58 millionar meir til bibliotek, språk og litteratur

Publisert Sist oppdatert

Innkjøpsordninga for
ny, norsk sakprosa aukar med 2,5 millionar kroner. I tillegg blir
tilskota til ei rekkje formål auka i tråd med tiltaka i
stortingsmeldingane om bibliotek, digitalisering og språk. Mellom anna
aukar løyvinga til Nasjonalbiblioteket med 22,5 millionar kroner.

 

Innkjøpsordninga for
ny, norsk sakprosa aukar med 2,5 millionar kroner. I tillegg blir
tilskota til ei rekkje formål auka i tråd med tiltaka i
stortingsmeldingane om bibliotek, digitalisering og språk. Mellom anna
aukar løyvinga til Nasjonalbiblioteket med 22,5 millionar kroner.

Stortingsmeldingane
om bibliotek og digitalisering følgjast kraftig opp i 2010. Dette
omfattar tiltak som fell inn under både bibliotek-, litteratur-, og
museumsfeltet. Midla skal mellom mykje anna gå til Leseåret 2010,
styrking av innkjøpsordningane under Norsk Kulturrådet, digitalisering
ved Nasjonalbiblioteket og utvikling av eit nasjonalt biblioteksøk.

 • Styrking av innkjøpsordningane: 7,2 mill. kr
 • Leseåret 2010: 6 mill. kr
 • Bibliotekutvikling/ modellbibliotek: 3 mill. kr
 • Bibliotekteneste i fengsla: 2,5 mill. kr
 • Nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skulesekken: 2 mill. kr
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek: 1,2 mill. kr
 • Leser søker bok: 500 000 kr
 • Tiltak ved Nasjonalbiblioteket (langtidslagring, Bokhylla.no, digitalisering, biblioteksøk): 11 mill. kr
 • Digitalsering av privatarkiv: 2 mill. kr
 • E-bøker (nytt distribusjonssystem, Norsk Kulturråd): 1 mill. kr

Innkjøps-
og produksjonsstøtta under Norsk Kulturråd aukar med i alt 10 millionar
til om lag 150 millionar kroner. Støtta til produksjon av ny, norsk
litteratur utgjer aleine over 7,7 millionar kroner.

Auken blir fordelt på mellom anna desse ordningane:

 • Støtte til periodiske publikasjonar: 1 mill. kr
 • Produksjonsstøtte nynorsk litteratur: 500 000 kr
 • Produksjonsstøtte teikneserier: 500 000 kr
 • Støtte til litteraturfestivalar: 250 000 kr

Elles kjem mellom anna følgjande påplussingar til litteraturformål:

 • Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet: 400 000 kr
 • Bjørnsonfestivalen: 250 000 kr
 • Landsforb. for kombinert syns- og hørselshemma/døvblinde: 100 000 kr

Språkrådet
skal i tråd med stortingsmeldinga om språk ha eit meir heilskapleg
språkpolitisk ansvars- og arbeidsområde. For 2010 aukar løyvinga til
Språkrådet med 2,2 millionar kroner.

8 av dei 22,5 millionane i
auka løyving til Nasjonalbiblioteket skal nyttast til arbeidet med å
organisere ein norsk språkbank, det største enkelttiltaket i
språkmeldinga.

Det er i 2010 elles sett av 2,5 millionar kroner til å følgja opp andre prioriterte tiltak i språkmeldinga.

Elles kjem mellom anna følgjande påplussingar til språkformål:

 • Det Norske Akademis store ordbok: 1,2 mill. kr
 • Norges Mållag: 500 000 kr
 • Det Norske Samlaget: 419 000 kr

Kilde: Pressmelding fra KKD      

Powered by Labrador CMS