Bort med bøkene, ja til biblioteket

Publisert Sist oppdatert

I
barneavdelingen ved Aalborg hovedbibliotek står 90 prosent av bøkene i åpent
magasin i kjelleren. Biblioteket har aldri vært så mye brukt som etter at
aalborgerne gjennomførte prosjektet "Det (nesten) bokløse barnebibliotek".

 
I
barneavdelingen ved Aalborg hovedbibliotek står 90 prosent av bøkene i åpent
magasin i kjelleren. Biblioteket har aldri vært så mye brukt som etter at
aalborgerne gjennomførte prosjektet "Det (nesten) bokløse barnebibliotek".

 

Prosjektet
er nå ferdig og evaluert. Rapporten er foreløpig ikke publisert, men Bok og
Bibliotek har fått tilgang til den, og gjengir her innledningen (på dansk).
Vi følger opp med reportasje i Bok og Bibliotek nr 3/09.

 

"Ambitionen
med projektet Det (næsten) bogløse børnebibliotek var at skabe et
børnebibliotek, hvor alternative metoder til formidling af den viden og de
oplevelser, der gemmer sig i alle medier var i centrum og hvor fokus samtidig
var rettet mod børnene og deres kultur. Alt i alt at skabe et radikalt anderledes
børnebibliotek, men med udgangspunkt i de rammer og ressourcer, der allerede
fandtes i børnebiblioteket. I Aalborg så vi et klart behov for at få flyttet
fokus fra samlingen til børnene og deres differentierede behov, så børnene
mødte et relevant og tidssvarende bibliotekstilbud, som de kunne frekventere af
egen lyst.

 

Hovedmålgruppen
i projektet var de 10-13årige. Projektet startede i februar 2007, det nye
børnebibliotek åbnede oktober 2007 og projektperioden sluttede i oktober 2008.
Første skridt var at sørge for, at alle medarbejdere i Team Børn havde et fælles
teoretisk udgangspunkt og der blev derudfra dannet en fælles platform for, hvad
vi ville med børnebiblioteket. Dette arbejde afdækkede hurtigt behovet for at
etablere et børneråd, der kunne medvirke til etablering af et børnerelevant
bibliotek. Vores ideer omkring formidling af alle medier på lige fod med
frontvendte forsider gennem rum i rummet, gennem aktiviteter, gennem
oplevelser, gennem leg og gennem et indbydende, moderne og konkurrencedygtigt
biblioteksrum skulle rammesættes. Det stod klart, at vi ikke havde de fornødne
indretningskompetencer til at kunne skabe dette alene og vores samarbejde med
børnerådet blev udbygget med en indretningskonsulent fra IKEA.

 

Ud
over formidling gennem rummet blev formidling gennem et omfattende
arrangements- og klubprogram afprøvet med mange samarbejdspartnere fra
lokalområdet og oftest med krav om, at aktiviteten skulle foregå i
biblioteksrummet. Klubberne, der er koncentreret omkring formidling af den gode
historie i alle medier blev hurtigt og er stadig et meget populært tilbud, der
fungerer som en indgang til biblioteket for de børn, der før måske ikke så
biblioteket som et tilbud for dem. Det er åbne tilbud uden krav til
kompetencer, mødepligt, betaling og udstyr, hvor børnene kan mødes i interessefællesskaber
med hinanden og med bibliotekarer med kompetencer inden for interessefeltet. I
gennem hele forløbet har der været arbejdet med nødvendigheden af at indtræde i
nye roller og de kompetencer der i forlængelse heraf er nødvendige.

 

Team
Børn er sammensat af forskellige mennesker med hver deres spidskompetencer og
der har været arbejdet med, hvordan en vidensdeling kan ske, så der på den måde
dannes en fælles grundviden, der kan trækkes på i det daglige arbejde. Det er
fx sket på legedage, hvor alle afprøver forskellige konsoller samt faglige fora,
hvor erfaringer og oplevelser med forskellige medier deles.

 

Succeskriterierne
for projektet var i første omgang af meget kvantitativ karakter. Besøgstallet
skulle stige med 20%: Inden det nye børnebibliotek åbnede har der ikke været
fortaget særskilte målinger af besøgstallet i børnebiblioteket, men fra første
måned efter åbningen af børnebiblioteket (november 2007) til projektets sidste
måned (2008) er besøgstallet steget med 16 %. I hele projektperioden efter
åbning af børnebiblioteket (november 2007 – oktober 2008) har børnebiblioteket
hver måned haft i gennemsnit 16.866 besøgende, hvilket svarer til 41% af alle besøgende
på hovedbiblioteket. Antallet af arrangementer skulle være 58 i hele
projektperioden.

 

Det
blev til 189 arrangementer med 3411 deltagere, hvilket svarer til 40 % flere
arrangementer end for et år siden samt 68 % flere deltagere. Vi skulle opnå
samarbejde med 20 samarbejdspartnere, vi nåede de 22, ligesom der skulle
tilknyttes en ekstern evaluator, holdes en konference samt videreudvikles på
konceptet.

 

Imidlertid
blev det hurtigt tydeligt at de kvantitative evalueringsmetoder ikke alene
kunne beskrive forandringerne i børnebiblioteket og hvad disse forandringer har
betydet. Den traditionelle måde at evaluere biblioteker på harmonerer ikke med
det helt anderledes børnebibliotek, der er skabt. Det fordrer en anden
evaluering af mere kvalitativ karakter. Derfor blev en forlængelse af projektperioden
til en mere kvalificeret evaluering bevilliget. Denne evaluering tog sit udgangspunkt
i samarbejde med forsker Thessa Jensen fra Center for Oplevelsesøkonomi ved Aalborg
Universitet og konsulent Bente Buchhave.

 

Evalueringen
består dels af brugerobservationer for at belyse, hvordan brugerne anvender og
agerer i rummet dels af fokus på biblioteksforståelsen samt på, hvordan vores
roller som børnebibliotekarer har ændret sig. Ligeledes er det evalueringens hensigt
at pege fremad for at se på, hvad der fremover kan gøres for at skabe
fremtidens børnebibliotek, så det imødekommer børns behov. På den måde kan
evalueringen i høj grad også betragtes som et nyt afsæt for italesættelse og
debat om fremtidens bibliotek for børn, unge og familier. Dette blev allerede
helt tydeligt på den afsluttende konference for projektet "Gider de?" i november
2008.

 

Projektet
har givet os mange relevante erfaringer at arbejde videre med. En af de største
har været, at det kan være let nok at flytte fysisk i et rum, men at flytte
rundt på tanker, ideer og vaner i vore hoveder og glemme "plejer" har været en
kæmpe udfordring især i forhold den måde vi agerer og formidler på i vores
udlånsrum. Det sammen med det faktum, at projektet har villet en løsning på fremtidens
børnebibliotek, der kom hele vejen rundt og derfor greb ind på samtlige
arbejdsområder i teamet, har stillet enormt store krav til medarbejderne, men i
høj grad også til ledelsen af projektet, til ledelsen af teamet og til ledelsen
af hele biblioteket. Herudover har samspillet med andre fagligheder samt
inddragelsen af projektets målgruppe i planlægningen af projektet været
afgørende for projektets succes. Alle er det erfaringer, der er særligt
relevante og som vi allerede anvender i videreudviklingen af vores
børnebibliotek, og som vi vil anvende i nyindretningen af resten af huset i
Aalborg."

 

Mer om prosjektet på Aalborgbibliotekernes hjemmeside

 

 

 

Powered by Labrador CMS