Utgave: 4/2022

Vil lage nasjonal modell for felles innbyggertorg og bibliotek

Kommunene Indre Østfold og Drammen samarbeider om prosjektet Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg, som skal være ferdig høsten 2023. Ambisjonen er å utvikle en modell som kan inspirere andre kommuner ved å være en erfaringsbank og en veileder.

– Gode tjenester til innbyggerne er vårt overordnede mål, sier biblioteksjef Jørgen Hovde i Drammen.

I nye Drammen kommune og Indre Østfold kommune har åtte kommuner blitt til to, og i sammenslåingsprosessen har begge valgt å organisere kommunens servicefunksjon sammen med bibliotek. I prosjektplanen, som er tilgjengelig på bibliotekutvikling.no, står det at hensikten bak samorganiseringen er å tenke nytt rundt hvordan innbyggere skal møtes, og hvordan kommunen framstår utad til sine egne innbyggere. Målet er å ha levende tjenester som blir en naturlig del av folks hverdag, og være en tydelig nærdemokratiarena på steder som tidligere har vært kommunesentrum, og som kan oppleve at det oppstår lokale vakuum etter kommunesammenslåingen. 

Noen av spørsmålene som blir undersøkt, er: Hvilke tjenestetilbud er overlappende og derfor lurt å samarbeide om? Hvilke samfunnsoppdrag kan bibliotek og innbyggertorg løse sammen? Hvordan kan innbyggertorgene være med å løse bibliotekenes oppdrag? Kan bibliotekarenes kompetanse brukes til å bedre kommunens informasjonstjenester?

Resultater fra innbyggerundersøkelse

I regi av prosjektet utførte Opinion en stor undersøkelse blant innbyggerne i begge de nye storkommunene i mars 2022. Undersøkelsen viser at de fleste er fornøyde og mener de får et bedre tilbud nå enn tidligere. Men en av fire mener bibliotekets uavhengighet blir utfordret av en slik samlokalisering. Flere av de 1200 respondentene peker på at biblioteket bør være et uavhengig fristed, at bibliotek og innbyggertorg er to forskjellige tjenester som ikke har noe med hverandre å gjøre, og at samlokalisering vil medføre at tjenestene går på bekostning av hverandre. Noen av de som mener uavhengigheten blir utfordret, peker på at det er en fare for at biblioteket vil bli påvirket av politikerne og kommunens administrasjon.

  • En av fem har mindre tillit til svarene de får fra de ansatte når bibliotekarer og innbyggertorgansatte står i samme skranke.

  • Flertallet av de spurte vil ha flere arrangementer i sitt nærmiljø.

  • Om lag en av tre mener det er behov for flere debattarrangementer i sitt nærmiljø.

  • Flertallet sier det er viktig med et sted i nærområdet hvor en kan få veiledning om kommunale tjenester.

  • De fleste innbyggerne mener biblioteket er lett tilgjengelig der de bor.

  • Flere enn fire av ti innbyggere har vært i kontakt med biblioteket.

Pass på bemanningen

Avdelingsleder for Mysen innbyggertorg og bibliotek Elin Brandsrud er en av initiativtakerne til prosjektet.

– Vi forventer å finne fram til en mal, en verktøykasse som andre kan bruke. Det blir ikke en fasit. Hver enkelt kommune må tilpasse sitt innbyggertorg og bibliotek selv, etter hva de ønsker å oppnå, sier hun.

Prosjektet skal koste 2,3 millioner kroner. Nasjonalbiblioteket har gitt 1,4 millioner i støtte.

Både Brandsrud og seksjonsleder for innbyggertorg og bibliotek i Indre Østfold John Andrew Firing understreker at hver enkelt kommune må passe på at de ikke reduserer bemanningen for mye. Men summa summarum mener begge at innbyggertorg og bibliotek sammen er vinn–vinn.

– Nå får biblioteket flere henvendelser, fordi publikum oppdager det via Innbyggertorget. Innbyggertorget får flere henvendelser fordi det blir oppdaget via biblioteket. Dette er beste praksis, mener de to.

Tre nye årsverk i Drammen

Biblioteksjef Jørgen Hovde i Drammen kommune er enig med samarbeidspartnerne i Indre Østfold om at beste-praksis-prosjektet er spennende. Han fastslår at de har i oppdrag å utvikle møteplasser, innbyggertorg og bibliotek.

– Samarbeidet med Indre Østfold er naturlig for å sammenligne og lære av hverandre. Hva fungerer bra? Hva fungerer dårlig? Det skal vi finne svarene på, sier han.

Drammen fikk tre nye årsverk for å utvikle sine møteplasser, innbyggertorg og bibliotek.

– Gode tjenester til innbyggerne er vårt overordnede mål, sier Hovde.

Powered by Labrador CMS