Konkurransevridende forskjellsbehandling av Wikipedia?

Publisert Sist oppdatert

Bidragsytere til Wikipedia mener at
avtalen og støtten Store Norske Leksikon (SNL) har fått med det offentlige i
Norge kan være konkurransevridende. De har jobbet i flere år med å få adgang
til å bruke det samme kildematerialet som SNL nå får tilgang til – uten å komme
noen vei.

Av Thomas Gramstad,
leder for EFN
Bidragsytere til Wikipedia mener at
avtalen og støtten Store Norske Leksikon (SNL) har fått med det offentlige i
Norge kan være konkurransevridende. De har jobbet i flere år med å få adgang
til å bruke det samme kildematerialet som SNL nå får tilgang til – uten å komme
noen vei.

Av Thomas Gramstad,
leder for EFN

Bidragsytere til Wikipedia på
bokmål har siden høsten 2005 jobbet med rettigheter uten å komme videre:
"Mitt engasjement har hele tiden vært å jobbe for adgang til materiale som
kan brukes fritt – ikke nødvendigvis å oppnå økonomisk støtte, noe som må tas
mer formelt av Wikimedia Norge. I samtaler har flere aktører vært positive til
Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at SNL nå eventuelt skal få enerett
på tilgang til materiale. Jeg har ikke kunnskap om dette vil være tilfelle i
praksis, men mener at Wikipedia må få tilgang til disse kildene på lik linje
med andre leksika. Ellers vil det være en forskjellsbehandling", sier Nina
Aldin Thune, bidragsyter til Wikipedia og nestleder i Wikimedia Norge.

     Ulf
Larsen, en annen bidragsyter til Wikipedia, sier: "Jeg har ikke sett noe
som sier at SNL skal ha eksklusiv rett til bilder fra Nasjonalbiblioteket. I
følge Wikimedia Norge sin styreleder Marius Helgå, som arbeider ved Nasjonalbiblioteket,
er ikke avtalen særlig omfattende." Det kan altså være at SNL påberoper
seg mer eksklusivitet enn de har dekning for.

     Bidragsyterne
til Wikipedia mener at Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og
annet kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri lisens.
De peker på at Wikipedia bør få samme tilgang til å bruke kilder, f.eks. billedbaser,
ABM-utviklings materiale og andre kilder som SNL, og under frie lisenser.
Videre at Wikipedia bør få tilgang til å ta egne bilder i institusjoner hvor
det finnes fri kunst for å publisere bildene under frie lisenser.

NY ORGANISASJON: WIKIMEDIA NORGE "At vi ikke har kommet noe videre med
dette fra Wikipedia sin side bør vi vel også ta mye på egen kappe, da staten
rett og slett ikke har hatt noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner",
sier Ulf Larsen.

     Det
er vanskelig for departementet, ABM-utvikling, Nasjonalbiblioteket og de andre offentlige
aktørene å forholde seg til privatpersoner. Men i 2007 ble organisasjonen
Wikimedia Norge stiftet. Det er en interesseorganisasjon for skribenter på
Wikipedia, med formål å promotere aktiviteter på Wikipedia. Kan den påta seg et
institusjonelt ansvar for Wikipedia på bokmål/nynorsk fremover?

     I
utgangspunktet er det Wikimedia Foundation i USA som har ansvaret for
Wikipedia. Wikimedia Norge er ikke en lokalavdeling, men en uavhengig
søsterorganisasjon, og det har tatt lang tid å bli godkjent av Wikimedia
Foundation. Wikimedia Norge er ikke ansvarlig for innholdet i Wikipedia. Wikimedia
Norge kan jobbe for å få aktører til å frigi stoff eller nyprodusere stoff for
Wikipedia, men kan ikke garantere ovenfor disse aktørene at stoffet tas inn,
slik ABM-utvikling ønsker.

     Wikimedia
Norge kan stå som formidler av kontakt mellom varemerkeeierne (Wikimedia
Foundation) og aktører som ønsker å tilrettelegge stoff (NRK har en demo av
spillelister), men kan ikke garantere plassering av f.eks. lenker til aktører i
ABM-sektoren.

     Det
har vært foreslått å arbeide med tilgang til materiale på lik linje med SNL som
en egen sak og så eventuelt også fokusere på pengestøtte til konkrete
prosjekter som f.eks. innsamling av materiale i institusjoner en har tilgang
til, og kursing av skribenter, i regi av Wikimedia Norge.

     Ifølge
Ulf Larsen gjenstår organisatorisk arbeid: "Staten må ha en reell motpart,
og en slik har de per idag ikke. Wikimedia Norge har ikke engang en bankkonto
der interesserte kan betale inn en medlemskontingent, og har dermed ingen
medlemmer. Wikimedia Norge er altså ikke oppe og går som organisasjon. Før vi
klager på staten må vi gjøre hjemmeleksen vår – dvs. å etablere Wikimedia Norge
formelt, opprette konto så interesserte kan betale for medlemskap og så sende
en formell søknad hvor en kan vise til antall medlemmer og godkjent status som
underorganisasjon av Wikimedia Foundation."

     Larsen
synes at SNLs relansering i utgangspunktet er bra, "spesielt fordi det
legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia Norge også kan få støtte på linje
med det SNL får (en mill. per år i tre år). Gangen i dette videre fra
Wikipedia/Wikimedia Norge side bør være å fullføre arbeidet med etablering av
det lokale kapittel av Wikimedia Foundation for så å søke tilsvarende midler og
avtale som SNL har fått", mener han.

FORSKJELLSBEHANDLING ELLER MANGLENDE MOTPART? Men er det så enkelt? Ut fra
brevet fra John Erling Blad (se undersak til slutt i artikkelen) henger ikke
støtte til Wikipedia på Wikimedia Norge, men på manglende politisk vilje til å
la aktører få økonomisk kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia. Når Nasjonalbiblioteket
får støtte for at de skal bidra i SNL så er ikke dette økonomisk støtte som
direkte tilfaller SNL, derimot får de støtte til produksjon av innhold som de
kan tilby SNL. Det samme innholdet får ikke Wikipedia tilgang til. De samme
metodene for støtte har vært luftet for ABM-u uten at de har vært villig til å gå
inn på dette. Dette er en klar forskjellsbehandling, ifølge Blad. Staten har valgt
å gå inn i en løsning ovenfor NB for å støtte innholdsproduksjon der som skal
tilflyte SNL, som konkurransevridende tiltak som favoriserer en aktør i
markedet, mener Blad.

     Men
det finnes ingen med ansvar for Wikipedia i Norge. Det nærmeste en kommer er et
sterkt begrenset ansvar knyttet til administratorene, og skribentenes eget
ansvar for hva de skriver. Alt annet ansvar havner hos Wikimedia Foundation i
Florida, og de har utvidete muligheter for ansvarsavskjæring som nettvert for tjenesten.

     "Wikipedia
på bokmål/nynorsk opererer ikke fra Norge, og har ikke Norge som primært
nedslagsområde, vi er et nettsted på norsk. Dette gjør imidlertid at mange
oppfatter nettstedet som "norsk Wikipedia", noe som er litt
feil", hevder en bidragsyter til Wikipedia.

FRIKJØP OG HONORERING Praksis er at bidragsytere til Wikipedia ikke skal
honoreres. Men hva med frikjøp av opphavsrettslig vernet materiale? Kan Wikimedia
Norge søke om midler til å frikjøpe bilder, musikk eller tekster slik at disse
mot betaling til opphavsrettsinnehaver utstyres med en fri lisens som muliggjør
bruk av materialet i Wikipedia?

     "Når
det gjelder honorering kontra midler til å frikjøpe materiale anser jeg for
egen del at det sentrale er å unngå at en ødelegger motivasjonen til frivillige
bidragsytere", sier Ulf Larsen. "I et slikt perspektiv bør det være
uproblematisk at en f.eks får midler som kan bidra til at en frikjøper
billedmateriale, mens frikjøp av tekster kan være mer problematisk. Når det
gjelder tilgang til historiske bilder fra Norge så vil kanskje det viktigste
bidraget være å ha en person som kan arbeide med dette overfor myndighetene/museer
for å få det tilgjengelig. Denne typen arbeid er noe som ikke passer godt for
deltid og frivillighet."

WIKIMEDIA NORGE GODKJENT SOM LOKALAVDELING! I dag, 4. november 2008, tikker det
inn en melding om at Wikimedia Norge endelig har blitt godkjent som offisiell
lokalavdeling av Wikimedia Foundation[1]. Det betyr at veien nå ligger åpen for
at Wikimedia Norge kan påta seg arbeid med å søke om og forvalte offentlige
midler på vegne av Wikipedia på bokmål/nynorsk. Nå blir det enda viktigere å
avklare om støtten til SNL er av en slik art at det kreves en større grad av
balansering mellom ulike aktører, og å unngå at ABM-sektoren havner i en monopolproblematikk.

[1] http://lists.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2008-November/047044.html

 

DETTE ER SAKEN:

John Erling Blad er bidragsyter til
Wikipedia og styremedlem i Wikimedia Norge (WN). Han skrev et brev til Forbrukerombudet,
Konkurransetilsynet og Markedsrådet på egne vegne om den norske statens forhold
til Store Norske Leksikon (SNL) og om mulig lovstridig konkurransevridende forskjellsbehandling
av Wikipedia.

Brevet fra John Erling Blad:
"En del frivillige skribenter på Wikipedia har reagert på det som har skjedd i
forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og statens engasjement ved Kultur-
og kirkedepartementet (KKD).

     Skribenter
på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på kunnskap og formidling av
kunnskap, og oppfatter SNL som en av mange kunnskapsleverandører i en felles
digital kunnskapsallmenning, om enn på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia
har et mer internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil øke
bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi heller hadde sett
et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.

     Det
vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut såvidt massivt med
støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: – En stor dag!). Brukere på Wikipedia
har i lang tid forsøkt å få staten i tale, og også forsøkt å etablere samarbeid
med flere av aktørene som nå er på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor
på om det Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Giske her gjør er å (a)
etablere en lock-in på ett produkt og en plattform der forbrukerne burde gis
ett fritt valg – også når de ønsker å aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket
og andre aktører, (b) hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte
finansiell støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til andre
samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak som berøres
av regler om offentlig støtte slik de beskrives i EØS-avtalens konkurranseregler.

     Vi
lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som "«alle må
få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å delta i de demokratiske
prosessene,» og at det skal satsast på «ny universell utformet teknologi og en
offensiv IKT-politikk i offentlig sektor»" (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn
for alle). Vi lurer på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om
det i dette tilfellet har vært en åpen konkurranse.

     Vi
lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre aktører, å gå i
konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi skal tolke den her typen
utsagn som Trond Giske har gitt, og om han eventuelt er feilsitert."

Blad tror altså at de har brutt
konkurranseloven. Hvis bokmålsutgaven oppfattes som en norsk tjeneste, noe den
antagelig blir siden den leveres til Norge og på norsk, så tror han den havner
inn under EØS-reglene og Konkurranseloven.

 

 

Powered by Labrador CMS