En nasjonal standard for APA-stil er på vei!

Publisert Sist oppdatert

Kjenner du til studenter eller forskere som sliter med å skrive referanser til Stortingsmeldinger, NOU-er eller andre offentlige dokumenter i APA-stil (American Psychological Association)? Da har jeg gode nyheter. Det er nemlig blitt utarbeidet en nasjonal standard for APA-stil, tilpasset norske kilder og skriveregler, som snart blir publisert på nettet!

Dette er bare for spesielt interesserte, sier du? Joda, men de som først er interessert, kan til gjengjeld være veldig opptatt av APA i perioder – kvelden før oppgaven skal leveres, for eksempel!

APA-stilen er en av de mest brukte referansestilene ved norske høgskoler og universiteter. Stilen viser nøyaktig hvordan henvisninger og referanser for ulike kilder skal oppgis: hvordan forfatternavn skal skrives; om tittelen skal kursiveres; hvor kolon skal brukes, osv. Stilen er laget av den amerikanske psykologforeningen American Psychological Association (APA). APAs offisielle manual, Publication Manual of the American Psychological Association, er skrevet på engelsk og tilpasset amerikanske kilder. Dette byr på problemer når det gjelder særnorske kilder som Stortingsmeldinger, læreplaner, NOU-er og rammeplaner – de er nemlig ikke beskrevet i manualen. 

Slik det er nå, lager universitets- og høgskolebibliotekene egne løsninger for disse særnorske kildene. Dette er arbeidskrevende og innebærer en god del dobbeltarbeid. Studentene blir forvirret når det står én løsning ett sted og en annen løsning et annet sted. For å enes om dette, blir det derfor laget en nasjonal standard, til bruk for UH- og forskningsinstitusjoner i Norge. APA-ekspertene i USA kjenner ikke til andre land som har gjort noe lignende, så det kan hende at Norge er det første landet i verden med sin egen nasjonale standard for APA-stil!

Ideen for norske standarder for referansestiler ble presentert av Ingerid Straume, på vegne av Søk & Skriv-redaksjonen, på VIRAK-konferansen i Oslo i fjor. Forslaget ble formidlet i «prosjekt-dating», et forum for å finne samarbeidspartnere for prosjekter. Daten var vellykket, og noen måneder etterpå ble prosjektgruppa for APA-stil født. Gruppa består av:

Ellen Nierenberg (prosjektleder, Høgskolen i Innlandet)

Lilja Berg (OsloMet) 

Kjersti Faldet Listhaug (VIKO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 

Kjetil Sletteland (Søk & Skriv, Høgskulen på Vestlandet)

Kristin Østerholt (Kildekompasset, Høgskolen i Sørøst-Norge)

Mandatet var todelt: å utarbeide en nasjonal standard for APA-stil og lage en tilsvarende norsk APA-stil for EndNote-programmet. I arbeidet med den nasjonale standarden tok prosjektgruppa utgangspunkt i APA-veiledningen som ble utarbeidet av Unni Knutsen mens hun var lærer i biblioteks- og informasjonsvitenskap ved daværende HiO/HiOA. Denne ble valgt fordi den er detaljert, godt forklart og bygd opp på en systematisk måte. 

Før det første møtet sendte gruppa et skriv til lederne på UH-bibliotekene for å informere om arbeidet, og samtidig be om innspill. Tilbakemeldingene kom fra nord og sør, fra både offentlige og private institusjoner. Noen kommentarer var generelle, f.eks. «Oversettelsen av APA bør følge norske rettskrivingsregler», eller «Jeg bare lurer på hvorfor det ikke skal lages en felles APA-nettside?». Andre var mer spesifikke, f.eks. hvordan skrives referansen til Vygotsky-antologien Mind in society, eller at eksempler for apper, standarder og interne dokumenter bør inkluderes. 

Flere ville forsikre seg at vi konsulterte deres APA-eksempelsamlinger. Dere kan være trygge på at vi gjorde dette! Gruppa telte hvor mange som brukte komma før &-tegnet, hvordan andre skrev referansen for lover osv., før en løsning som (vi håper!) alle kunne godta ble vedtatt.

APA-gruppa fikk en kjølig start på den 1. mars på Hamar, vinterens desiderte kaldeste dag med 26 kuldegrader, da de møttes fysisk for første gang. (Heldigvis var ikke møtet lengre nord i Hedmark, hvor temperaturen var -42!) Senere ble det holdt tre (varmere) møter, på Kjeller, i Trondheim og i Bergen. 

Etter mange, gode diskusjoner om alt fra Oxford-kommaet til Stortingsmeldinger, tar gruppa sikte på å ferdigstille både den nasjonale standarden for APA-stil, og den samsvarende, norske EndNote-stilen i slutten av mai.[1]

Den nye, nasjonale standarden er et PDF-dokument på ca. 60 sider. Den kalles for en «manual» og kan betraktes som en e-bok. (Man finner fram i manualen enten via den klikkbare innholdsfortegnelsen eller med hurtigtasten Ctrl+F.) Første del handler om henvisninger i teksten, andre del handler om oppsett av referanselista og tredje del er en eksempelsamling. 

Her er noen høydepunkter fra manualen:

Komma skal ikke brukes før &-tegnet i referanser og henvisninger. Dette er tråd med norske regler for rettskriving.

Sidetall/-spenn (ev. annen lokaliseringsinformasjon) anbefales i henvisninger dersom en bestemt del av et verk vises til. Dette er god henvisningsskikk og anbefalt av både APA og NESH (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora). Sidetall inkluderes derfor i eksemplene i manualen.

Hentedato for elektroniske kilder inkluderes i referanser dersom nettstedet er av en slik karakter at innholdet endres ofte. Dette vil for eksempel være tilfelle med Wikipedia-artikler og generell informasjon på nettsider. 

Når årstallet for en kilde mangler, skal u.å. (uten år) brukes i referansen og henvisningen.

 

Under er noen eksempler for særnorske kilder i manualen.

Manualen er brukervennlig, men er ikke en type ressurs som nødvendigvis benyttes til raske oppslag, slik studenter ofte vil – til det er den for lang og detaljert. Eventuelt kan det lenkes til manualen fra bibliotekenes nettsider, slik at de som trenger et utfyllende svar, kan konsultere den. 

Det var ikke en del av APA-gruppas mandat å utvikle en felles nettressurs for presentasjonen av den nye standarden for APA-stil, men det er nok mange som ønsker seg en slik fellesløsning! Prosjektgruppa har drøftet ideen, og mener at en slik ressurs vil være både tidsbesparende og praktisk, særlig siden mange UH-biblioteker nå kommer til å oppdatere sine APA-sider i tråd med standarden. En eventuell felles nettressurs behøver ikke erstatte institusjonenes eksisterende nettsider om referanseteknikk og skriving, men ville være et nyttig supplement. 

APA-gruppa har forsøkt å dekke de mest aktuelle kilder og har gjort sitt beste for at eksemplene i manualen samsvarer med APAs anbefalinger. For kilder hvor det ikke fantes et fasitsvar, valgte gruppa ofte en pragmatisk løsning. 

Det er viktig å ivareta regelmessig vedlikehold/oppdatering av manualen på nasjonal basis, og det blir snart avgjort hvem som skal ha ansvar for dette.

Gruppa håper at UH-bibliotekene vil bruke den norske standarden som en manual for APA-stil og basere deres eventuelle APA-nettsider og eksempelsamlinger på den. Vi håper også at dere vil bidra i det videre arbeidet, f.eks. med en eventuell felles nettressurs og et EndNote-tillegg for APA-stilen. 

Da gjenstår det bare å lage tilsvarende standarder for de andre store referansestilene! APA-gruppa oppløses, men nye grupper med Harvard-, Chicago- eller Vancouver-spesialister kan dannes. Nå er det vår, og tiden er inne for mer dating!

 


[1]   Siden EndNote er bare ett av flere tilgjengelig programmer for referansehåndtering, har gruppa ikke inkludert noe om EndNote i selve manualen. En annen prosjektgruppe kunne eventuelt opprettes for å utarbeide et tilleggsdokument som viser hvilken referansetype man bør velge i EndNote for de ulike eksemplene i manualen, og hvilke felter i EndNote som bør fylles inn. 

 

Powered by Labrador CMS