73,5 millionar meir til språk, litteratur og bibliotek

Publisert Sist oppdatert

Regjeringa foreslår å
løyve 14 millionar til produksjon og innkjøp av litteratur, mellom anna
3,5 millionar kroner til ei permanent innkjøpsordning for sakprosa.
Løyvinga til Nasjonalbiblioteket er foreslått auka med 28 millionar. I
tillegg kjem 3 millionar til anna bibliotekutvikling.

Regjeringa foreslår å
løyve 14 millionar til produksjon og innkjøp av litteratur, mellom anna
3,5 millionar kroner til ei permanent innkjøpsordning for sakprosa.
Løyvinga til Nasjonalbiblioteket er foreslått auka med 28 millionar. I
tillegg kjem 3 millionar til anna bibliotekutvikling.

 

I vår la
regjeringa fram St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining. For å
følgje opp intensjonen i meldinga om å gje Språkrådet eit heilskapleg
språkpolitisk ansvarsområde foreslår regjeringa å auke driftsløyvinga
med 4,3 millionar. I tillegg er det sett av 2,5 millionar kroner til
arbeidet med ein norsk språkbank.

Forutan ein auke på 1,5
millionar kroner til Det norske akademis store ordbok er det elles sett
av ein pott på 4 millionar kroner til å følgje opp andre prioriterte
tiltak. Av dette skal 500 000 kroner nyttast til å styrkje nynorsk
journalistikk og anna publisistisk verksemd på nynorsk. Dette betyr at
regjeringa foreslår å følgje opp språkmeldinga med om lag 12 millionar
kroner.

I budsjettet er det vidare sett av 14 millionar kroner
til å styrkje Norsk kulturråds støtteordningar for produksjon og
innkjøp av litteratur. Sakprosaordninga aukar med 3,5 millionar kroner
og blir permanent. Samtidig aukar støtta til tidsskrifter med 2,5
millionar kroner. 300 000 kroner er produksjonsstøtte til teikneseriar.

Vidare foreslår regjeringa å styrkje fleire tiltak innan litteratur- og bibliotekfeltet:

 • 2 millionar kroner til Det Norske Samlaget 
 • 500 000
  kroner kvar til Norsk Forfattersentrum og Foreningen !les for vidare
  arbeid med litteraturformidling og stimulering av leselyst. 
 • 1 million kroner til NORLAs arbeid med å fremje og informere om norsk litteratur i utlandet. 
 • 1 million kroner til Norsk barnebokinstitutt, blant anna for å gjere forfattar-utdanninga ved instituttet permanent. 
 • 800 000 kroner til Leser søker bok sitt arbeid med å gjere litteratur tilgjengeleg for alle. 
 • 4,5
  millionar kroner til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek for betre
  tilgang til allmenn litteratur og til å styrkje studenttenesta. 
 • 3 millionar til bibliotekutvikling 
 • 3 millionar kroner til bibliotekteneste i fengsla.

Regjeringa
foreslår ei løyving til Nasjonalbiblioteket på 332,7 millionar kroner,
ein auke på over 28 millionar frå 2008. Mellom anna skal 3 millionar
kroner brukast til å etablere eit arkiv for pop og rock og til
realisering av prosjektet Musikkarv. Målet for prosjektet er å verne 
og publisere norsk klassisk musikk.

10 av de 28 millionene i
økning går til oppfølging av Nasjonalbibliotekets
digitaliseringsstrategi. Blant annet skal 3 millioner kroner brukes til
å etablere et arkiv for pop og rock samt til realiseringen av
prosjektet Musikkarv. Prosjektet har som mål å verne og publisere norsk
klassisk musikk.

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å planlegge
og gjennomføre 150-årsjubileet for Knut Hamsuns fødsel i 2009 og
100-årsmarkeringen av Bjørnstjerne Bjørnsons død i 2010. 1 million
kroner av økningen til Nasjonalbiblioteket skal benyttes til
forfattermarkeringer. Dermed er til sammen 7 millioner kroner avsatt
til dette formålet.

Fra 1. januar 2009 blir hele filmarkivet
ved Norsk Filminstitutt overført til Nasjonalbiblioteket, og noe av
økningen i budsjettet tar høyde for økte lønns- og driftskostnader
knyttet til dette. Flyttingen er en oppfølging av St.meld. nr. 12
(2006-2007) Veiviseren, og ble startet 1. januar 2008.

 

 

Powered by Labrador CMS