Bok og bibliotek får ny utgiver?

Publisert Sist oppdatert

FRA VÅR EGEN VERDEN – Vedtaket om overdragelse av Bok og bibliotek betyr etter min mening en økt satsing på bladet, og innebærer absolutt ikke reduserte forventninger om kvalitet.

Det er informasjonsdirektør i ABM-utvikling, Lars Egeland, som sier dette etter at styret i ABM-utvikling den 11. oktober, etter en flere år lang prosess, fattet endelig beslutning om opprettelse av aksjeselskapet "ABM-media". ABM-utvikling har som statlig organ lenge sett det som problematisk å gi ut et redaksjonelt uavhengig tidsskrift, og har det siste året arbeidet med å få til en løsning som legger publiseringen av Bok og bibliotek til en uavhengig institusjon. I første omgang inviteres Norges Museumsforbund, Biblioteksentralen og Landslaget for lokal- og privatarkiv til å være med på stiftelsen av ABM-media. Tanken er at Bok og bibliotek sammen med Museumsnytt skal danne basisen for publiseringsvirksomheten i det nye selskapet. I tillegg skal det søkes departementet om driftstilskudd til opprettelse av et nytt arkivtidsskrift som skal dekke hele arkivfeltet. På lengre sikt er det også ønskelig å vurdere utgivelse av et nettbasert tverrsektorielt fagtidsskrift, gjerne et forskningstidsskrift med fagfellereferering. Dette er et savn i miljøet, og har vært særlig etterspurt fra fagbiblioteksektoren etter at tidsskriftet Synopsis opphørte i forbindelse med nedleggelsen av Riksbibliotektjenesten i 2002.

Føler ansvar
– Styret i ABM-utvikling er opptatt av å sikre Bok og biblioteks framtid. Tidsskriftet bør være uavhengig, men styret uttrykker samtidig en genuin interesse for å sikre at utgivelsen under det nye selskapet skal gå bra, sier Egeland. Styret ønsker blant annet at ABM-utvikling skal ha mulighet for å være representert i styret for ABM-media, selv om institusjonen ikke skal ha eierinteresser i selskapet. Bok og bibliotek overdras også til det nye selskapet under forutsetning av at bladet går tilbake til ABM-utvikling dersom ABM-media går konkurs eller bladet legges ned.

Det skal i første omgang inngås en 3-årig avtale om driftstilskudd der Bok og bibliotek og Museumsnytt får tilført midler på dagens nivå. – Samdrift av fellesfunksjoner som markedsføring og salg, samt direktør- og redaksjonssekretæroppgaver i de ulike tidsskriftene vil forhåpentligvis også kunne føre til bedre økonomiske rammebetingelser for utgivelsene enn det som er tilfelle i dag, sier Egeland. Det tas sikte på at ABM-media skal være opprettet fra 1. januar 2006, under forutsetning av at de inviterte partene blir enige seg imellom.

SIK

Skeptisk mindretall

– Etter min mening er det ikke tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak om opprettelse av et "ABM-media" med de interessentene som nå er inne og de økonomiske ressursene som foreligger, sier Tone Moseid, en av de to ansatterepresentantene i ABM-utviklings styre. – Dette har utviklet seg til å bli en veldig kompleks sak. Man skal huske på at utgangspunktet er følgende formulering fra styret i mai 2004: "Bok og bibliotek bør fortsatt være et redaksjonelt selvstendig tidsskrift under redaktørplakaten og Bok og bibliotek bør derfor ikke gis ut av ABM-utvikling." Dette målet kunne ha vært nådd på enklere måter. Eksempelvis kan det nevnes at Universitetet i Oslo har ivaretatt behovet om redaksjonell uavhengighet i forhold til sin utgivelse "Apollon" innenfor eksisterende organisasjon, ved å opprette egne vedtekter og styre for tidsskriftet. Når behovet for resten av ABM-medias virksomhet ikke er tilstrekkelig utredet, vil jeg si at dette er en dårlig løsning for å sikre Bok og Biblioteks framtid.

Det er derfor ikke et fulltallig styre som står bak opprettelsen av ABM-media.
– Det alternative forslaget jeg la fram om å velge samme modell som UiO fikk dessverre bare de ansattes stemmer, sier Tone Moseid.

 

Powered by Labrador CMS