Alt du trenger å vite om Google, men har vært for redd til å spørre om

Publisert Sist oppdatert

William Miller, Rita M. Pellen (red.)
Libraries and Google

Haworth Information Press (U.S.A) 2005
ISBN-13: 978-0-7890-325-9

På et svært underholdende, lærererikt og interessant foredrag i Bergen i oktober sa Marydee Ojala, redaktør av Online magazine, mye om Google, blandt annet om hvor viktig det var at bibliotekarer "utgoogler Google." En stor og nesten litt skremmende utfordring, men en som vi må ta på alvor om vi skal finne vår plass i dagens informasjonsunivers. Boken "Libraries and Google" tar denne utfordringen på alvor og i 18 artikler skriver bibliotekarer svært variert og fra forskjellige synsvinkler om hvordan bibliotekfeltet og bibliotekarer som profesjon kan forholde seg til dagens mest populære og utbredte søkeverktøy.

Målgruppen for denne boken er alle typer bibliotekfolk, men artiklene er skrevet av bibliotekarer fra akademiske bibliotek eller forskere fra bibliotekutdanningsinstitusjoner. Hovedfokus er på Google Scholar, Google Books (tidligere Google Print) og i mindre grad den generelle søkemotoren Google.

Tre kategorier
Google er i biblioteksammenheng et rimelig nytt fenomen, og det rår stor usikkerhet og uro i forhold til hva Google som søkeverktøy vil bety for framtiden til bibliotek og bibliotekarer. Dette gjenspeiler seg i bokens mange artikler der forfatterene ser på forholdet mellom bibliotek og Google med svært forskjellige øyne. De 18 artiklene kan grovt sett deles i tre kategorier, de svært positive, de svært negative og de mer teknisk orienterte. De svært negative bærer preg av å være basert på utrygghet i forhold til at folk flest foretrekker å søke i Google framfor å gå på biblioteket og usikkerhet rundt bibliotekenes framtid. Disse artiklene bærer også preg av et nostalgisk forhold til bibliotek og bibliotekbruk og tilbyr lite "hard" argumentasjon for sine slutninger. Når det argumenteres mot Google er det ofte brukerenes adferd og informasjonskompetanse forfatteren ser som et problem. Disse artiklene refererer ofte til myter og anekdotisk erfaring rundt søking i Google og Google scholar. for eksempel at studenter og forskere er tilfreds med et enkelt søk i Google framfor å bruke biblioteket. Dette blir i stor grad tilbakevist i andre artikler i boken, som refererer til faktisk forskning rundt informasjonsadferd og søking blant studenter og forskere.

Dette er et tidlig tidspunkt i forholdet mellom bibliotek og Google, og som i alle typer forhold er det stor usikkerhet og uro rundt hvordan dette vil utvikle seg. Hvem har mest å tape? Denne usikkerheten gjennomsyrer en majoritet av artiklene, og gir seg uttrykk i kritiske vurderinger som stort sett er basert på forfatterenes egne erfaringer og holdninger. De mer balanserte artiklene gir uttrykk for hvor nyttig Google er som arbeidsredskap for bibliotekarer og bibliotekbrukere og hvilken plass Google kan ha i det spekter av søkeredskap bibliotekene rår over. Samtidig er det et klart fokus på de begrensninger Google Scholar har som akademisk søkeverktøy. Mange artikkelforfattere tar også til orde for et utstrakt samarbeid med Google og ser på hvordan man kan integrere bibliotekressurser i Google Scholar gjennom openURL-standarden og andre teknikker.

Enkelt og lettfattelig
Mange av artiklene er svært grundige, tekniske og interessante i sin omtale av hvordan bibliotekarer, studenter og forskere bruker Google i hverdagen. Det siteres mye forskning og den blir gjengitt og formidlet enkelt og lettfattelig. To artikler gir også et innblikk i prosessen rundt scanning av bøkene som skal indekseres i Google Books. Flere av artiklene er også svært praktisk orienterte med råd og veiledning i alt fra hvordan man setter opp Google som søkegrensesnitt for abonnementsdatabaser til prestasjonstesting og sammenligning av Google og andre biblioteksøkeverktøy og hvordan man maksimerer gjennfinning av egne dokumenter i Google og fjerner foreldede websider fra Googles indekser. Andre artikler beskriver og analyserer selve søkemaskinen og selskapet Google, og gir et innblikk i hvordan bibliotekarer kan gjøre seg bedre kjent med de forskjellige aspektene, problemstillingene og utfordringene Google gir bibliotekbransjen.

Informasjonskompetanse er et sentralt tema i flere av artiklene. Noen tar utgangspunkt i de standarder for informasjonskompetanse som er satt opp av bransjeorganisasjoner, mens andre ser på reell adferd i informasjonssøking og hvordan vanlige bibliotekbrukere og ikke-brukere finner informasjon. Artiklene er svært interessante og inneholder mye god informasjon og analyser, men det er tydelig at forfatterene har svært forskjellige utgangspunkt og formål med det de skriver.

Boken som helhet oppsummerer forholdet mellom bibliotek og Google sett fra bibliotekarenes ståsted. Den anbefales på det sterkeste til alle som ønsker å få en bredere forståelse både av Google som redskap og en oversikt over spennet i meninger om forholdet mellom Google og bibliotek anno 2005.

Thomas Brevik
Hovedbibliotekar
Sjøkrigsskolen

Powered by Labrador CMS