Å endre §5 er en uthuling!

Publisert Sist oppdatert

 

Av Kari Bjørklid
leder av Rådet for bibliotekansatte
Fagforbundet

 

Saken
I et intervju i Bok og bibliotek nr. 5 kritiserte leder i Bibliotekarforbundet, Monica Deildok, ABM-utvikling gjennom et nytt forslag til forskrifter, for å uthule § 5 i bibliotekloven som sikrer faglærte sjefer i bibliotekene. I et intervju i nr. 6 hevdet rådgiver i ABM-utvikling, Vilde Ronge, at forslaget til forskriftsendring tvertimot vil skape mer stabile arbeidsforhold i bibliotekene. Her svarer Monica Deildok og Kari Bjørklid, leder av Rådet for bibliotekansatte i Fagforbundet.

 

Vilde Ronge fra AMB-utvikling går i et intervju i siste Bok og bibliotek inn på å prøve å bortforklare at endringsforslaget av Biblioteklovens §5 vil uthule premisset om at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef.

Fagforbundet og Bibliotekarforbundet ser endringsforslaget av §5 på helt samme måte og vi vil fortsette å argumentere for at §5 forblir i sin nåværende form.
Vi mener at den er en beskyttelse for at innbyggerne i en kommune skal ha et tilfredsstillende bibliotekfaglig nivå på sitt folkebibliotek. Det er den enkelte kommunes ansvar å få dette til!

Ingen i fagmiljøet har såvidt jeg vet motforestillinger i forhold til samarbeidsmodeller á la det man har mellom Nøtterøy og Tønsberg kommuner.

Loppa
Eller ta et annet eksempel f.eks. Loppa kommune, en liten kommune med få innbyggere. Kunne man ikke tenke seg at ABM-u inviterte Hammerfest folkebibliotek til å gå inn og selge biblioteksjeffunksjoner til Loppa kommunes folkebibliotek?
Slike samarbeidsavtaler vil kunne være en måte å styrke den bibliotekfaglige kompetansen i små kommuner. Og samtidig bevares folkebiblioteket fysisk i lokalmiljøet med en bibliotekfaglig kompetanse sikret. Ingenting med §5 hindrer slikt samarbeid i dag.

Det er ingen med 3 års høgskoleutdanning som kan nøye seg med en 25% stilling, en slik utlysning ber ikke om en fagutdannet person. Det må enten bli en ufaglært som søker på jobben eller en lærer i feks 75% stilling på en skole. Vedkommende trenger ikke engang være utbrent for å ville jobbe som biblioteksjef i kommunen sin….

Fagforbundet mener det bør være en fagutdannet bibliotekar som har ansvaret for folkebiblioteket. Derfor ønsker vi at §5 blir stående slik den er – med den mulighet for dispensasjon som §5 gir i dag.
Vi mener at ABM-u skal være i front når det gjelder å tenke nytt innenfor utviklingen av folkebibliotekene i de små kommunene på dette med fagkompetanse. Hvorfor engasjeres ikke fylkesbibliotekene til nytenkning og innovasjon på disse sentrale områdene for bibliotekdriften i kommunene? Hvorfor er dette bare fagforeningenes ansvar?

Markedskrefter
Det er forbausende hvordan bibliotekmiljøets «eget» organ ABM-u med slik iver går inn for å svekke en av de få bufferne vi har igjen mot markedskrefter og andre «velmenende» aktører.
Hvorfor samarbeider ikke ABM-u tettere med kommuner hvor alternativet er å lyse ut en 25% stilling for en biblioteksjef? Det må være mulig å finne kvalitativt bedre bibliotekfaglige løsninger enn å endre §5?
At det lokale selvstyre ikke alltid verdsetter øremerking eller lovpålagte oppgaver er sikkert forståelig sett fra lokale politikeres og byråkraters side, men sett fra innbyggernes side så viser realitetene at øremerking sikrer tjenester.
Det er et faktum at Bibliotekloven har hindret at større tjenester ved folkebibliotekene har blitt betalingspliktige og det er ingen grunn til å tro at det blir færre slike forsøk i framtiden., slik er det desverre blitt i velferds-Norge.

Fagforbundet er helt på linje med Bibliotekarforbundet; å endre §5 er og blir en uthuling av Bibliotekloven. Dette har vi i ulike sammenhenger gitt utrykk for, når ABM-u fortsetter å insistere på at det er til fordel for bibliotekene å endre §5 skaper dette en utrygghet på hvem ABM-u er der for og det er ikke bra.
Fagforbundet forventer en kvalitativ og kompetansegivende utvikling av folkebibliotekene i Norge. Å endre Biblioteklovens §5 er etter vår mening ikke veien å gå for å få dette til.

 

 

Powered by Labrador CMS