Auka tilskot til bibliotekteneste i fengsel

Publisert Sist oppdatert

Regjeringa aukar
tilskotet til bibliotekteneste i fengsel med 2,4 millionar kroner.
Tilskotet gir rom for å opne nye fengselsbibliotek i 2008, og sikrar
drifta ved eksisterande bibliotek.

Regjeringa aukar
tilskotet til bibliotekteneste i fengsel med 2,4 millionar kroner.
Tilskotet gir rom for å opne nye fengselsbibliotek i 2008, og sikrar
drifta ved eksisterande bibliotek.

Bibliotekteneste i fengsel
er del av arbeidet med rehabiliteringa av domfelte, og soningsfangar
låner langt fleire bøker enn folk flest. Det er i dag 21
fengselsbibliotek som er eller i løpet av kort tid vil vere i ordinær
drift. Dette dekkjer i 2007 vel 72 prosent av soningsplassane.

Kultur-
og kyrkjedepartementet ynskjer å halde fram med arbeidet med ei
generell opptrapping av tenesten med sikte på full dekning. I løpet av
2008 vert det oppretta fengselsbibliotek ved enda to fengsel.
Departementet gjer framlegg om å auke tilskotet til bibliotekteneste i
fengsel med i alt 2,4 millionar kroner, til nær 12,7 millionar kroner i
2008.

Regjeringa har òg sett i verk tiltak for å auke
soningskapasiteten i fengsla. Dette gjev auka behov for
fengselsbibliotek. Difor overfører Justisdepartementet 1,8 millionar
kroner til Kultur- og kyrkjedepartementet. Justisdepartementet held
lokale og inventar for tenesta, medan Kultur- og kyrkjedepartementet
dekkjer utgifter til løn og utlånsmedium.

 

 

Powered by Labrador CMS