Ellen Horn om ABM-meldingen

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er enig med komiteen i at det innen bibliotekssektoren
er et behov for organisatorisk forenkling, bedre koordinering og avklaring av
ansvarsforhold på statlig nivå, både dersom vi skal oppnå en mer hensiktsmessig
og effektiv ivaretakelse av strategiske nasjonale bibliotekfunksjoner og – i
forlengelsen av dette – med tanke på utviklingen av et helhetlig
biblioteksystem som framstår overfor brukerne som et såkalt sømløst
bibliotektilbud.

Har vi hørt det før? Ja, fra Trond Giske selv ved flere
anledninger i vinter. Men den kursiverte uttalelsen falt fra
Stortingets talerstol allerede 1.12.2000.

 
 – Jeg er enig med komiteen i at det innen bibliotekssektoren
er et behov for organisatorisk forenkling, bedre koordinering og avklaring av
ansvarsforhold på statlig nivå, både dersom vi skal oppnå en mer hensiktsmessig
og effektiv ivaretakelse av strategiske nasjonale bibliotekfunksjoner og – i
forlengelsen av dette – med tanke på utviklingen av et helhetlig
biblioteksystem som framstår overfor brukerne som et såkalt sømløst
bibliotektilbud.

Har vi hørt det før? Ja, fra Trond Giske selv ved flere
anledninger i vinter. Men den kursiverte uttalelsen falt fra
Stortingets talerstol allerede 1.12.2000.

 

I morgen kommer Trond Giskes
stortingsmelding om bibliotek. La oss friske opp i hukommelsen hva kulturminister Ellen Horn (Ap) sa om den forrige stortingsmeldingen – St.meld 22 (1999-2000), "ABM-meldingen" – på Stortinget 1.12.2000:

 

– Stortingsmeldingen om arkiv, bibliotek og museer er på mange måter et pionerarbeid. For første
gang blir de tre store dokumentasjonssektorene i samfunnet presentert under en
felles synsvinkel med vekt på eksisterende fellestrekk og fremtidige muligheter
for samarbeid og samordning.

– Meldingen ble lagt fram av våre forgjengere, men den
nåværende regjering hadde ingen problemer med å stille seg bak den. Jeg noterer
med tilfredshet at også en enstemmig komite nå slutter seg til de mål og
prinsipper som er skissert i meldingen for en langsiktig oppgradering og
utvikling av arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet.

 

(…)

 

– Den videre utbygging og organisering av
Nasjonalbiblioteket er i ett og alt utvilsomt den største av de rent statlige
oppgavene på bibliotekfeltet i årene fremover.

– Jeg er enig med komiteen i at det innen bibliotekssektoren
er et behov for organisatorisk forenkling, bedre koordinering og avklaring av
ansvarsforhold på statlig nivå, både dersom vi skal oppnå en mer hensiktsmessig
og effektiv ivaretakelse av strategiske nasjonale bibliotekfunksjoner og – i
forlengelsen av dette – med tanke på utviklingen av et helhetlig
biblioteksystem som framstår overfor brukerne som et såkalt sømløst
bibliotektilbud.

Har vi hørt det før? Ja, fra Trond Giske selv ved flere anledninger i vinter. Men uttalelsen falt altså fra Stortingets talerstol for over åtte år siden.

Statsråd Horn fortsetter:

– Med bakgrunn i den overordnede idé som ligger til grunn for
en samlet behandling av både arkiv, bibliotek og museer i en felles melding, er
det gledelig at komiteen – slik jeg oppfatter innstillingen – aksepterer tanken
om et felles statlig kompetanse- og samordningsorgan for ABM-feltet.

 

(…)

 

– Jeg har likevel merket meg at komiteen er bekymret for at opprettelsen
av et fellesorgan kan virke forstyrrende inn på behovet for indre konsolidering
og samordning innenfor henholdsvis bibliotek- og museumssektoren. Jeg kan love
at dette er noe departementet skal ta hensyn til i det videre arbeid.

– Slik jeg ser det, vil arbeidet med å knytte sterkere
organisatoriske bånd mellom arkiv, bibliotek og museer i seg selv kunne bidra
til å bringe inn større dynamikk og gjøre det lettere – ikke vanskeligere – å
oppnå bedre intern samordning innenfor hver av de to delsektorene.

 

Kilde: Stortingsdebatten om ABM-meldingen

 

 

 

Powered by Labrador CMS