Statsbudsjett 2021: Norsk Bibliotekforening skuffa over manglande satsing på bibliotek og lesing

Publisert Sist oppdatert

– Norsk Bibliotekforening (NBF) er skuffa over regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2021, seier Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening. – Det er store behov for satsing på både folkebibliotek, skulebibliotek og felles informasjonsressursar, og her stiller ikkje regjeringa opp, følgjer han opp. Andre litteratur- eller lesesatsingar blir heller ikkje styrka.

Når kommunar satsar på bibliotek kan dei søkje på prosjekt- og utviklingsmidlar til folkebibliotek, skulebibliotek og lokale kulturbygg. I 2021 aukar ingen av desse budsjettpostane. Når kommuneøkonomien er hardt råka av covid-19-krisa, er mange bibliotek trua av reduserte budsjettrammer. – Førebels  veit vi at fleire folkebibliotek har fått melding om å kutte mellom 5 og 10 % av budsjettet for 2021.

Då dei fleste biblioteka stengde på grunn av covid-19 i mars, gjekk dei statlege pengane som skulle gått til prosjekt- og utviklingsmidlar i 2020 til innkjøp av digitalt materiale gjennom fylkesbiblioteka. – Dette er ei ordning som burde vore vidareført for 2021 i tillegg til prosjektmidlane, seier Vidar Lund.

– Helsebiblioteket.no er ei anna teneste som no slit, understrekar Lund. – Prisaukar og svingande valutakursar gjer at berre i 2021 trengst det 6-10 millionar kr for å oppretthalde dagens tilbod.

Helsebiblioteket.no er ei digital bibliotekteneste der Folkehelseinstituttet kjøper inn digitale ressursar som kan brukast av både den statlege og kommunale helse- og omsorgssektoren og universitet og høgskular. Mange av tenestene er tilgjengelege for folk flest òg.

(Kilde: Pressemelding fra NBF, 7.10.2020)

Powered by Labrador CMS