Mobbing – også internt i biblioteket

Publisert Sist oppdatert

Mobbing er et økende fenomen på mange arbeidsplasser, inklusive bibliotek, hevder en artikkel i ALA’s Library Leadership Management.

 

Det finnes mange forskjellige definisjoner av mobbing på arbeidsplassen, men det defineres ofte som handlinger som truer, hundser, ydmyker, fornærmer eller isolerer folk på jobb og kan undergrave deres omdømme eller arbeidsprestasjoner. Denne type oppførsel kan bli utført av kolleger eller ledere på forskjellige nivåer på arbeidsplassen. Dette rammer både menn og kvinner og innebærer dårlig behandling av personene som rammes.

 

Dette er saken: En artikkel av Kim, H.J., C.A. Geary og A. Bielefield (2018) i Library Leadership & Management undersøker hvor ofte mobbing forekommer i bibliotekene og om bibliotekene har noen policy mot mobbing. Det ble sendt ut to undersøkelser. Det første spørreskjemaet ble sendt til bibliotekansatte i de seks New England-statene på landsomfattende e-postlister. 571 bibliotekansatte svarte på undersøkelsen. Det andre spørreskjemaet ble sendt til store folkebibliotek og akademiske bibliotek i New England for å undersøke om de har en policy for å møte mobbing på arbeidsplassen. Resultatene av studiene viste klart at mobbing på arbeidsplassen forekommer i alle slags bibliotek. Få bibliotek har noen policy for denne atferden på arbeidsplassen. Grete Bergh har oversatt/bearbeidet artikkelen til norsk for Bok og Bibliotek.

 

Hva sier forskningen?

Mobbing på arbeidsplassen kan ha mange alvorlige og negative konsekvenser både for ansatte og for organisasjonene. De siste tiårene er det utført utallige studier og forskning om dette. Mange forskere har undersøkt hvilke hendelser som kan forårsake mobbing, ved å forsøke å forstå hva som er de viktigste trekk som kan drive eller øke forekomsten av mobbing. Forskerne har i mange studier undersøkt betydningen av individuelle faktorer som personlige trekk ved mobbeofferet og den som mobber, og organisasjonsmessige faktorer som ledelse og organisasjonskultur. Mange andre studier har også bekreftet at mobbing er et veldig komplekst fenomen som inkluderer både individuelle og grupperelaterte faktorer. 

Annen forskning har undersøkt forbindelsen mellom mobbing på arbeidsplassen og helseproblemer. Man har funnet at mobbing kan relateres til problemer som søvnvansker, fravær fra arbeidet på grunn av sykdom, stress grunnet arbeidssituasjonen, angst, depresjon og posttraumatisk stress, samt arbeidsuførhet. Dokumenterte arbeidsmessige konsekvenser av mobbing omfatter mindre tilfredshet i arbeidet, redusert motivasjon og en intensjon om å slutte i jobben.

Forskning viser også at mobbing på arbeidsplassene har andre alvorlige skadelige effekter, ikke bare for dem som blir mobbet, men også for organisasjonene, kolleger og familie som erfarer mye stress ved å leve sammen med et familiemedlem som har blitt mobbet. For organisasjonene kan mobbing resultere i lavere moral, redusert produktivitet, redusert lojalitet og økt turnover blant de ansatte. Undersøkelser har også vist at de som har blitt mobbet, har hatt vansker med å fortsette i arbeidslivet. Mange har sluttet å arbeide eller de arbeider deltid. 

Artikkelforfatterne sier at selv om det har vært en økning av mobbing i bibliotek over tid, er det gjort lite forskning om mobbing i bibliotek. Det finnes så langt ingen omfattende empirisk forskning. Hovedhensikten med denne studien som her omtales, var å undersøke hvor ofte mobbing skjer i bibliotekene og om det foreligger noen policy mot mobbing i bibliotekene.

 

Resultater og diskusjon 

Som allerede nevnt, svarte 571 bibliotekansatte i de seks New England-statene på den første undersøkelsen. De fleste som svarte, var ansatte i folkebibliotek (74.3%), mens den nest største gruppen som svarte, var ansatte i akademiske bibliotek (15.8%). De andre som svarte var ansatt i skolebibliotek (6.3%) og spesialbibliotek (3.7%). Resultatene av denne undersøkelsen viste klarte at mange bibliotekansatte hadde opplevd mobbing i bibliotekene. Nesten 46% rapporterte at de hadde blitt mobbet. I de frie kommentarene kom det frem at noen som selv ikke hadde blitt mobbet, hadde opplevd at andre ble mobbet. En sa at hun* (*min tolkning) hadde sett omfattende mobbing i alle bibliotek som hun hadde jobbet i, både folkebibliotek og akademiske bibliotek. Det var vanligvis kolleger som mobbet og det var gjerne kvinner som hadde vært ansatt lenge. Hun sier også at videre forskning burde inkludere effekten på andre ansatte fordi de blir påvirket av den giftige atmosfæren som mobbing skaper. 

En refleksjon som blir gjort i artikkelen, er om de som hadde opplevd mobbing var mer tilbøyelige til å svare på undersøkelsen. Dette vet man ikke, men funnene er i hovedsak overensstemmende med andre studier om det samme temaet. 

 

Erfaringer med mobbing etter bibliotektype

Resultatene viste tydelig at mobbing finnes i alle typer bibliotek. Det ble også gjort en test for å undersøke om funnene var signifikante. Ansatte i akademiske bibliotek og spesialbibliotek rapporterte mobbing på arbeidsplassen signifikant oftere enn ansatte i folke- og skolebibliotek gjorde. Artikkelforfatterne understreker her at de som svarte i gruppen spesialbibliotek var ganske få.

En kommentar fra en som hadde vært ansatt i et stort akademisk bibliotek var at mobbingen var omfattende og var en del av kulturen, både blant kolleger og ledere. En annen sier at hun har jobbet ved to akademiske bibliotek med omfattende sarkasme, skriking, utestenging osv. Vedkommende sluttet å arbeide i bibliotek og opplevde ingen mobbing.

 

Menn mobber mer enn kvinner

Omtrent 59% av mobberne var i en arbeidslederposisjon (supervisor) i forhold til dem de mobbet, mens nesten 41% av mobberne var kolleger med dem de mobbet. Det viste seg at menn i arbeidslederstillinger i bibliotekene mobbet flere som de var ledere for, mens de i mindre grad mobbet sine kolleger. Blant kvinner som mobbet var det ikke så stor forskjell på om de mobbet noen som de var ledere for eller kolleger. 

Mer enn 10% av respondentene kommenterte at det ikke var noen kategori for dem som mobbet sine ledere. To kommentarer gikk direkte på mobbing oppover:

«Mobbingen kom fra noen i min stab og deres venner. De likte ikke noen av de beslutningene som jeg hadde tatt og trakasserte meg gjennom mange måneder på arbeidet, via e-post, vanlig post, ved personlige konfrontasjoner, på møter og på offentlige steder der vi møttes. Det var sinte konfrontasjoner gjennom flere måneder. Jeg søkte og fikk en annen stilling på grunn av den kroniske mobbingen. Jeg ble fortalt at dette var ganske vanlig. Jeg har nå vært på min nye arbeidsplass i nesten et år og har ikke hatt noen problemer i det hele tatt her. Det er et varmt og inkluderende miljø.»

«Jeg har også arbeidet i et bibliotek hvor jeg var arbeidsleder og et par av de kvinnelige ansatte var mobberne. Det spiller ingen rolle om mobberne er over, under eller på samme nivå – det er uansett en utfordrende situasjon. Og mange andre personer, enten de er over, under eller på samme nivå som du er, er redde for å involvere seg, de vet ikke hva de skal gjøre og de ønsker ikke å bli angrepet selv, så det å løse problemet er en utfordring. Hvis alle står sammen mot mobberne vil det være det beste, men de fleste klarer ikke det.»

I artikkelen uttrykkes det at resul-tatene fra denne studien støtter funn fra tidligere forskning som har undersøkt hvordan ledere blir mobbet av sine ansatte. I tillegg kommenterte noen respondenter at de ble mobbet av personer som de rapporterte til, i biblioteket eller i kommunen. Resultatene viste tydelig at mobbing kan opptre i mange sammenhenger på arbeidsplassen.

Det ble også undersøkt hvor gamle de som ble mobbet var. Av alle som svarte at de ble mobbet, var det flest svar fra gruppene 45-54 og 55-64. Men en nærmere testing viste at det var aldersgruppene 35-44 og 45-54 som rapporterte om mobbeerfaringer oftere enn de andre aldersgruppene. Alder har vist seg å være en faktor ved mobbing. Mobbingen har vært i form av aldersdiskriminering og upassende/uprofesjonelle kommentarer fra administrativt personale. Det gjelder særlig personer over 60 som føler at de blir neglisjert av en ung administrasjon. Det kan synes som om de som utsettes for aldersmobbing utsettes for annen mobbing enn de i yngre aldersgrupper (min kommentar). 

Det ble også undersøkt om helseproblemer som resultat av mobbing. Et flertall rapporterte om helseproblemer (58.7%). Problemer som ble rapportert var stress (41%)¸ angst (30%), depresjoner (21%), hodepine (13%), søvnproblemer (13%), migrene (6%), i tillegg til muskelsmerter, insomnia og vektproblemer. Mobbing på arbeidsplassen kan bryte ned den som blir utsatt for det, fysisk, emosjonelt eller mentalt. Dette kan etterlate sår som kan påvirke en for resten av livet, også i en ny jobb. 

69 personer (12.1%) av 571 deltakere i undersøkelsen, svarte at de sluttet i arbeidet på grunn av mobbing. Dette er mye lavere enn funn i andre undersøkelser og kan ha sammenheng med at de som har sluttet, ikke lenger er på e-postlistene som undersøkelsen benyttet for utsendelse. Resultatene viser at 71% av de som sluttet gikk til en ny stilling, mens nesten 25% sluttet uten å gå til annen stilling, mens 5% ble oppsagt. 

 

Har bibliotekene policy mot mobbing?

Den andre undersøkelsen ble sendt til 191 store folkebibliotek og akademiske bibliotek i seks stater i New England for å undersøke om de hadde noen policy mot mobbing på arbeidsplassen. 65 administrative ledere svarte på undersøkelsen, det tilsvarer en svarprosent på 34%. Ca. to tredjedeler av respondentene var direktører ved folkebibliotek og en tredjedel var direktører ved akademiske bibliotek. Bare 6 bibliotek hadde policy for antimobbing. De fleste av disse var del av byens eller colleget/universitetets policy. 

 

Konklusjoner og anbefalinger

Hensikten med undersøkelsen har vært å finne ut hvor ofte mobbing skjer i bibliotekene og om det finnes noen policy mot mobbing i bibliotekene. Resultatene viste at mobbing på arbeidsplassen forekommer i bibliotekene. Det forekommer i alle typer bibliotek og har store konsekvenser for dem som blir rammet og for arbeidsmiljøet. Stress, angst og depresjoner var de vanligste helseplagene som ble rapportert. Noen sluttet i stillingene sine uten å ha annen jobb å gå til. Det kunne føre til økonomiske vanskeligheter fordi det ikke var lett å finne annen stilling i bibliotek. 

Mobbing på arbeidsplassen ble rapportert på tvers av kjønn, type stilling, utdanning og ansiennitet i biblioteket. Mobbing forekom på alle nivåer. Ansatte i akademiske bibliotek og spesialbibliotek rapporterte om mobbing oftere enn ansatte i folke- og skolebibliotek. Aldersgruppene 35-44 og 45-54 meldte oftere om mobbing enn de andre aldersgruppene. Menn mobbet oftere personer som de var arbeidsledere for enn de mobbet kolleger. Kommentarene fra respondentene viste at mobbingen påvirket både arbeidsplassen og livet for øvrig for mobbeofrene. Mindre enn 10 prosent av de 65 største folkebibliotekene og akademiske bibliotekene svarte at de hadde policy mot mobbing. Artikkelforfatterne sier at dette må endres. Det første skritt er å innrømme at mobbing på arbeidsplassen eksisterer i bibliotekene. Det trengs mer landsomfattende forskning (her: i USA). De sier at intervjuer med bibliotekansatte som kan fortelle mobbehistorier fra bibliotek kunne også være et viktig skritt. 

Artikkelforfatterne sier at utvikling av policy for antimobbing og prosedyre ut fra en nulltoleranse for mobbing, formell rapportering og dokumentasjonsprosesser, samt kontinuerlig vurdering av disse, kan hjelpe til med å lindre mobbing på arbeidsplassene. Det er også viktig å ha støtte og kompensasjonsordninger for dem som blir utsatt for mobbing. Ingen som utsettes for mobbing burde føle seg alene, og som bibliotekarer skulle vi være bedre! Siden mobbing på arbeidsplassen har alvorlige negative følger ikke bare for bibliotekets personale, men også for biblioteket burde bibliotekledere være opptatt av dette alvorlige sosiale problemet. 

Metode: Artikkelen beskriver metoden for undersøkelsen mer i detalj. Det viktigste er at det ble sendt ut to spørreundersøkelser. De som er interessert i å lese artikkelen, finner lenke til den i referansen til slutt. I artikkelen finnes også tabeller og mer detaljerte beskrivelser. 

 

Norske forhold

Den omtalte/oversatte artikkelen er fra amerikanske forhold, seks stater i New England. Jeg har ikke funnet noen tilsvarende undersøkelse om mobbing i norske bibliotek. Etter arbeidsmiljøloven er trakassering og annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen forbudt. Arbeidsmiljøloven benytter ikke mobbing som begrep, men denne type atferd inngår i det som arbeidsmiljøloven forbyr (Arbeidstilsynet.no).

Virksomheten skal ha en rutine for rapportering av avvik, herunder mobbing. Rutinen skal være gjort kjent for alle, og gi informasjon om hvordan man skal melde fra om arbeidsmiljøproblem og hvem man skal henvende seg til. Dette er som oftest den nærmeste overordnede, den tillitsvalgte eller bedriftens verneombud.

Arbeidsgiver har ansvar for at alle har et forsvarlig arbeidsmiljø og må iverksette tiltak hvis arbeidsmiljøet ikke er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Men alle ansatte har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Lovkravene synes å stå sterkere i Norge enn i USA. på dette området, men det trenger ikke hindre at det kan forekomme trakassering og mobbing også ved norske bibliotek, men jeg har ikke kjennskap til dette. Vi vet fra omtale av mobbesaker på arbeidsplassen, at det ofte er vanskelige saker. Ved litteratursøk på mobbing i bibliotek, er det resultatløst når det gjelder mobbing på arbeidsplassen av ledere eller ansatte, mens trakassering av bibliotekets personale av besøkende er et tema i tiden, særlig har svenske bibliotek vært opptatt av dette. 

 

Referanse:  Kim, H.J., C.A. Geary and A. Bielefield.(2018). Bullying in the Library Workplace. I Library Leadership & Management, 32 (2). https://journals.tdl.org/llm/index.php/llm/article/view/7197/6446

 

 

Powered by Labrador CMS