Utgave: 1/2021

Med professor Audunson i TV-studio

Bibliotek

Våren 2019 startet bibliotekarutdanningen i Oslo et studieprogram i lederutvikling for bibliotekarer i Finnmark og Troms. Deler av studiet ble gjennomført som fjernundervisning. Som en introduksjon til noen av emnene ble det laget fem ti-minutters video-intervjuer med Ragnar. Her finner vi også hans svar på spørsmålet som ble stilt innledningsvis, Hva er bibliotekets kjernevirksomhet?

«Et bibliotek er en institusjon – og bibliotekarene er en profesjon – som med utgangspunkt i organiserte samlinger av dokumenter – digitale så vel som fysiske – initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling. Biblioteket blir utformet i en forhandling mellom bibliotekarens faglige normer og det lokalsamfunnet ønsker. Dette bidrar til at biblioteket er en genuin demokratisk arena.»

Det ble også laget intervjuer om temaer som Samfunnsmandatet, Offentlighet og møteplass, Den ideelle biblioteksjef samt Markedsføring og publikumsutvikling. I det siste emnet sier han:

«Når jeg hører ordet publikumsutvikling er det nesten som jeg trekker min pistol. Når det snakkes om å nå segmenterte publikumsgrupper bør vi minne om at det var nettopp det allmuebibliotekene var før vi fikk Folkebibliotekrevolusjonen ved inngangen til 1900-tallet. Grunnideen med folkebibliotekene var og er at de skal være for alle.»

Denne artikkelen er inspirert av et 40-års langt samarbeid med Ragnar. Vi fortsetter med det, nå på delt kontor på Fagsenter for seniorer ved Storbyuniversitetet, OsloMet. I artikkelen viser jeg til fem videointervjuer fra 2019. Disse er publisert på film.oslomet.no. (Søk: Audunson) For opplysninger om andre kilder: Se fullstendig versjon av artikkelen i festskriftets trykte eller digitale utgave på: skriftserien.oslomet.no

Powered by Labrador CMS