Å bære havre til en død hest

Publisert Sist oppdatert

Diskusjonen
om flytting av sentrale statlig bibliotekoppgaver fra ABM-utvikling
(Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) til Nasjonal­biblioteket
har i stor grad dreid seg om synspunkter på den politiske og
byråkratiske håndteringen av saken. Dette kommer bl.a. til uttrykk i et
innlegg av biblioteksjefene Bakken og Flaten i Aftenposten 26.02.

 

– Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef i Hordaland, og Tove Pemmer Sætre, biblioteksjef ved Høgskolen i Bergen

Diskusjonen
om flytting av sentrale statlig bibliotekoppgaver fra ABM-utvikling
(Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) til Nasjonal­biblioteket
har i stor grad dreid seg om synspunkter på den politiske og
byråkratiske håndteringen av saken. Dette kommer bl.a. til uttrykk i et
innlegg av biblioteksjefene Bakken og Flaten i Aftenposten 26.02. I
mindre grad har noen ytret seg om at ansvarsoverføringer kan føre til
et løft for bibliotekene i et forvaltningssystem der periferi og
sentrum kjemper om oppgavedeling og økonomiske virkemidler. Ett
positivt unntak er kulturredaktør Jan Landro i Bergens Tidene i en kommentar samme dag. Han bringer inn nye og viktige perspektiv i denne debatten.

Landro
mener at fylkeskommunen er bedre skikket enn Nasjonalbiblioteket til å
ha ansvar for utvikling av landets folkebibliotek. I Bibliotekmeldingen
fra april 2009 inviteres det til partnerskap­s­avtaler
mellom staten og fylkeskommunene.  Flere fylkeskommuner, inkludert
Hordaland, har i politiske vedtak erklært seg villig til å få overført
oppgaver på bibliotekfeltet. 

Mange fylker har solid kompetanse på å samordne lokal, regional og statlig biblioteksatsing gjennom fylkesdelplaner for bibliotek.  Den regionale bibliotekpolitikken har i stor grad blitt gjennomført  uten samarbeid med ABM-utvikling.  Akilleshælen
til dette organet har vært lukkete og uforutsigbare
behandlingsprosesser for prosjektsøknader. Istedenfor å bygge opp
partnerskap og samarbeid med fylkesbibliotek, folkebibliotek, fag- og
forskningsbibliotek har de kjørt solo i sitt arbeid med å forvalte
statlige virkemidler til utvikling av bibliotekene.  ABM-utviklings
utredning "Bibliotekreform 2014"
samlet alle gode ønsker uten klare prioriteringer. En mulig oppløsning
av ABM-utvikling ble varslet i Bibliotekmeldingen, som også innholder
for mange løse tråder og for få tydelige prioriteringer til at den har
vært til hjelp i utviklingen av bibliotekene så langt.

Innenfor
bibliotekvesenet har mange pekt på behovet for et mer strategisk
bibliotekprogram. Fag- og forskningsbibliotek, fylkesbibliotek og
større folkebibliotekmiljø burde blitt invitert til samarbeid om
utvikling av tjenester og oppgaver på tvers av institusjoner og
faggrenser.  Vi stilte oss åpne til opprettelsen av ABM-utvikling, men
skeptiske til at en slik samordning skulle føre oss inn i et større
fellesskap. Uroen var berettiget.  Samordning i egen sektor har vi sett
lite til. Felles ABM- tiltak på alle nivå, utvikles best når de skjer
med utgangspunkt i reelle faglige interesser og behov, og ikke fordi
der finnes et statlig fellesorgan.

Nasjonalbiblioteket  har  en sentral rolle i det norske biblioteklandskapet. Overføring og samling av forvaltningsoppgaver på bibliotekfeltet forutsetter
dialog og formalisert samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og fag-
forskningsbiblioteksektoren. I tillegg trengs partnerskap med
fylkeskommunene i løsning av utviklingsoppgaver for
folkebiblioteksektoren.  De respektive departementene må også ta et
større ansvar for utforming og iverksetting av en statlig
bibliotekpolitikk.

Vi
trenger en debatt om oppgave- og ansvarsdeling som vil gjøre
bibliotekene i Norge bedre skikket til å møte utfordringer i dagens og
framtidas samfunn. Sett fra vårt ståsted har statsråd Huitfeldt vist en
besluttsomhet som ellers har vært mangelvare på bibliotekfeltet. Når vi
har fått en handlekraftig statsråd, må vi i bibliotekvesenet hjelpe med
å finne konstruktive løsninger – ikke med å bære havre til en død hest.

– Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef i Hordaland, og Tove Pemmer Sætre, biblioteksjef ved Høgskolen i Bergen

 

– – – 

 

Fullstendig versjon av leserinnlegg i Aftenposten 10. mars 2010.

 

 

 

Powered by Labrador CMS