Utgave: 1/2021

En velfortjent hyllest

Leder

«Noen mennesker er i kraft av sin innsats og sitt virke bærere av et helt fagfelt. Ragnar Audunson er et slikt menneske. Gjennom nærmere 40 år har han undervist, forsket og ledet ved Norges største bibliotekarutdanning, og medvirket til at denne utdanningen har utviklet seg fra en fagskole til et vitalt akademisk sted for læring, faglig utvikling og forskning. Dermed har han også bidratt til å forme så vel utøvelsen av bibliotekarprofesjonen som forskningsfeltet profesjonen henter sin kunnskap fra. Ikke minst har han påvirket lovgivningen for bibliotek, der den siste store revisjonen av Folkebibliotekloven bærer tydelig preg av hans tankegang og forskningsresultater. Når denne kapasiteten av en professor runder 70 år og innleder et nytt kapittel i sitt liv, hva er da mer passende enn at han får seg tilegnet et festskrift, som en takk og hyllest for sin mangeårige innsats?

Festskriftet belyser først og fremst ulike sider av Ragnar Audunsons virke innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskapen. Innholdet består dels av fagfellevurderte artikler, dels av andre faglige bidrag, og rundes av med en sang og med en bibliografi over Audunsons forskningspublikasjoner. Mange av artiklene dreier seg også om andre emner enn festskriftets subjekt, men vi er sikre på at de alle er innenfor hans interessefelt; Ragnar er kjent for å ha mangslungne interesser.

Tekstene i festskriftet er skrevet av kolleger gjennom årene ved Høgskolen i Oslo, seinere OsloMet. Gode kolleger som Ragnar har samarbeidet mye med, fra dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og fra bibliotekar-utdanningene i Borås og København har også bidratt med artikler. Redaksjonen merket med glede at det var mange som ønsket å være med i fest-skriftet, tekster av ulikt slag strømmet inn.

Redaksjonen takker for alle bidrag, og håper at festskriftet vil være til glede for Ragnar Audunson, men også for andre lesere både innenfor og utenfor bibliotek- og informasjonsfaglige miljø. Redaksjonen har bestått av Sunniva Evjen, Heidi Kristin Olsen og Åse Kristine Tveit.»

(Sitat fra RØD MIX, les mer side 6–12.)

Jeg vil gjerne stemme i: Bok og Bibliotek takker Ragnar Audunson for hans mange og viktige bidrag til Bok og Bibliotek gjennom flere tiår. Det er godt å ha vært en budbringer for Ragnars mange gode refleksjoner og kritiske kommentarer.

Powered by Labrador CMS