Wikipedia 3: Konkurransevridende forskjellsbehandling av Wikipedia?

Publisert Sist oppdatert

Bidragsytere til Wikipedia mener at avtalen og støtten Store Norske
Leksikon (SNL) har fått med det offentlige i Norge kan være
konkurransevridende. De har jobbet i flere år med å få adgang til å
bruke det samme kildematerialet som SNL nå får tilgang til – uten å
komme noen vei.

 

– Av Thomas Gramstad, leder EFN

Bidragsytere til Wikipedia mener at avtalen og støtten Store Norske Leksikon (SNL) har fått med det offentlige i Norge kan være konkurransevridende. De har jobbet i flere år med å få adgang til å bruke det samme kildematerialet som SNL nå får tilgang til – uten å komme noen vei.

Av Thomas Gramstad,

leder for EFN

 

 

Bidragsytere til Wikipedia på bokmål har siden høsten 2005 jobbet med rettigheter uten å komme videre: "Mitt engasjement har hele tiden vært å jobbe for adgang til materiale som kan brukes fritt – ikke nødvendigvis å oppnå økonomisk støtte, noe som må tas mer formelt av Wikimedia Norge. I samtaler har flere aktører vært positive til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at SNL nå eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale. Jeg har ikke kunnskap om dette vil være tilfelle i praksis, men mener at Wikipedia må få tilgang til disse kildene på lik linje med andre leksika. Ellers vil det være en forskjellsbehandling", sier Nina Aldin Thune, bidragsyter til Wikipedia og nestleder i Wikimedia Norge.

Ulf Larsen, en annen bidragsyter til Wikipedia, sier: "Jeg har ikke sett noe som sier at SNL skal ha eksklusiv rett til bilder fra Nasjonalbiblioteket. I følge Wikimedia Norge sin styreleder Marius Helgå, som arbeider ved Nasjonalbiblioteket, er ikke avtalen særlig omfattende." Det kan altså være at SNL påberoper seg mer eksklusivitet enn de har dekning for.

Bidragsyterne til Wikipedia mener at Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri lisens. De peker på at Wikipedia bør få samme tilgang til å bruke kilder, f.eks. billedbaser, ABM-utviklings materiale og andre kilder som SNL, og under frie lisenser. Videre at Wikipedia bør få tilgang til å ta egne bilder i institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere bildene under frie lisenser.

 

NY ORGANISASJON: WIKIMEDIA NORGE "At vi ikke har kommet noe videre med dette fra Wikipedia sin side bør vi vel også ta mye på egen kappe, da staten rett og slett ikke har hatt noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner", sier Ulf Larsen.

Det er vanskelig for departementet, ABM-utvikling, Nasjonalbiblioteket og de andre offentlige aktørene å forholde seg til privatpersoner. Men i 2007 ble organisasjonen Wikimedia Norge stiftet. Det er en interesseorganisasjon for skribenter på Wikipedia, med formål å promotere aktiviteter på Wikipedia. Kan den påta seg et institusjonelt ansvar for Wikipedia på bokmål/nynorsk fremover?

I utgangspunktet er det Wikimedia Foundation i USA som har ansvaret for Wikipedia. Wikimedia Norge er ikke en lokalavdeling, men en uavhengig søsterorganisasjon, og det har tatt lang tid å bli godkjent av Wikimedia Foundation. Wikimedia Norge er ikke ansvarlig for innholdet i Wikipedia. Wikimedia Norge kan jobbe for å få aktører til å frigi stoff eller nyprodusere stoff for Wikipedia, men kan ikke garantere ovenfor disse aktørene at stoffet tas inn, slik ABM-utvikling ønsker.

Wikimedia Norge kan stå som formidler av kontakt mellom varemerkeeierne (Wikimedia Foundation) og aktører som ønsker å tilrettelegge stoff (NRK har en demo av spillelister), men kan ikke garantere plassering av f.eks. lenker til aktører i ABM-sektoren.

Det har vært fore0slått å arbeide med tilgang til materiale på lik linje med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på pengestøtte til konkrete prosjekter som f.eks. innsamling av materiale i institusjoner en har tilgang til, og kursing av skribenter, i regi av Wikimedia Norge.

Ifølge Ulf Larsen gjenstår organisatorisk arbeid: "Staten må ha en reell motpart, og en slik har de per idag ikke. Wikimedia Norge har ikke engang en bankkonto der interesserte kan betale inn en medlemskontingent, og har dermed ingen medlemmer. Wikimedia Norge er altså ikke oppe og går som organisasjon. Før vi klager på staten må vi gjøre hjemmeleksen vår – dvs. å etablere Wikimedia Norge formelt, opprette konto så interesserte kan betale for medlemskap og så sende en formell søknad hvor en kan vise til antall medlemmer og godkjent status som underorganisasjon av Wikimedia Foundation."

Larsen synes at SNLs relansering i utgangspunktet er bra, "spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia Norge også kan få støtte på linje med det SNL får (en mill. per år i tre år). Gangen i dette videre fra Wikipedia/Wikimedia Norge side bør være å fullføre arbeidet med etablering av det lokale kapittel av Wikimedia Foundation for så å søke tilsvarende midler og avtale som SNL har fått", mener han.

 

FORSKJELLSBEHANDLING ELLER MANGLENDE MOTPART? Men er det så enkelt? Ut fra brevet fra John Erling Blad henger ikke støtte til Wikipedia på Wikimedia Norge, men på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia. Når Nasjonalbiblioteket får støtte for at de skal bidra i SNL så er ikke dette økonomisk støtte som direkte tilfaller SNL, derimot får de støtte til produksjon av innhold som de kan tilby SNL. Det samme innholdet får ikke Wikipedia tilgang til. De samme metodene for støtte har vært luftet for ABM-u uten at de har vært villig til å gå inn på dette. Dette er en klar forskjellsbehandling, ifølge Blad. Staten har valgt å gå inn i en løsning ovenfor NB for å støtte innholdsproduksjon der som skal tilflyte SNL, som konkurransevridende tiltak som favoriserer en aktør i markedet, mener Blad.

Men det finnes ingen med ansvar for Wikipedia i Norge. Det nærmeste en kommer er et sterkt begrenset ansvar knyttet til administratorene, og skribentenes eget ansvar for hva de skriver. Alt annet ansvar havner hos Wikimedia Foundation i Florida, og de har utvidete muligheter for ansvarsavskjæring som nettvert for tjenesten.

"Wikipedia på bokmål/nynorsk opererer ikke fra Norge, og har ikke Norge som primært nedslagsområde, vi er et nettsted på norsk. Dette gjør imidlertid at mange oppfatter nettstedet som "norsk Wikipedia", noe som er litt feil", hevder en bidragsyter til Wikipedia.

 

FRIKJØP OG HONORERING Praksis er at bidragsytere til Wikipedia ikke skal honoreres. Men hva med frikjøp av opphavsrettslig vernet materiale? Kan Wikimedia Norge søke om midler til å frikjøpe bilder, musikk eller tekster slik at disse mot betaling til opphavsrettsinnehaver utstyres med en fri lisens som muliggjør bruk av materialet i Wikipedia?

"Når det gjelder honorering kontra midler til å frikjøpe materiale anser jeg for egen del at det sentrale er å unngå at en ødelegger motivasjonen til frivillige bidragsytere", sier Ulf Larsen. "I et slikt perspektiv bør det være uproblematisk at en f.eks får midler som kan bidra til at en frikjøper billedmateriale, mens frikjøp av tekster kan være mer problematisk. Når det gjelder tilgang til historiske bilder fra Norge så vil kanskje det viktigste bidraget være å ha en person som kan arbeide med dette overfor myndighetene/museer for å få det tilgjengelig. Denne typen arbeid er noe som ikke passer godt for deltid og frivillighet."

 

WIKIMEDIA NORGE GODKJENT SOM LOKALAVDELING! I dag, 4. november 2008, tikker det inn en melding om at Wikimedia Norge endelig har blitt godkjent som offisiell lokalavdeling av Wikimedia Foundation. Det betyr at veien nå ligger åpen for at Wikimedia Norge kan påta seg arbeid med å søke om og forvalte offentlige midler på vegne av Wikipedia på bokmål/nynorsk. Nå blir det enda viktigere å avklare om støtten til SNL er av en slik art at det kreves en større grad av balansering mellom ulike aktører, og å unngå at ABM-sektoren havner i en monopolproblematikk.

 

 

 

 

Dette er saken:

John Erling Blad er bidragsyter til Wikipedia og styremedlem i Wikimedia Norge (WN). Han skrev et brev til Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet og Markedsrådet på egne vegne om den norske statens forhold til Store Norske Leksikon (SNL) og om mulig lovstridig konkurransevridende forskjellsbehandling av Wikipedia.

 

Brevet fra John Erling Blad:

”En del frivillige skribenter på Wikipedia har reagert på det som har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og statens engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).

Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av mange kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om enn på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil øke bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi heller hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.

Det vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: – En stor dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i tale, og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå er på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Giske her gjør er å (a) etablere en lock-in på ett produkt og en plattform der forbrukerne burde gis ett fritt valg – også når de ønsker å aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører, (b) hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til andre samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i EØS-avtalens konkurranseregler.

Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som ”«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i offentlig sektor»” (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi lurer på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i dette tilfellet har vært en åpen konkurranse.

Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi skal tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han eventuelt er feilsitert.”

 

Blad tror altså at de har brutt konkurranseloven. Hvis bokmålsutgaven oppfattes som en norsk tjeneste, noe den antagelig blir siden den leveres til Norge og på norsk, så tror han den havner inn under EØS-reglene og Konkurranseloven.

 

Powered by Labrador CMS