tar utfordringen på strak arm.

Etter tre års sammenhengende permisjon som bistandsleder på Sri Lanka der han det siste halve året har jobbet med nødhjelp etter tsunamien, kom Kielland i sommer tilbake til en reorganisert kommune der hans tidligere stilling ikke lenger fantes.
– Og så visste de ikke helt hva de skulle gjøre med deg?
– Jeg håper og tror de har jobbet for å finne en stilling der jeg kan tilføre noe nytt i kraft av min tidligere kompetanse, som jo blant annet består av en bred og svært allsidig ledererfaring,
– Hva kan du tilføre?
– jeg har arbeidet i kommunen siden 1979, kjenner den godt og ser det som min oppgave å integrere bibliotekets funksjoner i mye større grad enn det som har vært praktisert tidligere.
– Hvordan?
– Gjennom gjensidig utnyttelse. Slik vi ligger plassert nå kan vi dra nytte av den fysiske nærheten til rådhuset. Vi ligger for eksempel vegg i vegg med et servicetorg med ti stillinger. Hvordan kan biblioteket ta i bruk deres kompetanse? Videre trenger kommuneadministrasjonen et godt fagbibliotek …
– Du blir ikke enerådende?
– Nei, vi vil ha en driftsmodell som er ganske lik den i Stavanger der man har et bibliotekfaglig team med to bibliotekfaglige stillinger pluss en sjef. Med et slikt lederteam er det mulig å utnytte ulike egenskaper og ressurser, og det ser jeg som et pluss.
– Etter protester fra bibliotekshold er du ansatt kun for et år. Hva synes du om det?
– Ser vi konstruktivt på det kalles det situasjonsbestemt ledelse, en god løsning for alle parter. Vi får en perfekt mulighet til å teste ut teammodellen, og til å se hvilken rolle jeg eventuelt kan spille også i fremtiden. Videre vet jeg at jeg har mye å gi i overgangsperioder. Som bistandsleder er jeg vant med nødhjelp, kriser og kaos, og det å åpne et nytt, digert bibliotek midt i Tromsø sentrum – parallelt med dyptgripende omorganiseringer i kommunen – det er på en måte litt krise. I omstillingsperioder er det også bra med noen som kommer utenifra, for det er ofte de som stiller alle de dumme, men sunne spørsmålene.
– Så du forstår reaksjonene som kom fra BF?
– Ja, dette er jo et arrangert ekteskap. Stillingen ble ikke utlyst og jeg søkte ikke jobben. Vi fikk hverandre rett i fanget uten å kjenne hverandre fra før. På Sri Lanka er det slik at hvis arrangerte ekteskap går galt, tar foreldrene ansvar og ordner opp, mens de lar kjærlighetsekteskapene seile sin egen sjø. Så hvis dette viser seg å ikke fungere vet vi hvem vi skal snu oss mot.
– Rådmannen?
– Ja.
– har han tenkt på det?
– Det har han.
– Du blir henholdsvis biblioteksjef/informasjonssjef i halv stilling? Er det mulig?
– Slik dette er tenkt er det ikke snakk om et rent bibliotek, men en kommunal resultatenhet bestående av bibliotek, byarkiv og informasjonsavdeling der sistnevnte består av to og en halv stilling i tillegg til min halve. Det er disse som ivaretar den overordnede informasjons- og kommunikasjonsfunksjonen i kommunen slik de to andre i bibliotekets lederteam ivaretar det rent biblioteksfaglige.
– Kommunen fremstiller dette som en ny og bedre ledelsesmodell. Handler det ikke egentlig bare om å spare penger?
– Sparing i form av blant annet mer rasjonell drift er fokus for enhver kommuneøkonomi og her har man prøvd å finne en alternativ løsning. Som regel er det jo fotfolket som må gå, men her har man tenkt annerledes ved å gjøre to sjefer om til en.
– Blir du kommunens løpegutt, eller blir du en bibliotekets mann?
– Det er ikke nødvendigvis slik at en god løsning for kommunen er en dårlig løsning for biblioteket eller motsatt, og i utgangspunktet er jo både byggingen og plasseringen av biblioteket et grunnleggende kulturpolitisk grep som setter biblioteket på dagsorden. Jeg er også ganske sikker på at når rådmannen legger så mye penger i et nytt bibliotek, er det for at det skal glitre, både som kulturinstitusjon og som kommunikasjonsbærer. Da er vel det dummeste de kan gjøre å vanskjøtte det.

 

Powered by Labrador CMS