Økt bruk

Publisert Sist oppdatert

BIBLIOTEKSTATISTIKK Antall utlån i folkebibliotekene øker, mens boksamlingene reduseres. Fagbibliotekene opplever en stor økning i antall besøk. Det er situasjonen etter at 2003-tallene for bibliotekstatistikken foreligger.

Statistikken for fag- og forskningsbibliotek, samt folkebibliotekstatistikken er nå lagt ut på Statistisk sentralbyrås hjemmesider. ABM-utvikling har samlet inn og bearbeidet fag- og forskningsbibliotekstatistikken i samarbeid med SSB. Data fra ABM-utviklings folkebibliotekstatistikk ble gjort tilgjengelig i SSBs KOSTRA-publisering 15. juni. Flere data fra disse statistikkene vil bli gjort tilgjengelig på ABM-utviklings hjemmesider. Til høsten gis det ut en samlepublikasjon i ABM-utviklings skriftserie som i tillegg til bibliotek også inkorporerer museumsstatistikken.

UTLÅNSØKNING Tallene viser at samlingene av bøker og periodika i fagbibliotekene øker med 2 prosent fra året før. I folkebibliotekene er bokbestanden imidlertid redusert med 275 000 enheter. Samtidig har antall utlån i folkebiblioteksektoren økt med 837 270 enheter i forhold til 2002. Dette utgjør en utlånsøkning på 3,5 prosent. I 2003 var antall utlån pr. innbygger dermed 5,45. Mens antall utlån av voksenlitteratur holder seg relativt stabilt skyldes mesteparten av utlånsøkningen endring i etterspørsel etter barnelitteratur og andre medier (video, lydbøker, musikk, m.m.), som har økt med henholdsvis 4,6 prosent og 6,6 prosent.

I fagbiblioteksektoren har antall utlån også vært svakt økende de senere årene. Noe over 4 millioner utlån ble gjennomført i 2003. De to siste årene har imidlertid registrerte besøk vist en kraftig økning på noe over 20 prosent, eller nærmere 1 million.

USIKKERT – Tallene for bruk av elektroniske informasjonsressurser er fremdeles særdeles usikre på grunn av vanskelighetene med å få inn gode data, forteller Thor Arne Landsverk som er ansvarlig for fag- og forskningsbibliotekstatistikken i ABM-utvikling. I 2003 ble det i fagbibliotekene registrert over 17 millioner søk i egen bibliotekkatalog og andre databaser.

Antall årsverk i folkebiblioteksektoren var i 2002 på 1882. 2003-tallene viser en reduksjon på 30 (-1,6 prosent). I fagbibliotekene viser situasjonen seg å være relativt stabil. Ved utgangen av 2002 var det 1576 årsverk ved de 339 enhetene som statistikken omfattet. For 2003 er det 1580 årsverk, og bibliotekfaglige ansatte utførte 61 prosent av disse.

– Ellers må vi generelt ta forbehold om at noen av endringene i tallene for fag- og forskningsbibliotekene kan skyldes at bibliotekene som melder inn til oss har blitt flinkere til å rapportere korrekte data, sier Landsverk med et smil.

URL: http://www.ssb.no/

SIK

 

Powered by Labrador CMS