Nytt elektronisk arkivtidsskrift

Publisert Sist oppdatert

ABM-media lanserer 1. april et nytt arkivtidsskrift på nett.
Det skal romme alt fra aktualitetsstoff til fagfellevurderte artikler.

– Vi
ønskjer å vere eit tidsskrift for alle som arbeider med eller har interesse for
arkiv, forteller redaktøren, Gudmund Valderhaug.

 
ABM-media lanserer 1. april et nytt arkivtidsskrift på nett.
Det skal romme alt fra aktualitetsstoff til fagfellevurderte artikler.

– Vi
ønskjer å vere eit tidsskrift for alle som arbeider med eller har interesse for
arkiv, forteller redaktøren, Gudmund Valderhaug.

 

Bok og Bibliotek: Hvorfor trenger vi et nettidsskrift om
arkiv?

 

Gudmund Valderhaug: Eg forstår kvifor du spør. Vi har jo
allereie tre arkivtidsskrift; Norsk Arkivråd gir ut Arkivråd, det statlege
Arkivverket  har Arkivmagasinet og dei
kommunale arkivinstitusjonane gir ut Arkheion, så kva skal vi med eit fjerde?
Årsaka er vel at desse tidsskrifta har sine spesifikke målgrupper. Arkivråd er
først og fremst til for medlemsmassen i Arkivrådet, Arkivmagasinet for
Arkivverkets brukarar og Arkheion for arkivmedarbeidarar i kommunane. Det nye
tidsskriftet må ha ei klar arbeidsdeling i høve til desse tre. Det oppnår vi
med å fokusere på teoretiske og metodologiske arkivfaglege problemstillingar og
prioritere publisering av fagfellevurderte vitskaplege artiklar. Formålet til,
og grunngjevinga for, tidsskriftet er å styrke den vitskaplege tilnærminga til
faget og vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt.

 

BoB: Hvilke deler av arkivsektoren skal tidsskriftet dekke?

 

Valderhaug: Målet er å dekkje heile spennet i arkivfaget,
frå arkivdanning til bevaring og formidling av eldre arkiv. Dei siste tjue åra
har vi sett ei eit omfattande teoretisk og metodisk nybrottsarbeid for kunne
forstå, handtere og bevare elektroniske arkiv som autentisk dokumentasjon.
Samtidig har påverking frå tenkjarar som Foucault og Derrida ført til auka
kritisk refleksjon kring arkivet som konstruksjon og uttrykk for
samfunnsmessige makttilhøve, og om samfunnsrollene til arkivinstitusjonane.
Begge desse perspektiva – arkivet som system og arkivet som samfunnsfenomen –
må få ein tydeleg plass. Vi ønskjer å vere eit tidsskrift for alle som arbeider
med eller har interesse for arkiv.

 

BoB: Hva slags typer stoff ønsker du å formidle?

 

Valderhaug: Eg har ein ambisjon om å få dei "praktiserande
arkivarane" i forvaltning og depot til å bidra med artiklar. Det finst mange
høgt kvalifiserte kollegaer som har viktige erfaringar, folk som har arbeida
med metodeutvikling i t.d. arkivdanning, arkivbeskriving, digitalisering og
formidling. Dei sit med kunnskapar som fortener vitskapleg systematisering og
publisering. Eg vil elles legge vekt på å publiserte artiklar av utanlandske
forfattarar.

       

BoB: Hvordan vil bedømningen skje av de forskningsbaserte
artiklene?

 

Valderhaug: Fagfellevurderinga vil foregå slik at artiklane
blir vurdert anonymt av to fagfellar som har spesiellkompetanse innanfor
artikkelemnet. Desse kan så tilrå publisering av artikkelen som den er,
publisering med bestemte endringar, eller at den blir refusert.

 

BoB: Har du noen kjepphester som redaktør?

 

Valderhaug: Som sagt vil fagfellevurderte arkivvitskaplege
artiklar stå sentralt. Men samtidig gir sjølve nettpubliseringa av tidsskriftet
oss høve til å vere aktuelle på ein måte som dei tradisjonelle papirbaserte
tidsskrifta ikkje har hatt. Vi vil for det første publisere dei vitskaplege
artiklane kontinuerleg, etter kvart som dei er ferdige. Men vi vil også publisere
aktualitetsstoff, dvs arkivrelaterte nyheiter, aktuelle kommentarar og
debattinnlegg. Og vi vil gi lesarane høve til å seie si meining direkte, i
kommentarfelt under artiklane. Dette vil ikkje gjelde dei fagfellevurderte
artiklane. Kommentarar til desse må gå via redaksjonen.

 

Gudmund Valderhaug er førsteamanuensis (50%) ved arkivutdanninga på HiO, og har bak seg en rekke frilansoppdrag i arkiv- og kulturarvsektoren. Han var arkivsjef for Interkommunalt arkiv i Hordaland 1990-2002, og avdelingsdirektør ABM-utvikling i 2003-06. 

 

– – – –

 

Vi kommer tilbake med tidsskriftets URL når lansering nærmer
seg 1. april.

 

– Odd Letnes, red.

 

 

 

Powered by Labrador CMS