Kommentar til Statsbudsjettet 2011

Publisert Sist oppdatert

Det var med en viss spenning man åpnet Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett for 2011. Som daglig leder av ABM-media, var man ikke helt uten interesse for mulige antydninger på hvordan framtiden ville se ut, ikke minst økonomisk. Og hvem som nå satt på tilskuddsmidlene – Kulturrådet eller Nasjonalbiblioteket. Det svaret uteble, men kanskje det står i tildelingsbrevene til disse institusjonene. Kulturdepartementet har hatt nok med å gjennomføre de tekniske budsjettendringene som avvikling av ABM-utvikling krever.

 

– Av Hans Martin Fagerli, daglig leder, ABM-media

Det var med en viss spenning man åpnet Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett for 2011. Som daglig leder av ABM-media, var man ikke helt uten interesse for mulige antydninger på hvordan framtiden ville se ut, ikke minst økonomisk. Og hvem som nå satt på tilskuddsmidlene – Kulturrådet eller Nasjonalbiblioteket. Det svaret uteble, men kanskje det står i tildelingsbrevene til disse institusjonene. Kulturdepartementet har hatt nok med å gjennomføre de tekniske budsjettendringene som avvikling av ABM-utvikling krever.

      Dernest var jeg spent på hvordan departementet ville formulere Nasjonalbibliotekets nye rolle etter at de har overtatt B-en i ABM-utvikling. Jeg tror man har hatt noen utfordringer rundt hvordan dette skulle utlegges (side 118):

 

"Som statens utviklingsorgan skal Nasjonalbiblioteket bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek, både hver for seg og på tvers av bibliotektypene…..

 

Gjennom et aktivt, strategisk utviklingsarbeid skal Nasjonalbiblioteket bidra til faglig utvikling, samordning og effektivisering av bibliotekene. Innbyggernes, forsknings- og utdanningsinstitusjonenes behov for gode og relevante bibliotektjenester står i sentrum for utviklingsarbeidet. Ansvaret for utvikling og koordinering på bibliotekfeltet utføres i en løpende dialog med bibliotekenes eiere på ulike forvaltningsnivå og i ulike moderinstitusjoner.

 

Gjennom oppdraget gitt i bibliotek- og digitaliseringsmeldingene fra 2009 om å være nasjonalt ansvarlig for utvikling av digitale bibliotektjenester etablerer Nasjonalbiblioteket nå en digital infrastruktur for tjenesteutvikling i norske bibliotek….."

 

Det er en nesten påfallende forsiktighet i omgang av tydelige bibliotektermer, og høgskole- og universitetsbibliotekene omtales kun ved en pussig omskriving! Samtidig gis Nasjonalbiblioteket en klar nasjonal rolle for utvikling av digitale bibliotektjenester. Det omfatter vel i dag omtrent alle bibliotektjenester?

     I min gamle sektor kan det sikkert være nærliggende å spørre seg om NB skal ha et overordnet ansvar for hvordan BIBSYS skal utvikles videre. Da skal man nok gå forsiktig i dørene! Her rører man nemlig ved en gammel stridsøks knyttet til forholdet utvikling/drift. Ved etableringen av Riksbibliotektjenesten for nesten 40 år siden, var den nye institusjonen en ressursmessig forsterkning av den rådgivende rollen som overbibliotekaren ved UBO inntil da hadde hatt overfor fagbibliotekene. Det oppsto umiddelbart stridigheter om hvor utviklingsansvaret for nasjonale datatjenester skulle ligge, ved UBO eller i RBT. Det ble UBO.

     Ved etablering av ABM-utvikling forsøkte man igjen å legge dette ansvaret i et sentralorgan, men nå er vi altså tilbake der vi var for 40 år siden! Historien har tendens til å gjenta seg, men vi får først avvente og se hvordan utfordringene takles denne gangen.

     Kanskje NB burde starte med å synliggjøre tilveksten fra ABM-utvikling på sin egen vev? I dag er det fortsatt umulig å se hvilke enheter ved Nasjonalbiblioteket som håndterer de overførte oppgavene. Er forklaringen at man ennå ikke har ny organisering på plass?

 

– Hans Martin Fagerli, daglig leder i ABM-media

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS