Sludder

Publisert Sist oppdatert

 

Av Monica Deildok, leder i Bibliotekarforbundet

 

Saken
I et intervju i Bok og bibliotek nr. 5 kritiserte leder i Bibliotekarforbundet, Monica Deildok, ABM-utvikling gjennom et nytt forslag til forskrifter, for å uthule § 5 i bibliotekloven som sikrer faglærte sjefer i bibliotekene. I et intervju i nr. 6 hevdet rådgiver i ABM-utvikling, Vilde Ronge, at forslaget til forskriftsendring tvertimot vil skape mer stabile arbeidsforhold i bibliotekene. Her svarer Monica Deildok og Kari Bjørklid, leder av Rådet for bibliotekansatte i Fagforbundet.

 

”Ingen uthuling” sier rådgiver Vilde Ronge i en kommentar i forrige nummer av ”Bok og Bibliotek”. Dermed hevder hun at ABM-utviklings forskriftsforslag der det foreslås at bortfallet av dispensasjonstiden på to år for ufaglærte biblioteksjefer i kommunene skal til fordel for en fast ansettelse med en gang, IKKE representerer en uthuling av §5.

Dette er selvfølgelig rent sludder og det er skummelt sludder.

Det er skummelt når utviklingsdirektoratet bruker tid på å motarbeide bibliotekene og bibliotekarenes interesser i stedet for å legge forholdene til rette for utvikling. For det er akkurat dette som skjer når ABM-utvikling i forslaget til forskriftsendring går inn for at ufaglærte biblioteksjefer skal kunne ansettes fast, for på denne måten å forringe verdien og virkningen av § 5 – kompetansekravet -i Lov om folkebibliotek.

Dette var også bakgrunnen for at Bibliotekarforbundet, Norsk Bibliotek Forening og Fagforbundet skrev et felles høringssvar til KKD der vi redegjorde for vårt sammenfallende syn i nettopp denne saken, og der hovedkonkusjonen er:

”Underskriverne av dette høringsbrevet (Bibliotekarforbundet, Norsk Bibliotekforening, Fagforbundet, SKKO – Rådet for bibliotekansatte) er mot en uthuling av biblioteklovens §5, og finner det uheldig og underlig at en slik sak kommer opp på dette tidspunktet.
Vi er av den oppfatning at en forskriftsendring som har som siktemål å uthule § 5 i bibliotekloven ikke vil bidra til en positiv og nødvendig utvikling av biblioteksektoren verken faglig, administrativt eller strukturelt. Videre finner vi et slikt forslag til forskriftsendring vanskelig forenlig med de signaler som statsråden nylig har kommet med overfor sektoren.”

Svaret er i sin helhet lagt ut på: http://www.odin.no/filarkiv/215921/Norsk_Bibliotekforening,_Bibliotekarforbundet,_Fagforbundet.pdf

Store krav
Folkebiblioteksektoren er inne i en tid der det stilles store krav til utvikling, fornying og modernisering. Samarbeid, effektivisering, nye brukere med mer avanserte behov og større krav til bibliotektjenester, er stikkord. Bibliotekutredninga er i gang, og vil skissere enda flere utfordringer – sannsynligvis hva gjelder både det bibliotekfaglige, det administrative og det strukturelle. Samtidig er det økonomiske presset på sektoren som følge av dårlig kommuneøkonomi enormt. Summen av disse faktorene gjør hele sektoren presset. Erfarne biblioteksjefer melder om en arbeidssituasjon som er nærmest uholdbar, på grunn av skrapede budsjetter, reduserte åpningstilbud og tjenstesteder, oppsigelser av personale og samtidig et kontinuerlig press på utvikling av tjenestetilbud og effektiviseringsgevinster. Det er med dette bildet som bakteppe at ABM-u markerer seg med å foreslå en forskriftsendring som gjør det enklere å ansette ufaglært biblioteksjef.

Dette er dramatisk.
Det er dramatisk fordi videre utvikling av folkebiblioteksektoren betinger kompetent faglært personale. Det er dramatisk fordi kommunene befinner seg i en så elendig økonomisk forfatning at lokalpolitikere vil spare penger på alle de måter de kan. Det er derfor ikke snakk om at kommunen ansetter fagutdannet biblioteksjef selv om man ikke MÅ fordi de ønsker å satse på bibliotek. Den som tror dette, forholder seg ikke til virkeligheten og har overhode ingen begreper om hvordan kommune-Norge ser ut akkurat nå. Kommunene vil ansette den som er billigst i rollen som biblioteksjef – dersom det er mulig å gjøre dette.

En uthuling av § 5 nå er den sikreste måten å skaffe seg et stort problem med bibliotekfaglig kompetanse i kommunene på, og dermed den sikreste måten å sørge for at folkebibliotekene ikke en gang har en liten sjanse til å innfri de forventninger som blir og vil bli stilt i de årene som kommer.

Motiver
Like fullt er det dette ABM-u vil. Hvis en skal spekulere på hva som er de bakenforliggende motivene for at dette forskriftsforslaget kommer akkurat nå, må en først konstatere at det er meget underlig. Det er underlig fordi bibliotekutredninga nettopp er satt i gang, og fordi et resultat av denne meget vel kan føre til et utkast til ny biblioteklov. Og hva er da hensikten med å ha det så forferdelig travelt med å revidere forskriftene til den gamle loven akkurat nå?
Det er underlig fordi nettopp kompetansekravet var et av de vesentlige punktene i det lovforslaget som ble kjempet tilbake vinteren 2002/2003, og der en samlet biblioteksektor vant gjennomslag for sitt syn, slik at statsråd Svarstad Haugland slo retrett og trakk tilbake forslaget. Hvilket gjør det nærliggende å spørre: Hvor kommer initiativet til en slik forskriftsendring akkurat nå fra?

Jeg tror at ABM-u er avslørt på sin strategi som er å bruke en unødvendig forskriftsendring på å uthule paragraf 5 slik at kompetansekravet allerede i prinsippet skal være falt før bibliotekutredningen er ferdigstilt.
For dersom det ikke hadde vært slik ville ikke utkastet til forskriftsendringen ha kommet nå. Hvorfor ellers foreslå å endre en forskrift et år før en omfattende utredning skal være ferdigstilt?

Stillingsprosenter
Vilde Ronge forsøker i intervjuet å få det til å høres ut som om det dreier seg om kun små stillingsprosenter, dette er ikke tilfelle. Senest den siste måneden har Bibliotekarforbundet protestert på ansettelser av ufaglærte søkere i to 100% stillinger. Samtidig som ferske tall fra A-etat viser at vi nå har 91 arbeidsledige bibliotekarer, mot 60 i samme periode året før. Det er altså lettere å skaffe faglærte biblioteksjefer enn det har vært på veldig lenge, og det er også flere faglærte søkere på stillinger enn det har vært på svært lenge.

Vilde Ronge mener at Bibliotekarforbundet burde bruke tid på å jobbe for å få kommunene til å innse viktigheten av å ha kvalifisert personale i folkebibliotekene. Det er jeg hjertens enig med henne i, og det gjør vi også hver dag og hele året. En av de største utfordringene vi står overfor i dette arbeidet nå, er nettopp å forsvare § 5 og å forhindre en uthuling.

Kommunene forholder seg jo til signaler og føringer som kommer fra de sentrale myndigheter. Et signal om at § 5 ikke tas høytidlig ER et signal om at kommunene ikke behøver å ta § 5 høytidlig, altså et signal om at kvalifisert personale i folkebibliotekene selvfølgelig er fint, men ikke så veldig viktig. Det er disse signalene ABM-utvikling nå faktisk gir. Noe som er tydelig dokumentert i forskriftsforslaget.

Når Vilde Ronge foreslår at Bibliotekarforbundet skal arbeide med å få kommunene til å innse betydningen av kvalifisert personale i folkebibliotek, legger hun altså ansvaret for dette over på bibliotekarenes fagforbund, samtidig som ABM –utvikling arbeider for det motsatte, nemlig at det skal bli enklere for kommunene å ansette ufaglærte biblioteksjefer. Og vi befinner oss i en situasjon der vi må konstatere at den største trusselen mot å opprettholde og videreutvikle omfanget av kvalifisert personale i landets folkebibliotek utgjøres av ABM-utvikling.

Dette er trist. Men i Bibliotekarforbundet har vi ingen tid til tårer. Vi vil fortsette å bruke tid og engasjement på kampen mot uthuling av §5. Ufortrødent og utrettelig.

 

Powered by Labrador CMS