Utgave: 1/2020

Indieforfattere fosser frem

Det er nå mange flere indieforfattere som melder på titler på Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur. Foreløpig er det ikke eksakte tall på hvor mange bøker det gjelder, eller hvor mange av bøkene skrevet av indieforfattere som finner veien til bibliotekene, men tallet er ventet å øke fremover.

Uovervinnelig. Noe av det mangeårig indieforfatter Morten Revill liker best ved å gi ut bøkene sine selv, er følelsen å være indiefeatable, eller uovervinnelig på norsk.
Bok

Et­ter at Kul­tur­rå­det ny­lig fjer­net ad­mi­nist­ra­sjons­ge­by­ret for små for­lag som øns­ket å mel­de seg på inn­kjøps­ord­nin­gen for skjønn­lit­te­ra­tur har det blitt en «be­ty­de­lig øk­ning» i an­tall søk­na­der. Det mel­der Hege Lang­bal­le Andersen i Norsk Kul­tur­råd. Hun er kon­takt­per­so­nen for inn­kjøps­ord­nin­gen for ny norsk skjønn­lit­te­ra­tur i Kul­tur­rå­det.

– Den­ne øk­nin­gen er så­pass ny at vi ikke har over­sikt enda over hvor man­ge av dis­se bø­ke­ne som hav­ner på bib­lio­te­ke­ne, men jeg kan si at det er en stor øk­ning i søk­na­de­ne på den­ne ord­nin­gen. Det går nok litt tid før vi kan si noe om dis­se tal­le­ne, sier Hege Lang­bal­le Andersen til Bok og Bib­lio­tek. Hun be­kref­ter at ho­ved­år­sa­ken til øk­nin­gen er at det ikke len­ger kos­ter 10.000 kro­ner å søke i ka­te­go­ri 2. (Se fak­ta­boks.) Det har gjort det mu­lig for man­ge fle­re uav­hen­gi­ge for­lag å mel­de på tit­ler. – Vi får se hvil­ke kon­se­kven­ser den­ne øk­nin­gen får for ord­nin­gen etterhvert, sier hun.

Bok og Bib­lio­tek tref­fer henne på et se­mi­nar for in­die­for­fat­te­re i regi av tek­no­lo­gi­sel­ska­pet BoldBooks i mid­ten av no­vem­ber. In­die­for­fat­te­re er for­fat­te­re som gir ut bø­ker på eget for­lag, også kalt selv­pub­li­se­ring. Nå blir in­die­for­fat­ter i øken­de grad brukt i ste­det for selv­pub­li­ser­te for­fat­te­re, for­di in­die­for­fat­te­re er for­kor­tel­sen for det eng­els­ke or­det «in­de­pen­dent» og det­te blir sett på som en mer pre­sis be­skri­vel­se. Det er også noen som me­ner at or­det selv­pub­li­se­ring har blitt litt stig­ma­ti­sert. In­die­for­fat­te­re ut­gir som re­gel bø­ke­ne sine på eget for­lag, noe som gjør dem både til ut­gi­ve­re og for­fat­te­re.

Uli­ke inn­kjøps­ord­nin­ger

Kontakt. Hege Langballe Andersen er kontaktpersonen for innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur i Kulturrådet.

Kul­tur­rå­dets inn­kjøps­ord­nin­ger fun­ge­rer på uli­ke må­ter, for­kla­rer Lang­bal­le Andersen. Hun for­tel­ler at det på inn­kjøps­ord­nin­gen for ny norsk skjønn­lit­te­ra­tur kjø­pes inn cir­ka 80 pro­sent av de bø­ke­ne som blir meldt inn til ord­nin­gen og at 20 pro­sent blir av­slått, men det er noe høy­ere av­slags­pro­sent for bø­ker som er meldt inn un­der ka­te­go­ri 2.

– Er­fa­rings­mes­sig er det for­di bø­ker som blir meldt inn un­der ka­te­go­ri 2 ofte ikke har en like grun­dig re­dak­sjo­nell pro­sess, sier hun. Kul­tur­rå­det be­ta­ler et be­løp di­rek­te til for­laget for hele inn­kjø­pet. Be­lø­pet skal for­de­les mel­lom for­lag og for­fat­ter. Si­den man­ge in­die­for­fat­te­re ut­gir bø­ker på eget for­lag, får de i prak­sis beg­ge dis­se be­lø­pe­ne. Hvis bo­ken blir inn­kjøpt skal 703 eks­em­pla­rer av den inn­kjøp­te tit­te­len sen­des til lan­dets bib­lio­te­ker og da er det for­fat­te­ren og for­laget som har an­sva­ret for at de blir le­vert til Kul­tur­rå­dets dis­tri­bu­tør.

Hel­ler ikke Deich­man­ske bib­lio­tek har noen over­sikt over hvor man­ge bø­ker skre­vet av in­die­for­fat­te­re som kjø­pes inn el­ler al­le­re­de fin­nes på hyl­le­ne.

– Vi gjør ikke for­skjell på for­fat­te­re, men det kan være van­ske­li­ge­re å fan­ge opp bø­ker skre­vet av in­die­for­fat­te­re. Ge­ne­relt vil jeg opp­ford­re dis­se for­fat­ter­ne til å skaf­fe seg dis­tri­bu­sjon via Bib­lio­tek­sen­tra­len. Da er det let­te­re for oss å fan­ge det opp, sier El­len Rei­dun Aa­bak­ken, sek­sjons­le­der sam­ling, på Deich­man Bjør­vi­ka. Hun på­pe­ker sam­ti­dig at det er et­ter­spør­sel et­ter alle mu­li­ge bø­ker på bib­lio­te­ket. De som et­ter­spør bø­ker er ikke opp­tatt av om det er en in­die­for­fat­ter som har skre­vet bo­ken, men hel­ler tit­te­len el­ler hva den hand­ler om. Hun inn­røm­mer sam­ti­dig at bib­lio­te­ke­ne ofte har tenkt at bø­ker de får som er ut­gitt på kjen­te for­lag har vært gjen­nom en kon­troll­in­stans, og at de der­med har en viss kva­li­tet.

– Ge­ne­relt har selv­pub­li­ser­te bø­ker tra­di­sjo­nelt hatt en ujevn kva­li­tet, men hvis man også tar med små­for­lag in­nenfor in­die­be­gre­pet, hol­der man­ge av ut­gi­vel­se­ne en høy kva­li­tet nå i dag sier Aa­bak­ken.

Ville hjelpe in­die­for­fat­te­re

Airbnb. Grunder av BoldBooks Kristin Over-Rein omtaler selskapet som en Airbnb for bokbransjen.

Å hjelpe in­die­for­fat­te­re å heve kva­li­te­ten på bø­ke­ne sine var i stor grad mo­ti­va­sjo­nen til gründer Kris­tin Over-Rein da hun star­tet opp BoldBooks i 2016. BoldBooks om­ta­ler seg selv som en selv­be­tje­nings­løs­ning for for­fat­te­re som ikke øns­ker å be­nyt­te et tra­di­sjo­nelt for­lag for å utgi bo­ken sin. Tan­ken er at in­die­for­fat­te­re kan kjøpe alle tje­nes­te­ne de tren­ger fra for eks­em­pel re­dak­tø­rer, ma­nus­kon­su­len­ter, språk­vas­king og om­brek­king via BoldBooks sin di­gi­ta­le platt­form. Før BoldBooks var det­te mar­ke­det vel­dig frag­men­tert og det var van­ske­lig for selv­pub­li­ser­te for­fat­te­re å finne til­by­de­re av slike tje­nes­ter selv.

– Gjen­nom BoldBooks gir vi for­fat­te­re mu­lig­het til å bli sitt eget for­lag og iva­re­ta den krea­ti­ve kon­trol­len over boka, be­hol­de sine egne ret­tig­he­ter til ver­ket og inn­tek­ter av sal­get. Vi de­fi­ne­rer oss som et tek­no­lo­gi­sel­skap, ikke et eget for­lag, sier Over-Rein. Hun me­ner at hvis in­die­for­fat­te­re får til­gang til kva­li­tets­sik­re­de re­dak­tø­rer kan de pro­du­se­re like gode bø­ker som bø­ker ut­gitt på tra­di­sjo­nel­le for­lag.

Selv sa Kris­tin Over-Rein opp en fast jobb i sta­ten for å star­te opp BoldBooks, og det er en be­slut­ning hun ikke har ang­ret på. – Vi har dob­let an­tall kun­der si­den i fjor, og tre­dob­let om­set­nin­gen, for­tel­ler hun.

Platt­for­men er ut­for­met slik at bru­ker­ne log­ger seg inn hos BoldBooks og tar kon­takt med til­by­de­ren av tje­nes­ten di­rek­te, for eks­em­pel en re­dak­tør. Pris av­ta­les mel­lom for­fat­te­ren og til­by­de­ren, men BoldBooks tar en 20 pro­sent an­del av de tje­nes­te­ne som for­mid­les via platt­for­men, for­kla­rer hun.

Slik er det mu­lig å få hjelp til hele pro­ses­sen helt frem til bo­ken er tryk­ket. BoldBooks tel­ler i dag fem fas­te an­sat­te.

– Frem til i som­mer til­bød vi kun en­kelt­tje­nes­ter, men nå har vi lan­sert en pak­ke­løs­ning med en pris­kal­ku­la­tor som skeddersyr de tje­nes­te­ne du måt­te ha be­hov for som uav­hen­gig for­fat­ter, for­kla­rer Kris­tin Over-Rein. Her kan for­fat­te­re og ut­gi­ve­re vel­ge i fle­re ka­te­go­ri­er hvi­lken pak­ke de vil ha ut i fra stør­rel­sen på bo­ken og om de kun øns­ker å gi ut bo­ken blant ven­ner og fa­mi­lie, vil nå et stør­re pub­li­kum el­ler for de som vir­ke­lig vil sat­se og nå bredt ut. Man kan også vel­ge å få pris­for­slag på å gi ut både e-bok og trykt bok.

Kris­tin Over-Rein for­tel­ler at BoldBooks også kan hjelpe in­die­for­fat­te­re med å sen­de ut en informasjonsmail til bib­lio­te­ke­ne, og bi­stå med in­for­ma­sjon om Kul­tur­rå­dets inn­kjøps­ord­ning. Hun opp­ly­ser at det er gan­ske nytt at BoldBooks har be­gynt å hjelpe for­fat­te­re med å kon­tak­te bib­lio­te­ke­ne.

– Vi opp­le­ver at bib­lio­te­ke­ne ser ut til å være mer på in­die­for­fat­ter­nes side og ser ut til å ha mind­re for­dom­mer mot in­die­for­fat­te­re enn hva bok­hand­le­re har, sier hun.

Er­fa­ren in­die­for­fat­ter

En in­die­for­fat­ter som nå vil gi ut sin nes­te bok på BoldBooks er Mor­ten Re­vill. Han har vært in­die­for­fat­ter i 15 år og fei­rer i år 20 års ju­bi­le­um som grün­der. Han var en av fore­drags­hol­der­ne på indieforfatterseminaret.

– Det er ufat­te­lig vik­tig å for­e­ne dis­se be­gre­pe­ne, sier han. Som in­die­for­fat­ter har han opp­levd suk­sess med å gi ut bo­ken «A vi­sion of pearls» i det eng­els­ke mar­ke­det der bo­ken end­te opp blant de topp 50 mest solg­te bø­ke­ne en pe­ri­ode.

– Jeg solg­te 10–15.000 eks­em­pla­rer av bo­ken i USA, og det var nok for meg til å be­vi­se at jeg kun­ne gjø­re det, sier Re­vill og sik­ter til be­slut­nin­gen om å sat­se som in­die­for­fat­ter. Bo­ken hans er fort­satt å finne på Ama­zon. Han skrev bo­ken først på eng­elsk og sier selv han fikk man­ge av­slag fra ame­ri­kans­ke bok­agen­ter før han be­stem­te seg for å gi ut bo­ken selv. Re­vill for­tel­ler at noe av grun­nen til at han har fort­satt som in­die­for­fat­ter er at han ikke øns­ker at for­fat­ter­ska­pet hans skal bli pres­set inn i en be­stemt form. På norsk he­ter bo­ken Per­le­nes Gåte og fin­nes blant an­net på Deich­man­ske bib­lio­tek.

Selv har han be­gynt å gjen­opp­da­ge bib­lio­te­ke­ne. – Jeg vil gjer­ne lese fra bø­ke­ne mine der, for på bib­lio­te­ket opp­le­ver jeg at det er en helt spe­si­ell stem­ning og ro. Det er høyt pri­ori­tert for meg som for­fat­ter å jobbe meg inn mot bib­lio­te­ke­ne, sier han.

Som in­die­for­fat­ter er han glad for å være til­knyt­tet BoldBooks. – De re­pre­sen­te­rer det jeg fant i 2004 og 2005 i USA der man kun­ne finne de beste eks­per­te­ne sam­let på en plass, hvis man ville sat­se som in­die­for­fat­ter, sier Re­vill. Han for­kla­rer at for­ret­nings­mo­del­len til BoldBooks gjør at han ved å in­ves­te­re litt i ut­gi­vel­sen, kan eie alle ret­tig­he­te­ne til for­fat­ter­ska­pet sitt selv.

– Jeg fø­ler på man­ge må­ter at jeg er i start­gro­pa når det gjel­der en ny fase i kar­rie­ren min. Jeg vet ikke enda om jeg kom­mer til å leve av det, men det er det jeg vil, sier han. Med BoldBooks er han også til­knyt­tet et mil­jø med and­re in­die­for­fat­te­re og res­surs­per­so­ner. Det er godt med gode sparringspartnere rundt seg, av­slut­ter Mor­ten Re­vill.

Forlagene melder bøkene på til ordningene til faste frister det året de blir utgitt. Bøkene må meldes på før de utgis, og søkerne skal velge én av to kategorier.

Kategori 1: Forlag under kategori 1 skal levere bøker på utgivelsesdato til Kulturrådets distributør, som sørger for videre utsending til folkebibliotekene. Samtidig som bøkene leveres til distributøren, skal leseeksemplarer sendes direkte til vurderingsutvalget og faktura sendes Kulturrådet. Utgivelsen blir så behandlet av vurderingsutvalget. Dersom boka ikke blir kjøpt inn, må forlaget betale tilbake hele beløpet.

Kategori 2: Forlag under kategori 2 skal sende ferdig trykte leseeksemplarer direkte til det vurderingsutvalget som skal behandle boken, samt ett eksemplar til Kulturrådets administrasjon. Når en utgivelse er behandlet av vurderingsutvalget, vil forlaget få beskjed om boka blir innkjøpt eller ikke. Dersom boka blir innkjøpt, skal trykte bøker og eventuelt e-bøker så raskt som mulig sendes til Kulturrådets distributør.

Kilde Kulturrådet

Powered by Labrador CMS