Bibliotekarrangementer 2018 – Norge rundt med arenamidler

Publisert Sist oppdatert

Da Nasjonalbiblioteket i fjor for tredje gang lyste ut arenamidler, ble det særlig oppfordret til søknader om samtale- og debattarrangementer, arrangementer og aktiviteter med ungdom som målgruppe og arrangementer og aktiviteter med mål om integrering av nyankomne. Arrangementene som har fått støtte gir et bilde av stor aktivitet i norske folkebibliotek. Spesielt interessant er det å registrere forekomsten av kreative og varierte arrangementsserier i bibliotekene.

 

Midlene til arenautvikling er resultat av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Ved utløpet av strategiperioden skal effekten av strategien evalueres samlet, en prosess som blant annet vil belyse hvordan arenamidlene har påvirket bibliotekene som arrangører. Som et oppspill til dette kan det være interessant å trekke fram eksempler på arrangementsserier og -konsepter som planlegges i bibliotekene i 2018 med støtte fra nettopp arenamidlene og se på noen av de vanligste temaene og arrangementsformene. 

 

Samtale og debatt

Hensikten med arenamidlene er at bibliotekene skal få øve seg som arrangører. Midlene er direkte knyttet til innføringen av den nye formålsparagrafen i bibliotekloven fra 2014, som slår fast at biblioteket også skal være et sted for samtale og debatt. I den tredje utlysningen ble bibliotekene oppfordret til fortsatt å søke om støtte til samtale- og debattarrangementer, gjerne knyttet til lokale temaer eller til formidling av bibliotekets innholdsressurser. Både små og store kommuner har fått midler til slike arrangementer i 2018, og arrangementene er ofte knyttet til lokale spørsmål og lokal identitet. La oss begynne på en reise på kryss og tvers i bibliotek-Norge!

Rygge bibliotek vil belyse kommende kommunesammenslåing gjennom Ryggeidentitet, Vefsn bibliotek vil arrangere folkemøter om lokalpolitiske spørsmål, Klepp bibliotek vil belyse utfordringer i landbruket på Jæren gjennom foredrag og debatt i arrangementsserien Jordnær, og på Nesodden arrangerer biblioteket serien Fakta og friksjon for nyansering, lokalt engasjement og demokrati.

Lokal identitet er også tema for Deichmanske bibliotek, som vil prøve ut bydelsbibliotekene som arena for folkemøter under tittelen Mitt Oslo – mitt bibliotek. Et annet av storbybibliotekene, Trondheim, planlegger åtte debatter gjennom 2018, og biblioteket ansatte i 2017 en egen medarbeider til å håndtere debattarrangementer.

Debattarrangementer er en anledning til å knytte til seg lokale samarbeidspartnere. Østre Toten bibliotek vil søke etter aktører i lokalt næringsliv og høgskole- og universitetsmiljø for samarbeid om programserien Takhøgde, og Rana bibliotek innleder, i likhet med andre bibliotek i Nordland, et samarbeid med Nord universitet om konseptet Lytring. 

Mange bibliotek velger å la samtale og debatt inngå som en av flere arrangementsformer i en programserie. Et eksempel på dette er Molde, som kombinerer populærvitenskapelige foredrag, debatt, samtale og publikumsengasjement i serien Popvit. Askim bibliotek vil i serien Forbudt! belyse ytringsfrihet både gjennom bokpresentasjoner, samtale og debatt. Fredrikstad bibliotek vil bruke de samme virkemidlene og flere til i arrangementsserien Fredrikstad leser klassikerne.

 

Barn og ungdom som målgruppe

Det ble oppfordret til å søke om arrangementer og aktiviteter i 2018 med ungdom som målgruppe. Bakgrunnen for dette er igjen bibliotekstrategien og bibliotekbruksundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå i 2015, som viste nedgang i denne brukergruppen.

Flere bibliotek har etter dette prøvd ut debattarrangementer for ungdom, og Tvedestrand bibliotek forsøker seg i 2018 med arrangementsserien Usnakka.

De fleste arrangementsseriene beregnet på ungdom benytter imidlertid andre virkemidler enn debattformen. Buskerud fylkesbibliotek vil i samarbeid med bibliotekene i Nedre Eiker og Kongsberg gjennomføre en serie litterære arrangementer med tittelen Bizzy i biblioteket, der Bizzy er fylkeskommunens nye digitale kulturkort. Ski bibliotek vil prøve ut lesesirkel for ungdom med serien En sirkel sluttes, og Tvedestrand bibliotek vil også la ungdom få ansvar for arrangementer i Fantasyklubben. Fylkesbiblioteket i Akershus samarbeider med fem andre bibliotek i fylket om serien UNGPlugged, som blant annet skal styrke bibliotekenes arrangørkompetanse på musikkformidling.

Flere bibliotek satser på arrangementsserier med læringsprofil. Det gjelder f.eks. Holtålen i Trøndelag, som planlegger serien Faktabib med faktaorienterte foredrag for ungdom og andre i bygda, og Gloppen i Sogn og Fjordane, som vil huse Newtonklubben, som har realfag som tema.

Mange bibliotek ønsker å tilby verkstedaktiviteter for ungdom. Bibliotekene i nordlandskommunene Brønnøy og Meløy er blant disse. Bamble bibliotek og litteraturhus nær Herøya ønsker å bygge på kommunens industritradisjoner i arrangementsserien Visste du? med foredrag og verkstedvirksomhet. Fredrikstad bibliotek vil ha Fikseverksted. I Arendal vil biblioteket tilby kreativt verksted for barn, spesielt i sommerferien, med arrangementsserien Jeg er kreativ!. 

Trondheim folkebibliotek utvider aktiviteten på folkeverkstedet sitt med en kursserie for ungdom om dronebygging. Sølvberget i Stavanger satser på ungdom gjennom SkapestUdio, et område i biblioteket med mulighet for aktiviteter og utstyrsbruk knyttet til visuelle og digitale aktiviteter, enten på egenhånd eller gjennom fellesaktiviteter, verksted og kurs. I Rogaland forøvrig gjennomfører fylkesbiblioteket det toårige prosjektet Makerspace i bibliotek, som innebærer at samtlige folkebibliotek skal prøve seg med verksteder og publikumsarrangementer med vekt på teknologi og vitenskapsformidling.

Bergen Offentlige Bibliotek har etter erfaringene fra prosjektene UNG delaktighet og UNG læring nå inkludert ungdom i driften for å videreutvikle ungdomstilbudet på beste måte. Biblioteket har ansatt ungdommer til å utvikle et arrangementsprogram og tilbyr i 2018 Inspirasjonskveld, med utgangspunkt i temaer som de ansatte ungdommene mener fenger og inspirerer annen ungdom, og debattserien Miljøpakken om klima- og miljøspørsmål.

 

Klima- og miljøspørsmål

Bergen Offentlige Bibliotek vil sette klima- og miljøspørsmål på dagsorden også i andre sammenhenger: Grønn fun, blir en «helg med skaperaktiviteter med fokus på kunst, vitenskap og grønne løsninger», og i tillegg planlegges det en serie med samtale- og debattarrangementer om Det grønne skiftet. 

Også andre bibliotek har klima- og miljøspørsmål som hovedtema for arrangementsserier. I Økofokus vil folkebiblioteket i «den grønne landsbyen» Randaberg samarbeide med Økouka i Rogaland om arrangementer knyttet til klima og miljø. Tingvoll bibliotek i Møre og Romsdal vil arrangere foredragsrekken Grønt konsum på sin formidlingsarena Bittelitteraturhuset. Gjøvik bibliotek og litteraturhus har gjennom små og store prosjekter de siste årene rette oppmerksomheten mot gjenbruk og redesign. I 2018 vil dette fortsette med foredragsrekken Fortsatt fint, om levedyktig nordisk og lokalt etterkrigsdesign. Hordaland fylkesbibliotek vil koordinere en klimaturné til 14 bibliotek i fylket. Turneen omfatter foredrag, debatter og utstilling om klimaendringer på Vestlandet og er blant annet forankret i en klimaplan for Hordaland.

 

Samarbeid og identitet

Biblioteksamarbeid står sentralt i Hordaland. De åtte Nordhordlandsbiblioteka samarbeider om en turne med tema Mat! Miljø-kropp-helse, som vil omfatte foredrag med både skjønnlitterær og faglitterær vinkling, samarbeid med ulike lag og organisasjoner og felles logo og profil.

Men flere bibliotek samarbeider om arrangementsserier. Sju kommuner i Sogn og Fjordane, med Luster som koordinator, planlegger programserien Nynorsk møterom for å fremme nynorsk litteratur både for innvandrere til fylket og andre innbyggere. Bibliotekene i Namsos, Namdalseid og Fosen har innledet arrangementssamarbeid som ledd i kommunesammenslåing fra 2020.

Bibliotekene i Tokke og Fyresdal skal samarbeide om å tilby skrivekurs. Det vil være åpent for alle, men man vil legge vekt på å rekruttere fremmedspråklige, og kurset har altså en integreringsprofil. Ved blant annet å ta utgangspunkt i 200-årsjubileum for Aasmund O. Vinje skal det også styrke lokal identitet. Skaun bibliotek i Trøndelag vil gjennomføre programserien En smal sak, med «smale» temaer og mål om å dra nye brukergrupper til biblioteket, blant annet fra innvandrerbefolkningen.

Lokale spørsmål og lokal identitet er tema i ulike sammenhenger. I arrangementsrekken med tittel Norge 2018: Hva er identitet? vil Asker bibliotek belyse fenomenet identitet fra mange forskjellige vinkler. Her er også kommunesammenslåing en del av bakteppet. Levanger bibliotek vil prøve ut fire egenproduserte arrangementer rettet mot spesifikke målgrupper i lokalmiljøet i serien som de kaller I lag, ut fra erfaringen at de arrangementene der biblioteket står for program og produksjon selv, er de som er mest inspirerende å jobbe med.

Gjerstad folkebibliotek vil holde en arrangementsserie innenfor rammen av Lokalhistorisk kafe. Her er samarbeid på tvers av generasjoner et av målene, og både videregående skole og historielag er involvert.

Trøndelag er som kjent samlet til ett fylke, og fylkesbiblioteket vil markere begivenheten med Trønderturné med bokbussen høsten 2018, der en oppgradert fylkeskommunal kultur- og bibliotekbuss vil bli benyttet til egenproduserte arrangementer.

 

Publikumsutvikling

Flere bibliotek har brukt arenamidler til å prøve ut arrangementer i påvente av nye biblioteklokaler eller for å markere et nytt bibliotek med nye tilbud. Dette gjelder også i 2018. Bærum bibliotek har flyttet inn i nye lokaler og bruker anledningen til å åpne for nye samarbeidspartnere og sette en lokalorientert ramme rundt arrangementene med serien Samtaler i Sandvika.

På Sølvberget i Stavanger skal det åpnes nytt Kiellandsenter, og for å skape forventninger hos publikum arrangeres programserien Mens vi venter på Kielland våren 2018.

Biblioteket i Vestby i Akershus ønsker å prøve ut arrangementstyper som det har liten erfaring med, og som kan bli aktuelle i et nytt planlagt kulturkvartal i sentrum, herunder Forskerdager for ungdom i samarbeid med Vitenparken i Ås. Målet er også å forberede publikum på at biblioteket skal flytte.

I Steinkjer planlegges det også kulturkvartal, og biblioteket og andre aktører som skal flytte inn, skal gjennom fem arrangementer finne ut hva som er begrensingene i dagens lokaler for å gjennomføre fellesarrangementer. Temaet for samarbeidet er De vanskelige spørsmålene rundt integrering.

 

Hele uken på biblioteket?

En ivrig bibliotekbruker med god reiselyst og solid reisekasse kunne dra landet rundt på faste bibliotekarrangementer nesten hele uken. Hva med denne ukeplanen? UNGmandag i Porsgrunn skal styrke bibliotekets formidlingsarbeid og arrangementstilbud for ungdom. 

Torsdager på biblioteket på Hamarøy i Nordland skal være en arena for samtale og debatt rundt tema som kommunesammenslåing, fergesamband, rovdyrpolitikk og miljø. Fredagsakademiet på biblioteket i Nedre Eiker skal gjennom foredrag, kulturinnslag, samtale og debatt m.m. utgjøre et formiddagstilbud særlig innrettet mot pensjonister. Og Laurdagsuniversitetet er et nytt tilbud i Sula bibliotek på Møre, som vil prøve ut en foredragsrekke for ungdom. 

 

Powered by Labrador CMS