Hvor ble det av bibliotekene?

Publisert Sist oppdatert

Med unntak av midler til videreføring av Nasjonalbibliotekets nybygg, er regjeringens budsjettforslag både pengefattig og idefattig, mener Norsk Bibliotekforenings leder, Frode Bakken. NBF etterlyser bl.a. midler til utviklingen av et norsk digitalt bibliotek og et sømløst bibliotektilbud, samt utvidelse av innkjøpsordningene for litteratur.

– Nasjonalbiblioteket er den viktigste drivkraften i norsk bibliotekvesen, og videre utbygging vil ha førsteprioritet. Dette innebærer at andre viktige oppgaver på bibliotekfeltet i stor grad må vente, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Nasjonalbiblioteket styrkes med noe over 10 millioner til full drift av Depotbiblioteket og nye lokaler i Oslo. Hva som ellers vil skje når det gjelder folkebibliotekene er avhengig av kommunenes generelle økonomi. Det ser ikke alt for løfterikt ut i budsjettforslaget.

Kulturbudsjettet sett under ett er økt med 4,3 prosent (233 mill. kroner), mens forventet økning i lønns- og prisnivået er på 3,3 prosent. – Regjeringen ønsker å føre en offensiv kulturpolitikk. Målet er å sikre et utfordrende og stimulerende kulturtilbud for alle. Jeg er fornøyd med at vi ikke bare viderefører de satsingene som Stortinget alt har sluttet seg til. Vi har også funnet rom for å prioritere .ere områder som er omtalt i kulturmeldingen, sier kulturministeren.

Museumsreformen fortsetter, selv om tempoet er redusert i forhold til tidligere planer. Statlige tilskudd til mindre museer skal nå fordeles av ABM-utvikling i samråd med fylkeskommunene. Arkivverket får en budsjettøkning på 8 millioner.

Det kan ellers se ut som om ABM-utvikling er årets budsjettvinner med en økning på 16,1 %. Dette dreier seg, i følge avdelingsdirektør Lars Egeland, imidlertid om endret budsjettpraksis bl.a. ved at driften av sekretariatet for Den kulturelle Skolesekken nå er lagt inn i driftstilskuddet til ABM-utvikling. Utviklings- og prosjektmidler føres dermed videre på nivå med årets tildeling. NBF er skuffet, og gir uttrykk for at det er helt nødvendig å øke bevilgningene til ABM-utvikling’s frie prosjektmidler.

SIK

Powered by Labrador CMS